Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Plun­giškės ap­gynė Lie­tu­vos čem­pio­nių ti­tulą

Šių metų lap­kričio 21 dieną Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nių (iki 18 metų) ko­man­dinės greitųjų šach­matų pir­me­nybės. Plungės rek­re­a­ci­jos ir spor­to cen­trui at­sto­va­vo dvi vai­kinų ko­man­dos ir vie­na mer­ginų. Vai­kinų ko­mandą su­darė 5 šach­ma­ti­nin­kai, mer­ginų – 3. Kiek­vie­nas da­ly­vis turėjo sužais­ti po 7 par­ti­jas.

Pir­ma­sis ko­man­dos Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ jau­nų­jų krep­ši­nin­kų star­tas

Lap­kri­čio 21 die­ną Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ (2006 m. gim.) jau­nie­ji krep­ši­nin­kai rung­ty­nia­vo Že­mai­ti­jos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­go­je.

Pa­gerb­ti au­to­kro­so en­tu­zias­tai

Praėjusį penk­ta­dienį Pa­nevėžyje vy­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos au­to­kro­so ir ra­li kro­so me­ti­niai ap­do­va­no­ji­mai. Jų me­tu ap­do­va­no­ti vi­si ge­riau­si 2015 metų se­zo­no da­ly­viai, įteik­ti spor­ti­ninkų meistrų pažymėji­mai, padėkos – au­to­kro­so ir ra­li kro­so varžybų or­ga­ni­za­to­riams.

„Bab­run­gas“ trium­fa­vo LFF III ly­gos Klai­pė­dos re­gio­no Tau­rės var­žy­bų fi­na­le

Lap­kri­čio 7 d. Plun­gės cen­tri­nia­me sta­dio­ne vy­ko LFF III ly­gos Klai­pė­dos re­gio­no Tau­rės var­žy­bų fi­na­las, ku­ria­me su­si­ti­ko Plun­gės FK „Bab­run­gas“ su Klai­pė­dos FK „Sa­re­ma“.

Sun­kio­sios at­le­ti­kos spor­ti­nin­kai džiu­gi­no re­kor­dais

Plun­gė­je vy­ko šio kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių sun­kio­sios at­le­ti­kos bei ki­tų spor­to ša­kų var­žy­bos. Jo­se iš­mė­gi­no jė­gas dvi de­šim­tys at­le­tų, nu­džiu­gi­nu­sių vi­sa puokš­te sa­vo ra­jo­no re­kor­dų.

Mo­ky­to­jo Vi­ta­li­jaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo tur­ny­ras

Sek­ma­die­nį, spa­lio 18 die­ną, šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si į klu­bą da­ly­vau­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čio, mo­ky­to­jo Vi­ta­li­jaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo šach­ma­tų tur­ny­re.

Per­ga­lin­gi pa­si­ro­dy­mai orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­tuo­se

Rug­sė­jo 26 die­ną Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės Si­po­nių apy­lin­kė­se vy­ko Lie­tu­vos vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių ko­man­di­nis orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­tas, skir­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės spor­to klu­bo tau­rei lai­mė­ti.

Plun­giš­kis iš­ko­vo­jo ES SAMBO čem­pio­na­to si­dab­ro me­da­lį

2015 m. rug­sė­jo 19 d. Vil­niu­je, Leng­vo­sios at­le­ti­kos spor­to ba­zė­je, vy­ko X Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių SAMBO čem­pio­na­tas. Tai vie­nas di­džiau­sių SAMBO tur­ny­rų Eu­ro­po­je, ku­ris su­kvie­tė į Vil­nių stip­riau­sius šio dvi­ko­vų spor­to vy­rus, mo­te­ris ir jau­nius.

„Ta­len­tų U15 kar­ta“ pro­jek­te – ir jau­nie­ji krep­ši­nin­kai iš Plun­gės

Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja (LKF) in­for­muo­ja, jog pa­skelb­ti „Ta­len­tų U15 kar­tos“ nau­jo se­zo­no da­ly­viai. Rug­sė­jo 15 d. ži­no­mų krep­ši­nio spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kas pa­te­ko į spe­cia­laus pro­jek­to „Ta­len­tų U15 kar­ta“ 2015–2016 me­tų se­zo­no ko­man­das. Tai – po 12 ta­len­tin­giau­sių Lie­tu­vos vai­ki­nų ir mer­gi­nų, gi­mu­sių 2001 me­tais. Džiu­gu, jog čia pa­skelb­tos ir plun­giš­kių – dvie­jų vai­ki­nų ir vie­nos mer­gi­nos – pa­var­dės.

Veteranų futbolo turnyre prisiminta ir istorinė plungiškių pergalė 1956 metais

Rug­pjū­čio 8 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės sta­dio­ne vy­ko tra­di­ci­nis ve­te­ra­nų fut­bo­lo tur­ny­ras ,,Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė – 2015“, kuriame da­ly­va­vo 9 fut­bo­lo ko­man­dos. U-35 me­tų gru­pė­je – ko­man­dos iš Ma­ri­jam­po­lės, Tel­šių, Ši­lu­tės ir Plun­gės, U-50 gru­pė­je – ko­man­dos iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Ši­lu­tės ir Plun­gės. Taip pat bu­vo pri­si­min­ta le­gen­di­nės fut­bo­lo ko­man­dos ,,Li­nų au­di­niai“ fut­bo­li­nin­kų 1956 me­tų per­ga­lė – iš­ko­vo­ti Lie­tu­vos čem­pio­nų me­da­liai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama