Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Ma­žų­jų šach­ma­ti­nin­kų trium­fas Kau­ne

Ma­žų­jų šach­ma­ti­nin­kų trium­fas Kau­ne

Spa­lio 22 die­ną, Kau­ne vy­kusiame šach­ma­tų tur­ny­re „Kau­nas Grand Prix“ pasisekė jauniesiems Plungės šachmatininkams, kurie pelnė pirmą ir antrą vietas.

Turnyre da­ly­va­vo 91 jau­na­sis šach­ma­ti­nin­kas iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui at­sto­va­vo du jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai: M. Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los „Sau­lės“ sky­riaus pir­mo­kas Ka­ro­lis Ka­pic­kis ir M. Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los ant­ro­kė Ago­ta Kon­tri­mai­tė.
Var­žy­bos vy­ko tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se. Plun­giš­kiai žai­dė am­žiaus gru­pė­je iki aš­tuo­ne­rių me­tų. K. Ka­pic­kis, su­rin­kęs 5,5 taš­ko iš 7 ga­li­mų, iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp ber­niu­kų, o A. Kon­tri­mai­tė, pel­niu­si 4 taš­kus, už­ėmė ant­rą­ją vie­tą mer­gai­čių gru­pė­je. Svei­ki­na­me jau­nuo­sius šach­ma­ti­nin­kus ir džiau­gia­mės jų pa­sie­ki­mais!

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama