Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Taik­liau­sias gim­na­zis­tas – K. Ti­mo­fe­je­vas

Ko­vo 16 die­ną Plun­gės „Sau­lės" gim­na­zi­jo­je vy­ko spor­to šven­tė Ko­vo 11-ajai ir Lie­tu­vos vardo tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti.

„Žio­ge­liai“ rung­ty­niaus fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se

Plun­gės vai­kų fut­bo­lo klu­bo „Žio­ge­liai" jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai džiu­gi­na sa­vo ger­bė­jus gra­žiu žai­di­mu ir pui­kiais pa­sie­ki­mais. Šie­met jie vėl, tre­čius me­tus iš ei­lės, už­si­tik­ri­no tei­sę žais­ti Lie­tu­vos moks­lei­vių ma­žo­jo fut­bo­lo čem­pio­na­to fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se.

Plun­giš­kiai na­mo par­ve­žė si­dab­rą

Ko­vo 10 die­ną Klai­pė­dos „Au­ku­ro" vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko res­pub­li­ki­nis tarp­mo­kyk­li­nis vai­ki­nų krep­ši­nio tur­ny­ras „De­šim­to­kų mū­šis", skir­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti.

Pa­mi­nė­jo Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną

Šiais me­tais Plun­gės šach­ma­tų fe­de­ra­ci­ja ir vi­suo­me­ni­nis šach­ma­tų klu­bas „Bokš­tas", mi­nė­da­mi Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, su­ren­gė jau 25-ąjį tra­di­ci­nį ra­jo­no šei­mų šach­ma­tų ko­man­dų tur­ny­rą.

Stip­riau­si – al­sė­diš­kiai

Plun­gės spor­to mo­kyk­la or­ga­ni­za­vo ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų moks­lei­vių vir­vės trau­ki­mo var­žy­bas. Da­ly­va­vo ke­tu­rios kai­mo vie­to­vių ir še­šios mies­to mo­kyk­lų ko­man­dos.

Trys per­ga­lės iš ei­lės

Vil­niu­je, Š. Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­jo­je, vy­ko jau­nu­čių vai­ki­nų (gim. 1994 m.) B krep­ši­nio čem­pio­na­to 4-asis eta­pas, tai yra 3 di­vi­zio­no fi­na­li­nis ket­ver­tas.

Tūks­tan­tis met­rų ar­ba tiek pat žings­nių Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui

Ko­vo 10-ąją Plun­gės „Ry­to" pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pa­mo­kų ne­bu­vo - čia vy­ko tra­di­ci­nė spor­to šven­tė. Šie­met ji bu­vo skir­ta Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui.

Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se gim­na­zis­tai iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą

Plun­gės „Sau­lės" gim­na­zi­ja džiau­gia­si sa­vo moks­lei­vių spor­to lai­mė­ji­mais. Iš Lie­tu­vos mo­ki­nių olim­pi­nio fes­ti­va­lio fi­na­li­nių var­žy­bų, vy­ku­sių Pa­ne­vė­žy­je, ke­tu­rių šach­ma­ti­nin­kų ko­man­da, ly­di­ma mo­ky­to­jo Sta­nis­lo­vo Smil­ge­vi­čiaus, grį­žo su vi­ce­čem­pio­nams skir­ta tau­re, dip­lo­mu ir si­dab­ro spal­vos me­da­liais.

Sta­ne­liš­kė pa­ge­ri­no sa­vo am­žiaus gru­pės re­kor­dus

Pa­žy­mint Ko­vo 11-ąją, Plun­gė­je su­reng­tos sun­kio­sios at­le­ti­kos var­žy­bos. Jo­se iš­ban­dė jė­gas jau­nie­ji sun­kiaat­le­čiai, šiais moks­lo me­tais pra­dė­ję lan­ky­ti Spor­to mo­kyk­los gru­pių už­siė­mi­mus.

Le­do ri­tu­li­nin­kams ne­si­se­kė

Pas­ku­ti­nės dve­jos rung­ty­nės Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo žai­dė­jams 2008-2009 me­tų Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­te Že­mai­ti­jos tau­rei lai­mė­ti bai­gė­si ne­sėk­me: pra­lai­mė­ta var­žo­vams ir iš Kre­tin­gos, ir iš Ma­žei­kių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama