Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Tūks­tan­tis met­rų ar­ba tiek pat žings­nių Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui

Ko­vo 10-ąją Plun­gės „Ry­to" pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pa­mo­kų ne­bu­vo - čia vy­ko tra­di­ci­nė spor­to šven­tė. Šie­met ji bu­vo skir­ta Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui.

Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se gim­na­zis­tai iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą

Plun­gės „Sau­lės" gim­na­zi­ja džiau­gia­si sa­vo moks­lei­vių spor­to lai­mė­ji­mais. Iš Lie­tu­vos mo­ki­nių olim­pi­nio fes­ti­va­lio fi­na­li­nių var­žy­bų, vy­ku­sių Pa­ne­vė­žy­je, ke­tu­rių šach­ma­ti­nin­kų ko­man­da, ly­di­ma mo­ky­to­jo Sta­nis­lo­vo Smil­ge­vi­čiaus, grį­žo su vi­ce­čem­pio­nams skir­ta tau­re, dip­lo­mu ir si­dab­ro spal­vos me­da­liais.

Sta­ne­liš­kė pa­ge­ri­no sa­vo am­žiaus gru­pės re­kor­dus

Pa­žy­mint Ko­vo 11-ąją, Plun­gė­je su­reng­tos sun­kio­sios at­le­ti­kos var­žy­bos. Jo­se iš­ban­dė jė­gas jau­nie­ji sun­kiaat­le­čiai, šiais moks­lo me­tais pra­dė­ję lan­ky­ti Spor­to mo­kyk­los gru­pių už­siė­mi­mus.

Le­do ri­tu­li­nin­kams ne­si­se­kė

Pas­ku­ti­nės dve­jos rung­ty­nės Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bo žai­dė­jams 2008-2009 me­tų Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­te Že­mai­ti­jos tau­rei lai­mė­ti bai­gė­si ne­sėk­me: pra­lai­mė­ta var­žo­vams ir iš Kre­tin­gos, ir iš Ma­žei­kių.

„SM-Ine­sa“ pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lį

Va­sa­rio 20-ąją Plun­gės vy­rų krep­ši­nio ko­man­da „SM-Ine­sa", va­do­vau­ja­ma vyr. tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo, na­muo­se re­zul­ta­tu 104:81 nu­ga­lė­jo Tel­šių „Že­mai­ti­jos meš­ką". Ge­riau­siai iš mū­siš­kių žai­dė Ka­ro­lis Ti­mo­fe­je­vas (30 taš­kų), Ar­tū­ras Kaub­rys (16 taš­kų), Min­dau­gas Stro­pus (17 taš­kų), Man­tas Mar­tin­kus (18 taš­kų).

Pa­siek­tas re­kor­das

Va­sa­rio 11-12 die­no­mis vy­ko Klai­pė­dos mies­to leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas. Ja­me da­ly­va­vo ir plun­giš­kių tre­ne­rių Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio bei Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės tre­ni­ruo­ja­mi spor­ti­nin­kai.

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas nu­si­lei­do klai­pė­die­čiams

Va­sa­rio 11 die­ną Klai­pė­dos „Ak­ro­po­lio" le­do are­no­je bu­vo su­žais­tos 2008-2009 me­tų Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­to Že­mai­ti­jos tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos. Su­si­ti­ko Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas su uos­ta­mies­čio „Sad­vi­tos" ko­man­da.

Už­tik­rin­tos per­ga­lės fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se

Va­sa­rio 6-7 die­no­mis Klai­pė­do­je vy­ko Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių pir­me­ny­bės. Jo­se jė­gas iš­ban­dė ir du Plun­gės Se­na­mies­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los at­le­tai, tre­ni­ruo­ja­mi Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio ir Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės.

Pa­ge­ri­no sa­vo re­kor­dus

Pa­mi­nint Va­sa­rio 16-ąją, Plun­gė­je su­reng­tas sun­kio­sios at­le­ti­kos as­me­ni­nis tur­ny­ras. Ja­me jė­gas iš­mė­gi­no Spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, run­gę­si ke­tu­rio­se var­žy­bų gru­pė­se.

Plun­giš­kis stip­ruo­lis lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį

Gargž­duo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nių sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se jė­gas iš­mė­gi­no ke­tu­ri Plun­gės spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, sėk­min­gai iš­ko­pę į šį bai­gia­mą­jį eta­pą po anks­čiau įvy­ku­sių at­ran­ki­nių ko­vų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama