Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » LIDL–MKL „Žvaigž­džių rink­ti­nė­se“ – trys plun­giš­kiai krep­ši­nin­kai ir tre­ne­ris

LIDL–MKL „Žvaigž­džių rink­ti­nė­se“ – trys plun­giš­kiai krep­ši­nin­kai ir tre­ne­ris

Prieš ke­le­tą die­nų Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­ga (MKL) pa­skel­bė LIDL–MKL „Žvaigž­džių rink­ti­nių“ tre­ne­rius ir šių tre­ne­rių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, ku­rie nu­lė­mė, kas iš žai­dė­jų pa­te­ko į at­ski­rų am­žiaus gru­pių rink­ti­nes. Ge­riau­si moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos žai­dė­jai, tarp ku­rių bus ir trys plun­giš­kiai, su­si­tiks Kė­dai­nių are­no­je sau­sio 21 die­ną. Vie­nai rink­ti­nei – vai­kų – va­do­vaus Ge­na­di­jus Glik­ma­nas.

Me­tų pa­bai­go­je bu­vo įver­tin­ti MKL re­zul­ta­tai kiek­vie­na­me čem­pio­na­te, o pa­gal tai iš­rink­ti ir MKL „Žvaigž­džių rink­ti­nių“ tre­ne­riai. Iš vi­so bus trys am­žiaus gru­pės: jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų. Kiek­vie­nai gru­pei at­rink­ti še­ši tre­ne­riai. Tarp vai­kų am­žiaus gru­pės tre­ne­rių įra­šy­ta ir G. Glik­ma­no pa­var­dė (jis tre­ni­ruo­ja Plun­gės SRC – „An­ra In­ves­ti­ci­ja“ ko­man­dą). Ku­riai tiks­liai rink­ti­nės ko­man­dai va­do­vaus at­rink­ti tre­ne­riai, pa­aiš­kės po to, kai juos pa­si­rinks rink­ti­nių ka­pi­to­nai.
Tre­ne­riai jau ta­rė sa­vo žo­dį dėl rink­ti­nių žai­dė­jų bal­suo­da­mi. Jie bal­sa­vo tik už čem­pio­na­tų, ku­riuo­se da­ly­vau­ja, žai­dė­jus. Ba­lų su­ma su­rei­tin­ga­vo žai­dė­jus – pa­aiš­kė­jo, jog į „Žvaigž­džių rink­ti­nes“ pa­te­ko net trys plun­giš­kiai: Ag­ne­sė Gar­čins­kai­tė (jau­nu­čių rink­ti­nė), Lu­kas Kreiš­mon­tas (jau­nių rink­ti­nė) ir No­jus Ra­džius (vai­kų rink­ti­nė). Sma­gu, jog vi­so­se am­žiaus gru­pė­se bus po plun­giš­kį!
Sau­sio 21 die­ną Kė­dai­nių are­no­je LIDL–MKL da­ly­viai rink­sis į tra­di­ci­nę se­zo­no šven­tę „Taip krep­ši­nį žais­ti ver­ta“. Dar MKL „Žvaigž­džių die­na“ va­di­na­mo ren­gi­nio me­tu ant Kė­dai­nių are­nos par­ke­to iš­bėgs dau­giau kaip 300 jau­nų­jų krep­ši­nin­kų, ku­rie su­si­kaus įvai­riuo­se krep­ši­nio kon­kur­suo­se ir rung­ty­nė­se.
Tra­di­ci­nė­je krep­ši­nin­kų šven­tė­je nie­ka­da ne­trūks­ta ge­rų emo­ci­jų, efek­tin­gų mo­men­tų, įdo­mių pa­si­ro­dy­mų. Šių me­tų šven­tė bus ski­ria­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui. Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja kar­tu su Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­be.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama