Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas nu­si­lei­do klai­pė­die­čiams

Va­sa­rio 11 die­ną Klai­pė­dos „Ak­ro­po­lio" le­do are­no­je bu­vo su­žais­tos 2008-2009 me­tų Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­to Že­mai­ti­jos tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos. Su­si­ti­ko Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas su uos­ta­mies­čio „Sad­vi­tos" ko­man­da.

Už­tik­rin­tos per­ga­lės fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se

Va­sa­rio 6-7 die­no­mis Klai­pė­do­je vy­ko Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių pir­me­ny­bės. Jo­se jė­gas iš­ban­dė ir du Plun­gės Se­na­mies­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­le­tai, tre­ni­ruo­ja­mi Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio ir Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės.

Pa­ge­ri­no sa­vo re­kor­dus

Pa­mi­nint Va­sa­rio 16-ąją, Plun­gė­je su­reng­tas sun­kio­sios at­le­ti­kos as­me­ni­nis tur­ny­ras. Ja­me jė­gas iš­mė­gi­no Spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, run­gę­si ke­tu­rio­se var­žy­bų gru­pė­se.

Plun­giš­kis stip­ruo­lis lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį

Gargž­duo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nių sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se jė­gas iš­mė­gi­no ke­tu­ri Plun­gės spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, sėk­min­gai iš­ko­pę į šį bai­gia­mą­jį eta­pą po anks­čiau įvy­ku­sių at­ran­ki­nių ko­vų.

Tra­di­ci­nė šei­mų spor­to šven­tė Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Sau­sio 30-osios po­pie­tę į Pla­te­lių gim­na­zi­jos spor­to sa­lę sku­bė­jo mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, tė­ve­liai - vi­si no­rė­jo da­ly­vau­ti tra­di­ci­nė­je šei­mų spor­to šven­tė­je. Kas - kaip da­ly­viai, kas - kaip šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, pa­dė­jė­jai, o kas - kaip žiū­ro­vai.

Ra­jo­no ma­žo­jo fut­bo­lo var­žy­bo­se

Pra­si­dė­jo 2009 me­tų ma­žo­jo fut­bo­lo var­žy­bos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tau­rei lai­mė­ti. Jo­se da­ly­vau­ja ke­tu­rios pa­jė­giau­sios ką tik pa­si­bai­gu­sių B ly­gos pir­me­ny­bių eki­pos ir trys pa­jė­giau­sios ra­jo­no ko­man­dos: „Bab­run­gas", „Vi­tu­ras" ir „Spor­to mokykla'92".

„SM-Ine­sa“ lai­mė­jo dve­jas rung­ty­nes

Sau­sio 23 die­ną Plun­gės „SM-Ine­sos" vy­rų krep­ši­nio ko­man­da, va­do­vau­ja­ma vyr. tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo, na­muo­se re­zul­ta­tu 92:68 nu­ga­lė­jo Birš­to­no „Di­ren­tą".

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama