Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Tra­di­ci­nė šei­mų spor­to šven­tė Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Sau­sio 30-osios po­pie­tę į Pla­te­lių gim­na­zi­jos spor­to sa­lę sku­bė­jo mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, tė­ve­liai - vi­si no­rė­jo da­ly­vau­ti tra­di­ci­nė­je šei­mų spor­to šven­tė­je. Kas - kaip da­ly­viai, kas - kaip šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, pa­dė­jė­jai, o kas - kaip žiū­ro­vai.

Ra­jo­no ma­žo­jo fut­bo­lo var­žy­bo­se

Pra­si­dė­jo 2009 me­tų ma­žo­jo fut­bo­lo var­žy­bos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tau­rei lai­mė­ti. Jo­se da­ly­vau­ja ke­tu­rios pa­jė­giau­sios ką tik pa­si­bai­gu­sių B ly­gos pir­me­ny­bių eki­pos ir trys pa­jė­giau­sios ra­jo­no ko­man­dos: „Bab­run­gas", „Vi­tu­ras" ir „Spor­to mokykla'92".

„SM-Ine­sa“ lai­mė­jo dve­jas rung­ty­nes

Sau­sio 23 die­ną Plun­gės „SM-Ine­sos" vy­rų krep­ši­nio ko­man­da, va­do­vau­ja­ma vyr. tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo, na­muo­se re­zul­ta­tu 92:68 nu­ga­lė­jo Birš­to­no „Di­ren­tą".

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama