Sportas

Plun­gės SRC krep­ši­nin­kai pa­si­puo­šė bron­zos me­da­liais

Šį sa­vait­ga­lį įvy­ko pas­ku­ti­nis „Ma­ni­jos Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos“ fi­na­lo ket­ver­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ke­tu­rio­lik­me­čiai – Vai­kų ber­niu­kų A (gim. 2001 m.) krep­ši­nio čem­pio­na­to „Ma­ni­ja“ da­ly­viai, tarp jų – ir Plun­gės SRC krep­ši­nio ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja Vir­gi­li­jus La­pis.

Ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jai – Plun­gės svei­ka­tos cen­tro krep­ši­nin­kai

Ge­gu­žės 15 die­ną bai­gė­si Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bės. Iki pir­me­ny­bių fi­na­lo nu­ke­lia­vo dvi ko­man­dos: Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC) ir „Bau­dė­jo“, o dėl tre­čios vie­tos li­ko ko­vo­ti Plun­gės SRC’97 ir Plun­gės SRC‘96-„An­ra-In­ves­ti­ci­ja“.

„Žemai­ti­ja“ vėl pui­kiai pa­si­ro­dė

Ge­gu­žės 16 die­ną Vir­ba­lio tra­so­je griau­dė­jo mo­to­cik­lų gar­sai: čia vy­ko ant­ra­sis Lie­tu­vos tau­rės eta­pas, ku­ria­me vėl pui­kiai pa­si­ro­dė Plun­gės mo­tok­ro­so klu­bas „Že­mai­ti­ja“.

„Ry­to“ vai­ki­nai – ra­jo­no ke­tur­ko­vės čem­pio­nai

Šal­tą ir vė­juo­tą tre­čia­die­nio po­pie­tę „Se­na­mies­čio“ mo­kyk­los sta­dio­ne rin­ko­si stip­riau­sie­ji ra­jo­no jau­nie­ji leng­va­at­le­čiai.

Plungės SRC-2001 krepšininkės – ketvirtos Lietuvoje

Gegužės 15–16 dienomis Klaipėdoje vyko MKL vaikų mergaičių gim. 2001–2002 m. krepšinio čempionato „MANIJA“ finalo ketverto varžybos.

Orien­ta­vi­mo­si spor­to šven­tė Plun­gės par­ke

Už­pra­ė­ju­sį sa­vait­ga­lį Plun­gės par­ke vy­ko Orien­ta­vi­mo­si spor­to šven­tė, ku­ri su­trau­kė be­veik 100 orien­ta­ci­nin­kų. Kai ku­rie jų to­kio­se var­žy­bo­se da­ly­va­vo jau ne­be pir­mą kar­tą, ki­ti įveik­ti orien­ta­vi­mo­si spor­to tra­są ir su­ras­ti kon­tro­li­nius punk­tus ry­žo­si pir­mą sy­kį. Bu­vo pa­ruoš­tos dvi tra­sos: vy­rams – 3,4 km (22 kon­tro­li­niai punk­tai), o mo­te­rims – 2,6 km (18 kon­tro­li­nių punk­tų).

Tin­kli­nio pir­me­ny­bė­se trium­fa­vo „Ver­smės“ vy­rai

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bai­gė­si ko­vą pra­si­dė­ju­si tin­kli­nio šven­tė – Plun­gės ra­jo­no A ly­gos tin­kli­nio pir­me­ny­bės, į ku­rias kvie­tė Plun­gės spor­to klu­bas „Ver­smė“. Vi­są mė­ne­sį tru­ku­sio­se at­kak­lio­se tin­kli­nin­kų ko­vo­se emo­ci­jų ne­trū­ko nei žai­dė­jams, nei jų pa­lai­ky­ti at­ėju­siems sir­ga­liams. Vi­sos ko­man­dos – pa­na­šaus pa­jė­gu­mo, tad prog­no­zuo­ti, ku­ri taps lai­mė­to­ja, bu­vo ne­leng­va. Tai pa­aiš­kė­jo sek­ma­die­nį – pir­me­ny­bių čem­pio­nais ta­po „Ver­smės“ vy­rai, aikš­te­lė­je ati­da­vę vi­sas jė­gas ir sa­vo sėk­me ti­kė­ję iki pas­ku­ti­nių­jų var­žy­bų aki­mir­kų.

Plun­gės sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas – fi­ni­šo tie­sio­jo­je

Ba­lan­džio 18-ąją vy­ko Plun­gės ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­to vy­rų B ly­gos tur­ny­ras, ku­rio nu­ga­lė­to­ju ta­po sta­ne­liš­kis, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nys Man­tas Len­kas.

Pui­kus Plun­gės mo­tok­ro­si­nin­kų star­tas

Ba­lan­džio dvy­lik­tą die­ną, sek­ma­die­nį, Šiau­lių mo­tok­ro­so tra­so­je „Alek­san­dri­ja“ vy­ko pir­ma­sis Šiau­lių tau­rės var­žy­bų eta­pas, ku­ria­me su­bliz­gė­jo Plun­gės „Že­mai­ti­jos“ klu­bo spor­ti­nin­kai.

Fut­bo­lo sen­jo­rai iš­ban­dė jė­gas ket­ver­to var­žy­bo­se

Bai­gė­si Že­mai­ti­jos re­gio­no sen­jo­rų sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės. Jo­se da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos iš Tau­ra­gės, Šiau­lių, Plun­gės, Tel­šių, Ma­žei­kių, Kre­tin­gos, Kur­šė­nų ir Jo­niš­kio. Ko­man­dos pir­me­ny­bė­se tar­pu­sa­vy­je su­žai­dė po du kar­tus, ir pir­mas ke­tu­rias vie­tas už­ėmu­sios ko­man­dos ba­lan­džio 4 die­ną Tau­ra­gė­je su­si­rin­ko į Že­mai­ti­jos re­gio­no sen­jo­rų sa­lės fut­bo­lo fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama