Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Es­ti­jo­je Plun­gės krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­so ir si­dab­ro me­da­lius

Es­ti­jo­je Plun­gės krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­so ir si­dab­ro me­da­lius

Ge­gu­žės 19–21 die­no­mis dvi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro krep­ši­nio ko­man­dos da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re, ku­ris vy­ko Es­ti­jos mies­te Tar­tu.

Pui­kiai tur­ny­re pa­si­ro­dė Edi­tos La­pie­nės tre­ni­ruo­ja­ma 2005 m. gi­mu­sių mer­gai­čių krep­ši­nio ko­man­da. Plun­giš­kės tarp še­šių ko­man­dų, žai­du­sių šio­je am­žiaus gru­pė­je, bu­vo stip­riau­sios – lai­mė­jo vi­sas pen­ke­rias rung­ty­nes ir už­ėmė pir­mą­ją vie­tą.

Nau­din­giau­sios tur­ny­ro žai­dė­jos pri­zas ati­te­ko Plun­gės SRC žai­dė­jai Vy­tau­tei Prons­ku­tei.
Tur­ny­re sėk­min­gai žai­dė ir Vir­gi­li­jaus La­pio tre­ni­ruo­ja­ma 2007 m. gi­mu­sių ber­niu­kų krep­ši­nio ko­man­da. Šio­je am­žiaus gru­pė­je rung­ty­nia­vo aš­tuo­nios ko­man­dos, su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes. Plun­giš­kiai žaidė „B“ gru­pė­je ir čia, įvei­kę vi­sus var­žo­vus, gru­pė­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Fi­na­le plun­giš­kiai su­si­ko­vė su ben­dra­am­žiais iš sos­ti­nės krep­ši­nio mo­kyk­los ir tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą. Plun­giš­kiai už­ėmė ant­rą­ją vie­tą.
Nau­din­giau­sio tur­ny­ro žai­dė­jo pri­zas įteik­tas Plun­gės SRC ko­man­dos žai­dė­jui Žy­gi­man­tui Bon­daus­kiui, ku­ris prie ko­man­dos lai­mė­ji­mų pri­si­dė­jo re­zul­ta­ty­viu ir nau­din­gu žai­di­mu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama