Sportas

Vens­kų šei­my­nai iš Plun­gės – auk­sas!

Prieš 98 me­tus, Va­sa­rio 16-ąją, Vil­niu­je bu­vo pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas, ku­ris pa­skel­bė, kad Lie­tu­vos Ta­ry­ba at­ski­ria Lie­tu­vą nuo vi­sų ki­tų vals­ty­bi­nių ry­šių. Bū­tent šią vals­ty­bi­nę šven­tę, ne­dar­bo die­ną į Šiau­lių are­ną su­si­rin­kę, spor­ti­nin­kai mi­nė­jo krep­ši­nio aikš­te­lė­se, ku­rio­se ne­trū­ko emo­ci­jų, aist­rų bei, ži­no­ma, nu­si­vy­li­mo ato­dū­sių ir per­ga­lės šūks­nių. Sep­tin­tą­jį kar­tą di­džiau­sio­je Šiau­rės Lie­tu­vos are­no­je vy­ko krep­ši­nio tur­ny­ras 3 prieš 3, šiais me­tais su­lau­kęs 90 ko­man­dų iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių, o per vi­są die­ną tru­ku­sį ren­gi­nį su­žais­ta apie 200 rung­ty­nių.

Stal­gė­niš­kių per­ga­lė zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se

Stal­gė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos (2003 m. gimę ir jaunesni), iš­ko­vo­ju­sios per­ga­lę ra­jo­ni­nė­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų kvad­ra­to var­žy­bo­se, sau­sio 15 d. da­ly­va­vo 2015–2016 m. Lie­tu­vos olim­pi­nio fes­ti­va­lio kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių ir ber­niu­kų zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se Tel­šiuo­se.

Ge­riau­sias spor­ti­nin­kas R. Di­bu­rys aukš­čiau­sios vie­tos ne­už­lei­do nie­kam

Tai, kad mes tu­ri­me daug ga­bių spor­ti­nin­kų, šau­nių tre­ne­rių ir juos pa­lai­kan­čių žmo­nių, bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir įsi­ti­kin­ti penk­ta­die­nį per­pil­dy­to­je Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus sa­lė­je. Tra­di­ci­nia­me ge­riau­sių spor­ti­nin­kų ir ko­man­dų pa­ger­bi­mo ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne tik „kal­ti­nin­kai“, bet ir rė­mė­jai, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ki­ti val­džios at­sto­vai, taip pat kai ku­rių spor­ti­nin­kų tė­vai ir tre­ne­riai.

Plun­giškės ap­gynė Lie­tu­vos čem­pio­nių ti­tulą

Šių metų lap­kričio 21 dieną Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nių (iki 18 metų) ko­man­dinės greitųjų šach­matų pir­me­nybės. Plungės rek­re­a­ci­jos ir spor­to cen­trui at­sto­va­vo dvi vai­kinų ko­man­dos ir vie­na mer­ginų. Vai­kinų ko­mandą su­darė 5 šach­ma­ti­nin­kai, mer­ginų – 3. Kiek­vie­nas da­ly­vis turėjo sužais­ti po 7 par­ti­jas.

Pir­ma­sis ko­man­dos Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ jau­nų­jų krep­ši­nin­kų star­tas

Lap­kri­čio 21 die­ną Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ (2006 m. gim.) jau­nie­ji krep­ši­nin­kai rung­ty­nia­vo Že­mai­ti­jos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­go­je.

Pa­gerb­ti au­to­kro­so en­tu­zias­tai

Praėjusį penk­ta­dienį Pa­nevėžyje vy­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos au­to­kro­so ir ra­li kro­so me­ti­niai ap­do­va­no­ji­mai. Jų me­tu ap­do­va­no­ti vi­si ge­riau­si 2015 metų se­zo­no da­ly­viai, įteik­ti spor­ti­ninkų meistrų pažymėji­mai, padėkos – au­to­kro­so ir ra­li kro­so varžybų or­ga­ni­za­to­riams.

„Bab­run­gas“ trium­fa­vo LFF III ly­gos Klai­pė­dos re­gio­no Tau­rės var­žy­bų fi­na­le

Lap­kri­čio 7 d. Plun­gės cen­tri­nia­me sta­dio­ne vy­ko LFF III ly­gos Klai­pė­dos re­gio­no Tau­rės var­žy­bų fi­na­las, ku­ria­me su­si­ti­ko Plun­gės FK „Bab­run­gas“ su Klai­pė­dos FK „Sa­re­ma“.

Sun­kio­sios at­le­ti­kos spor­ti­nin­kai džiu­gi­no re­kor­dais

Plun­gė­je vy­ko šio kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių sun­kio­sios at­le­ti­kos bei ki­tų spor­to ša­kų var­žy­bos. Jo­se iš­mė­gi­no jė­gas dvi de­šim­tys at­le­tų, nu­džiu­gi­nu­sių vi­sa puokš­te sa­vo ra­jo­no re­kor­dų.

Mo­ky­to­jo Vi­ta­li­jaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo tur­ny­ras

Sek­ma­die­nį, spa­lio 18 die­ną, šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si į klu­bą da­ly­vau­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čio, mo­ky­to­jo Vi­ta­li­jaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo šach­ma­tų tur­ny­re.

Per­ga­lin­gi pa­si­ro­dy­mai orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­tuo­se

Rug­sė­jo 26 die­ną Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės Si­po­nių apy­lin­kė­se vy­ko Lie­tu­vos vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių ko­man­di­nis orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­tas, skir­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės spor­to klu­bo tau­rei lai­mė­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama