Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se įveik­tos trys rung­tys

Plun­gės ra­jo­no mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se, ku­rio­se da­ly­vau­ja įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų, įmo­nių ir se­niū­ni­jų spor­to mė­gė­jai, įveik­tos trys rung­tys. Ge­gu­žės 6 d. „Se­no­lių par­ke“ įvy­ko Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nių ati­da­ry­mas. Jo me­tu su­si­rin­ku­sios ko­man­dos var­žė­si dvie­jo­se rung­ty­se: smi­gi­nio ir dvi­ra­čių sla­lo­mo.

Plun­gės SRC krep­ši­nin­kai pa­si­puo­šė si­dab­ro me­da­liais

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se fi­ni­ša­vo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ Jau­nu­čių U15 (gim. 2001 m.) vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) krep­ši­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Vir­gi­li­jaus La­pio.

Man­tas Žu­kaus­kas ta­po Bal­ti­jos ša­lių MMA mė­gė­jų čem­pio­nu

„Plun­gės Ri­te­rio“ ko­man­dos ko­vo­to­jas Man­tas Žu­kaus­kas pra­ei­tą sa­vait­ga­lį ta­po Bal­ti­jos ša­lių MMA mė­gė­jų čem­pio­nu. Ra­sei­nių ra­jo­ne, Kar­py­nė­je, vy­ku­sia­me MMA Jiu-Jit­su Fight 10 tur­ny­re jis lai­mė­jo dvi­ko­vą bei ap­si­juo­sė nu­ga­lė­to­jo dir­žu.

Sho­da­nie­čiai iš Lie­tu­vos vai­kų čem­pio­na­to grį­žo su me­da­liais

Sa­vait­ga­lį Anykš­čiuo­se įvy­ku­sia­me Lie­tu­vos vai­kų ka­ra­tė kio­ku­šin čem­pio­na­te la­bai ge­rai pa­si­ro­dė Plun­gės ka­ra­tė mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai, iš­ko­vo­ję 2 bron­zos ap­do­va­no­ji­mus.

„Žemai­ti­ja“ – pir­mi!

Ba­lan­džio 2 die­ną Tau­ra­gė­je star­ta­vo pir­ma­sis Lie­tu­vos mo­tok­ro­so tau­rės eta­pas. Šis bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės klu­bui „Že­mai­ti­ja“.

Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ Če­ki­jo­je už­ėmė pir­mą­ją vie­tą

Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ jau­nie­ji krep­ši­nin­kai (2006 m. gim.), va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo ir ko­man­dos va­do­vo Min­dau­go Bon­daus­kio, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re Če­ki­jo­je, Ost­ra­vos mies­te.

Nu­ga­lė­to­jų tau­rė ati­te­ko Tel­šių „Cen­tras-Sa­va Gi­ria“ ko­man­dai

Va­len­ti­no die­nos iš­va­ka­rė­se Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro sa­lė­je vy­ko 2016 m. Tel­šių ap­skri­ties sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bių fi­na­li­nės var­žy­bos. 6 stip­riau­sios ap­skri­ties ko­man­dos – „Rie­tu­va“ (Rie­ta­vas), „Žio­gai“ ir „OSS“ (Plun­gė), „Olim­po SC“ (Ma­žei­kiai), „Cen­tras-Sa­va Gi­ria“ ir Ryš­kė­nai (Tel­šiai) – rung­ty­nia­vo dvie­juo­se po­gru­piuo­se vie­no ra­to sis­te­ma. Ko­man­dos, po­gru­py­je už­ėmu­sios ant­rą­sias vie­tas, žai­dė dėl 3 vie­tos, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­sias vie­tas – dėl ap­skri­ties nu­ga­lė­to­jo var­do.

Vens­kų šei­my­nai iš Plun­gės – auk­sas!

Prieš 98 me­tus, Va­sa­rio 16-ąją, Vil­niu­je bu­vo pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas, ku­ris pa­skel­bė, kad Lie­tu­vos Ta­ry­ba at­ski­ria Lie­tu­vą nuo vi­sų ki­tų vals­ty­bi­nių ry­šių. Bū­tent šią vals­ty­bi­nę šven­tę, ne­dar­bo die­ną į Šiau­lių are­ną su­si­rin­kę, spor­ti­nin­kai mi­nė­jo krep­ši­nio aikš­te­lė­se, ku­rio­se ne­trū­ko emo­ci­jų, aist­rų bei, ži­no­ma, nu­si­vy­li­mo ato­dū­sių ir per­ga­lės šūks­nių. Sep­tin­tą­jį kar­tą di­džiau­sio­je Šiau­rės Lie­tu­vos are­no­je vy­ko krep­ši­nio tur­ny­ras 3 prieš 3, šiais me­tais su­lau­kęs 90 ko­man­dų iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių, o per vi­są die­ną tru­ku­sį ren­gi­nį su­žais­ta apie 200 rung­ty­nių.

Stal­gė­niš­kių per­ga­lė zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se

Stal­gė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos (2003 m. gimę ir jaunesni), iš­ko­vo­ju­sios per­ga­lę ra­jo­ni­nė­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų kvad­ra­to var­žy­bo­se, sau­sio 15 d. da­ly­va­vo 2015–2016 m. Lie­tu­vos olim­pi­nio fes­ti­va­lio kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių ir ber­niu­kų zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se Tel­šiuo­se.

Ge­riau­sias spor­ti­nin­kas R. Di­bu­rys aukš­čiau­sios vie­tos ne­už­lei­do nie­kam

Tai, kad mes tu­ri­me daug ga­bių spor­ti­nin­kų, šau­nių tre­ne­rių ir juos pa­lai­kan­čių žmo­nių, bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir įsi­ti­kin­ti penk­ta­die­nį per­pil­dy­to­je Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus sa­lė­je. Tra­di­ci­nia­me ge­riau­sių spor­ti­nin­kų ir ko­man­dų pa­ger­bi­mo ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne tik „kal­ti­nin­kai“, bet ir rė­mė­jai, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ki­ti val­džios at­sto­vai, taip pat kai ku­rių spor­ti­nin­kų tė­vai ir tre­ne­riai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama