Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą

Sa­vait­ga­lį Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 2001–2004 m.) čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 400 da­ly­vių iš dau­giau nei 30 Lie­tu­vos klu­bų. Sėk­min­gai šio­se var­žy­bo­se star­ta­vo ir Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Mer­gi­nų jau­nu­čių, gi­mu­sių 2001–2002 m., am­žiaus gru­pė­je (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 65 kg) čem­pio­ne ta­po Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė. Pir­mo­je ko­vo­je Guo­da įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą prieš tau­ra­giš­kę Ūla Ivins­ky­tę, ant­ro­je nu­ga­lė­jo ben­drak­lu­bę Vik­to­ri­ją Kop­ni­nai­tę, o fi­na­le įvei­kė kau­nie­tę Ga­bi­ją Alek­san­dra­vi­čiū­tę.
Plun­gės ka­ra­tė kiokušin mo­kyk­los „Sho­dan“ tre­ne­rė As­ta Daus­kur­tė džiau­gia­si Guo­dos star­tu bei iš­ko­vo­tu čem­pio­nės var­du. Šis pa­sie­ki­mas yra itin aukš­tas, nes Guo­da ta­po Lie­tu­vos rink­ti­nės na­re ir ru­de­nį at­sto­vaus Lie­tu­vai bei Plun­gei Eu­ro­pos jau­nu­čių čem­pio­na­te.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama