Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais

Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, ku­riam va­do­vau­ja Ri­čar­das Jo­cys, džiau­gia­si sėk­min­gai už­baig­tu ju­bi­lie­ji­niu – de­šim­tuo­ju – Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tu „Že­mai­ti­jos le­das“. Ja­me plun­giš­kiams pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti tre­čio­sios vie­tos me­da­liais.

Čem­pio­na­te da­ly­va­vo de­vy­nios ko­man­dos. Be Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo, ja­me sa­vo jė­gas iš­ban­dė Klai­pė­dos ko­man­dos „Bal­ti­ja“, „HC Klai­pė­da“ ir „To­ras“, Gargž­dų „Le­džin­ga“, Ma­žei­kių „Smū­gis“, Kre­tin­gos „Gri­fai“, Ši­lu­tės „Ši­lu­tė“ ir Pa­lan­gos „Ri­te­ris“.
Dėl čem­pio­nų ti­tu­lo ko­vė­si Klai­pė­dos „Bal­ti­jos“ ir Gargž­dų „Le­džin­gos“ le­do ri­tu­li­nin­kai. Per­ga­lę šven­tė Klai­pė­dos „Bal­ti­jos“ spor­ti­nin­kai, gargž­diš­kius įvei­kę re­zul­ta­tu 5:3. Tai jau sep­tin­ta­sis kar­tas, kai ant Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio įsteig­tos per­ei­na­mos tau­rės – Že­mai­tiš­kos meš­kos – įra­šy­tas Klai­pė­dos „Bal­ti­jos“ pa­va­di­ni­mas. Be­je, 2012–2013 m. čem­pio­nais bu­vo Plun­gės le­do ri­tu­li­nin­kai, tai­gi ant tau­rės yra ir mū­sų ko­man­dos pa­va­di­ni­mas.
Dėl tre­čio­sios vie­tos me­da­lių laz­das su­rė­mė Plun­gės klu­bas ir ypač stip­rus var­žo­vas – Kre­tin­gos „Gri­fai“. Pas­ta­rie­siems se­zo­no pra­džio­je bu­vo prog­no­zuo­ja­ma ko­va dėl pir­mo­sios vie­tos. Žais­ta iki dvie­jų per­ga­lių, įskai­tant re­gu­lia­raus čem­pio­na­to re­zul­ta­tą.
Re­gu­lia­raus se­zo­no me­tu per­ga­lę šven­tė plun­giš­kiai (2:1). At­kren­ta­mų­jų ko­vo­je kre­tin­giš­kiai ne­pa­si­da­vė, tad po tri­jų kė­li­nių re­zul­ta­tas bu­vo ly­gus – 5:5. Pri­rei­kė pra­tę­si­mo, per ku­rį sėk­mė šyp­so­jo­si Plun­gės klu­bui. Jie ir už­ko­pė ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los bei pa­si­da­bi­no bron­zos me­da­liais.
Apie 40 na­rių vie­ni­jan­tis Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas la­bai džiau­gia­si ir di­džiuo­ja­si šia per­ga­le. Juo­lab, kad var­žo­vai bu­vo stip­rūs ir pre­ten­den­tų į tre­či­ą­ją vie­tą bu­vo net ke­le­tas. „Su­kau­pė­me vi­sas jė­gas ir iš­ko­vo­jo­me per­ga­lę, už ku­rią esa­me dė­kin­gi ir žai­dė­jams, ir sir­ga­liams. Ge­ru žo­džiu no­ri­si pa­mi­nė­ti ko­man­dos ly­de­rį Al­vy­dą Mic­ke­vi­čių, Re­dą Mar­čiu­kai­tį, ka­pi­to­ną Al­gi­man­tą Zep­čiu­ką, var­ti­nin­ką Da­rių Čes­na­ką. Jų ir ki­tų ko­man­dos na­rių dė­ka čem­pio­na­tas su­žais­tas pui­kiai“, – sa­kė R. Jo­cys.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama