Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­ne – 153 da­ly­viai!

Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nui ne­be­rei­kia nei at­ski­ro ap­ra­šy­mo, nei pa­pil­do­mos re­kla­mos. Nuo 1982 me­tų jis vyks­ta vi­sa­da tuo pa­čiu me­tu – pas­ku­ti­nį lie­pos šeš­ta­die­nį ir vi­sa­da to­je pa­čio­je vie­to­je – Pla­te­lių eže­re prie jach­tklu­bo „Žal­gi­ris“. Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas – tai ne tik plau­ki­mo var­žy­bos, bet ir įvai­rios pra­mo­gos, rung­tys van­de­ny­je, links­mas va­ka­ro­ji­mas prie lau­žo.

XXXV tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė – 2015“

Lie­pos 20–26 die­no­mis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vy­ko XXXV tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė – 2015“, skir­tas Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio tre­ne­rio, švie­sios at­min­ties Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mui. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 76 šach­ma­ti­nin­kai iš Iz­ra­e­lio, Da­ni­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos ir Lie­tu­vos, tarp ku­rių bu­vo vie­nas šach­ma­tų did­meist­ris, ke­tu­ri tarp­tau­ti­niai ir du FIDE meist­rai. Var­žy­bos vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma.

Plun­gės tin­kli­nio is­to­ri­ja ra­šo­ma to­liau

Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se vy­ko pir­mo­sios po 1990 me­tų, o gal­būt ir ap­skri­tai pir­mo­sios Plun­gės is­to­ri­jo­je, ra­jo­no pa­plū­di­mio tin­kli­nio pir­me­ny­bės. 2009-ai­siais, po la­bai il­gos per­trau­kos, Plun­gė­je pra­dė­ta kal­bė­ti apie tin­kli­nį, ir ne tik kal­bė­ti, bet ir po­pu­lia­rin­ti šį žai­di­mą. Nuo to lai­ko Plun­gės tin­kli­nio is­to­ri­jos pus­la­piai pil­nė­ja, nu­veik­tų dar­bų dau­gė­ja.

Pel­nė 9 pri­zi­nes vie­tas

Gargž­duo­se vy­ko at­vi­ras sun­kio­sios at­le­ti­kos tur­ny­ras, skir­tas šio mies­to 762-ajam gim­ta­die­niui bei Pa­sau­lio ir Eu­ro­pos sen­jo­rų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tų me­da­li­nin­ko Sta­sio Ber­no­to at­mi­ni­mui.

Šach­ma­tų tur­ny­ras V. Ma­jo­ro­vo at­mi­ni­mui

Bir­že­lio 7 die­ną šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko tarp­tau­ti­nio spor­to meist­ro Vi­ta­li­jaus Ma­jo­ro­vo at­mi­ni­mo šach­ma­tų tur­ny­ras. Su­si­rin­kę įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai V. Ma­jo­ro­vo at­mi­ni­mą pa­ger­bė ty­los mi­nu­te, pri­si­min­ti jo lai­mė­ji­mai, pa­žy­mė­ta, kad Vi­ta­li­jus Ma­jo­ro­vas yra sek­ti­nas pa­vyz­dys mū­sų jau­ni­mui...

Per­ga­lin­gas ir­kluo­to­jų sa­vait­ga­lis Tra­kuo­se

Ge­gu­žės 29–31 die­no­mis Tra­kuo­se vy­ko Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo jau­nių bei jau­ni­mo čem­pio­na­tas. Var­žy­bo­se sėk­min­gai pa­si­ro­dė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jai, tre­ni­ruo­ja­mi Ed­mun­do Gel­čins­ko ir Ar­vy­do Vait­kaus.

Ka­ra­tis­tų per­ga­lės Vil­niaus čem­pio­na­te

Sa­vait­ga­lį vy­ko at­vi­ros Vil­niaus ka­ra­te ky­o­kus­hin var­žy­bos. Į šias „Sen­sei“ klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mas var­žy­bas su­si­rin­ko dau­giau kaip 400 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos ka­ra­tė mo­kyk­lų, tarp jų – ir ne­ma­žas bū­rys Plun­gės „Sho­dan“ ka­ra­te mo­kyk­los auk­lė­ti­nių.

Plun­gės SRC krep­ši­nin­kai pa­si­puo­šė bron­zos me­da­liais

Šį sa­vait­ga­lį įvy­ko pas­ku­ti­nis „Ma­ni­jos Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos“ fi­na­lo ket­ver­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ke­tu­rio­lik­me­čiai – Vai­kų ber­niu­kų A (gim. 2001 m.) krep­ši­nio čem­pio­na­to „Ma­ni­ja“ da­ly­viai, tarp jų – ir Plun­gės SRC krep­ši­nio ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja Vir­gi­li­jus La­pis.

Ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jai – Plun­gės svei­ka­tos cen­tro krep­ši­nin­kai

Ge­gu­žės 15 die­ną bai­gė­si Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bės. Iki pir­me­ny­bių fi­na­lo nu­ke­lia­vo dvi ko­man­dos: Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC) ir „Bau­dė­jo“, o dėl tre­čios vie­tos li­ko ko­vo­ti Plun­gės SRC’97 ir Plun­gės SRC‘96-„An­ra-In­ves­ti­ci­ja“.

„Žemai­ti­ja“ vėl pui­kiai pa­si­ro­dė

Ge­gu­žės 16 die­ną Vir­ba­lio tra­so­je griau­dė­jo mo­to­cik­lų gar­sai: čia vy­ko ant­ra­sis Lie­tu­vos tau­rės eta­pas, ku­ria­me vėl pui­kiai pa­si­ro­dė Plun­gės mo­tok­ro­so klu­bas „Že­mai­ti­ja“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama