Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » At­vi­ra­me Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te iš­ko­vo­ti auk­so ir bron­zos me­da­liai

At­vi­ra­me Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te iš­ko­vo­ti auk­so ir bron­zos me­da­liai

Va­sa­rio 17–18 d. Kau­ne vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­tas U-21, ku­ria­me da­ly­va­vę Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do im­ty­ni­nin­kai iš­ko­vo­jo du me­da­lius – auk­so ir bron­zos.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg Lie­tu­vos čem­pio­nu ta­po No­jus Ku­za­vas. Pir­mą­ją ko­vą lai­mė­jo gra­žiu me­ti­mu per ke­lias se­kun­des, ki­tos bu­vo sun­kes­nės. Fi­na­le No­jus be­veik pra­lai­mė­jo įspė­ji­mais, bet, at­ra­dęs jė­gų ir nu­me­tęs var­žo­vą, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 78 kg bron­zos me­da­lis ati­te­ko Sau­lei Anu­žy­tei.
Šau­niai ko­vė­si Gin­tas Žeb­raus­kas. Jis iš pen­kių ko­vų lai­mė­jo tris ir li­ko penk­tas. To­kią pa­čią vie­tą už­ėmė ir Gin­tau­tas Gau­čys. Plun­gės dziu­do im­ty­ni­nin­kus tre­ni­ruo­ja An­ta­nas Kas­tec­kas ir Ed­var­das Ži­lius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama