Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » M. Žu­kaus­ko be­ne­fi­sas at­vi­ra­me Ry­gos pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­re

M. Žu­kaus­ko be­ne­fi­sas at­vi­ra­me Ry­gos pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­re

Sau­sio 29 die­ną Ry­go­je vy­ko at­vi­ras pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš pen­kių ša­lių: Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Uz­be­kis­ta­no, Azer­bai­dža­no, Pran­cū­zi­jos ir Es­ti­jos.

Var­žy­bo­se, į ku­rias su­si­rin­ko per 100 da­ly­vių, pa­si­ro­dė ir 8 „Plun­gės Ri­te­rio“ spor­ti­nin­kai. Plun­giš­kiai da­ly­va­vo dvie­jo­se rung­ty­se – Pla­ris Agon (MMA) ir Ka­to Agon (im­ty­nių).
Įspū­din­gai pa­si­ro­dė Man­tas Žu­kaus­kas. Jis abie­jo­se rung­ty­se ta­po su­au­gu­sių­jų gru­pės nu­ga­lė­to­ju. Taip pat rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad Plun­gės klu­bo jau­ni­mas pa­sie­kė pui­kių re­zul­ta­tų, nors dau­ge­liui tai bu­vo pir­mos var­žy­bos.
Po rung­ty­nių spor­ti­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais ir di­plo­mais. Ry­gos me­ro pa­dė­kos raš­tu už il­ga­lai­kį tarp­tau­ti­nį Ry­gos ir Plun­gės spor­to klu­bų ben­dra­dar­bia­vi­mą ap­do­va­no­tas „Plun­gės Ri­te­rio“ ko­man­dos tre­ne­ris Ma­rius Ma­žu­lis.

„Plun­gės Ri­te­rio“ spor­ti­nin­kų už­im­tos vie­tos įvai­rio­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se:
Man­tas Žu­kaus­kas – 1 vie­ta Pla­ris Agon (MMA) ir 1 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se);
Dei­vy­das Žu­kaus­kas – 1 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se);
To­mas Kim – 1 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se);
Do­vy­das Vait­kus – 2 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se);
Sai­das Ge­ring­so­nas – 2 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se);
Lu­kas Ber­no­tas – 3 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se);
Ir­man­tas Anu­žis – 3 vie­ta Ka­to Agon (im­ty­nė­se).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama