Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Die­na su le­do ri­tu­liu

Žie­mos spor­to en­tu­zias­tai pa­ga­liau su­lau­kė tin­ka­mo oro tra­di­ci­nei šven­tei „Die­na su le­do ri­tu­liu“. Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro įsteig­tos tau­rės ir ki­tų pri­zų va­sa­rio 11 die­ną su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos: „Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas“, „Va­na­gai“ (Plun­gė), „Mas­tis“ (Tel­šiai) ir jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ (Šiau­liai) bei „Smū­gio“ (Ma­žei­kiai) ko­man­da. Nu­ga­lė­jo drau­gys­tė!

Spus­te­lė­jus šal­tu­kui, Plun­gės mies­te bu­vo pa­ruoš­tos net trys le­do čiuo­žyk­los – prie „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės „SuperMIESTAS“ (A. Ju­cio g.) ir ant Bab­run­go upės, nu­si­lei­dus nuo Mei­lės kal­ne­lio (V. Ma­čer­nio g.).
Jau šeš­tą se­zo­ną Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mos var­žy­bos žie­mos spor­to mė­gė­jus ir žiū­ro­vus su­trau­kė į aikš­te­lę prie „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los.
Kaip sa­kė Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo va­do­vas Ri­čar­das Jo­cys, drau­giš­kas le­do ri­tu­lio var­žy­bas pa­vy­ko su­reng­ti an­tru ban­dy­mu, mat pir­ma­sis iš­pil­tas le­das... iš­ti­žo.
Į Plun­gę su­si­rin­ku­sius le­do ri­tu­lio spor­to en­tu­zias­tus pa­svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis, „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas. Gar­bin­gos spor­ti­nės ko­vos ant le­do pa­lin­kė­jo Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo di­rek­to­rius Juo­zas Šle­pe­tis.
Pir­mie­ji le­dą iš­ban­dė plun­giš­kiai. Per­ga­le (4:2) džiau­gė­si Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas. Jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ ir „Smū­gio“ ko­man­da nu­si­lei­do „Mas­čio“ žai­dė­jams.
Tai­gi ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­ti­ko Plun­gės „Va­na­gai“ bei jung­ti­nė Šiau­lių ir Ma­žei­kių le­do ri­tu­li­nin­kų ko­man­da. Per­ga­lę (2:6) šven­tė jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ ir „Smū­gio“ ko­man­da.
Ko­vo­jant dėl Plun­gės me­ro tau­rės, Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo spor­ti­nin­kai ap­gy­nė sa­vo var­tus ir reikš­min­gu re­zul­ta­tu – 3:0 – įro­dė pra­na­šu­mą prieš „Mas­tį“.
Be pri­zų, žiū­ro­vų dė­me­sio ne­li­ko nė vie­na ko­man­da. Pir­miau­sia me­ras A. Kli­šo­nis pa­dė­ko­jo vi­soms į tur­ny­rą at­vy­ku­sioms ko­man­doms, po to ap­do­va­no­jo ge­riau­sią kiek­vie­nos ko­man­dos žai­dė­ją – Al­vy­dą Mic­ke­vi­čių (Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas), Al­gir­dą Kat­kų („Va­na­gai“), Os­val­dą Za­le­pū­gą („Mas­tis“) ir Mar­ty­ną Šle­pe­tį (jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ ir „Smū­gio“ ko­man­da). Ge­riau­siu var­ti­nin­ku šie­met pri­pa­žin­tas plun­giš­kis Da­rius Čes­na­kas.
Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo ir drau­giš­koms var­žy­boms tei­sė­ja­vu­siam tel­šiš­kiui Alek­san­drui But­ke­vi­čiui. At­ski­ras pi­ni­gi­nis ben­dro­vės „Re­gi­la“ įsteig­tas pri­zas ati­te­ko le­dą py­lu­siam ir kas va­ka­rą jį at­nau­ji­nusiam Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo na­riui Re­dui Mar­čiu­kai­čiui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama