Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

„Ry­to“ vai­ki­nai – ra­jo­no ke­tur­ko­vės čem­pio­nai

Šal­tą ir vė­juo­tą tre­čia­die­nio po­pie­tę „Se­na­mies­čio“ mo­kyk­los sta­dio­ne rin­ko­si stip­riau­sie­ji ra­jo­no jau­nie­ji leng­va­at­le­čiai.

Plungės SRC-2001 krepšininkės – ketvirtos Lietuvoje

Gegužės 15–16 dienomis Klaipėdoje vyko MKL vaikų mergaičių gim. 2001–2002 m. krepšinio čempionato „MANIJA“ finalo ketverto varžybos.

Orien­ta­vi­mo­si spor­to šven­tė Plun­gės par­ke

Už­pra­ė­ju­sį sa­vait­ga­lį Plun­gės par­ke vy­ko Orien­ta­vi­mo­si spor­to šven­tė, ku­ri su­trau­kė be­veik 100 orien­ta­ci­nin­kų. Kai ku­rie jų to­kio­se var­žy­bo­se da­ly­va­vo jau ne­be pir­mą kar­tą, ki­ti įveik­ti orien­ta­vi­mo­si spor­to tra­są ir su­ras­ti kon­tro­li­nius punk­tus ry­žo­si pir­mą sy­kį. Bu­vo pa­ruoš­tos dvi tra­sos: vy­rams – 3,4 km (22 kon­tro­li­niai punk­tai), o mo­te­rims – 2,6 km (18 kon­tro­li­nių punk­tų).

Tin­kli­nio pir­me­ny­bė­se trium­fa­vo „Ver­smės“ vy­rai

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bai­gė­si ko­vą pra­si­dė­ju­si tin­kli­nio šven­tė – Plun­gės ra­jo­no A ly­gos tin­kli­nio pir­me­ny­bės, į ku­rias kvie­tė Plun­gės spor­to klu­bas „Ver­smė“. Vi­są mė­ne­sį tru­ku­sio­se at­kak­lio­se tin­kli­nin­kų ko­vo­se emo­ci­jų ne­trū­ko nei žai­dė­jams, nei jų pa­lai­ky­ti at­ėju­siems sir­ga­liams. Vi­sos ko­man­dos – pa­na­šaus pa­jė­gu­mo, tad prog­no­zuo­ti, ku­ri taps lai­mė­to­ja, bu­vo ne­leng­va. Tai pa­aiš­kė­jo sek­ma­die­nį – pir­me­ny­bių čem­pio­nais ta­po „Ver­smės“ vy­rai, aikš­te­lė­je ati­da­vę vi­sas jė­gas ir sa­vo sėk­me ti­kė­ję iki pas­ku­ti­nių­jų var­žy­bų aki­mir­kų.

Plun­gės sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas – fi­ni­šo tie­sio­jo­je

Ba­lan­džio 18-ąją vy­ko Plun­gės ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­to vy­rų B ly­gos tur­ny­ras, ku­rio nu­ga­lė­to­ju ta­po sta­ne­liš­kis, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nys Man­tas Len­kas.

Pui­kus Plun­gės mo­tok­ro­si­nin­kų star­tas

Ba­lan­džio dvy­lik­tą die­ną, sek­ma­die­nį, Šiau­lių mo­tok­ro­so tra­so­je „Alek­san­dri­ja“ vy­ko pir­ma­sis Šiau­lių tau­rės var­žy­bų eta­pas, ku­ria­me su­bliz­gė­jo Plun­gės „Že­mai­ti­jos“ klu­bo spor­ti­nin­kai.

Fut­bo­lo sen­jo­rai iš­ban­dė jė­gas ket­ver­to var­žy­bo­se

Bai­gė­si Že­mai­ti­jos re­gio­no sen­jo­rų sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės. Jo­se da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos iš Tau­ra­gės, Šiau­lių, Plun­gės, Tel­šių, Ma­žei­kių, Kre­tin­gos, Kur­šė­nų ir Jo­niš­kio. Ko­man­dos pir­me­ny­bė­se tar­pu­sa­vy­je su­žai­dė po du kar­tus, ir pir­mas ke­tu­rias vie­tas už­ėmu­sios ko­man­dos ba­lan­džio 4 die­ną Tau­ra­gė­je su­si­rin­ko į Že­mai­ti­jos re­gio­no sen­jo­rų sa­lės fut­bo­lo fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bas.

Ma­žo klu­bo di­de­lės per­ga­lės

Pui­kiai Lie­tu­vos ma­žo­jo fut­bo­lo čem­pio­na­te 2014–2015 m. pa­si­ro­dė vai­kų fut­bo­lo klu­bo „Žio­ge­liai“ auk­lė­ti­niai. 2003 m. gi­mu­sių ber­niu­kų ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja Kęs­tu­tis Pet­kus, var­žy­bas pra­dė­jo B ly­go­je. 5-ame po­gru­py­je pra­len­kę Ma­žei­kių FK „At­mos­fe­ra“, Rad­vi­liš­kio ŠSPC ir Kel­mės VJSM ko­man­das, plun­giš­kiai už­ėmė pir­mą vie­tą ir pa­te­ko į ki­tą eta­pą.

„Plun­gės SRC-1997“ krep­ši­nin­kai pa­te­ko į I di­vi­zio­ną

Plun­gės SRC vai­ki­nų (gim. 1997 m.) krep­ši­nio ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja Vir­gi­li­jus La­pis, prieš ke­le­tą sa­vai­čių ta­po MKL jau­nių vai­ki­nų, gi­mu­sių 1997 m., krep­ši­nio čem­pio­na­to II di­vi­zio­no ant­ros vie­tos lai­mė­to­ja. Iš­ko­vo­ję šį ti­tu­lą, Plun­gės krep­ši­nin­kai įgi­jo ga­li­my­bę ko­vo­ti dėl pa­te­ki­mo į I di­vi­zio­ną. No­rė­da­mi tai pa­da­ry­ti, Plun­gės SRC krep­ši­nin­kai tu­rė­jo du kar­tus įveik­ti Ak­me­nės SC, ku­ri I di­vi­zio­ne po re­gu­lia­raus se­zo­no už­ėmė de­vin­tą vie­tą.

Plun­gės SRC ko­man­dai – si­dab­ras

Sa­vait­ga­lį Plun­gė­je vy­ko MKL jau­nių vai­ki­nų, gi­mu­sių 1997 m., krep­ši­nio čem­pio­na­to II di­vi­zio­no Fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bos. Penk­ta­die­nį UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“ spor­to sa­lė­je pus­fi­na­ly­je dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą su­si­ti­ko Ma­ri­jam­po­lės ŽSM ir Ši­lu­tės SM ko­man­dos. Re­zul­ta­tu 64:91 per­ga­lę šven­tė ši­lu­tiš­kiai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama