Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Fi­ni­ša­vo XXXVII-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“

Fi­ni­ša­vo XXXVII-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“

Sek­ma­die­nį (lie­pos 23 die­ną) Pla­te­liuo­se bai­gė­si 37-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“. Var­žy­bos vy­ko Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je. Po de­vy­nių ra­tų ko­vos pa­aiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jai.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po tarp­tau­ti­nis did­meist­ris iš Vil­niaus Vid­man­tas Ma­li­šaus­kas. Jis še­šias par­ti­jas lai­mė­jo, o tris bai­gė ly­gio­sio­mis. Tiek pat taš­kų su­rin­ko ir tarp­tau­ti­nis meist­ras iš Kau­no Ti­tas Stre­ma­vi­čius, ta­čiau pa­pil­do­mi ro­dik­liai jam lė­mė an­trą vie­tą. Taš­ku ma­žiau su­rin­kęs tarp­tau­ti­nis meist­ras iš Lat­vi­jos Ole­gas Kri­vo­no­so­vas, li­ko tre­čias.
Ge­riau­sias tarp plun­giš­kių – FIDE meist­ras Si­gi­tas Kal­vai­tis. Jis pui­kiai ko­vė­si vi­so tur­ny­ro me­tu ir pre­ten­da­vo į pri­zi­nes vie­tas, ta­čiau ne­pa­si­se­kė pas­ku­ti­nė­je par­ti­jo­je ir su še­šiais taš­kais li­ko sep­tin­tas. Tarp mo­te­rų pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo plun­giš­kė Gre­ta Ma­čiu­i­ty­tė.

Penk­ta­die­nį (lie­pos 21-ąją) vy­ko žai­bo tur­ny­ras. Da­ly­va­vo 68 šach­ma­ti­nin­kai. Nu­ga­lė­to­ju ta­po tarp­tau­ti­nis did­meist­ris iš Vil­niaus V. Ma­li­šaus­kas. Ant­ras li­ko tarp­tau­ti­nis meist­ras iš Kau­no T. Stre­ma­vi­čius, tre­čias – tarp­tau­ti­nis meist­ras iš Ru­si­jos Ju­ri­jus Ma­li­ni­nas. Tarp plun­giš­kių ge­riau­siai pa­si­ro­dė Kęs­tu­tis Va­sy­lius (7,5 taš­ko; 5 vie­ta). Plun­giš­kis Ig­nas Ma­čiu­i­tis, su­rin­kęs 6,5 taš­ko iš 10 ga­li­mų, iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą jau­nu­čių gru­pė­je.
Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi Pla­te­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Re­gi­nai Ru­bi­nie­nei bei ki­tiems dar­buo­to­jams už nuo­šir­dų pri­ėmi­mą ir pa­gal­bą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama