Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Į ko­vą su­si­rin­ko pri­si­min­da­mi is­to­ri­nę per­ga­lę prieš 60 me­tų

Rug­pjū­čio 20 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės mies­to sta­dio­ne fut­bo­lo ve­te­ra­nai, pri­si­min­da­mi prieš 60 me­tų iš­ko­vo­tą is­to­ri­nę „Li­nų au­di­nių“ ko­man­dos per­ga­lę Lie­tu­vos čem­pio­na­te, rin­ko­si į tra­di­ci­nį tur­ny­rą „Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė-2016“. 8 fut­bo­lo ko­man­dos var­žė­si U35 (Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Ši­lu­tės ir Plun­gės) bei U50 (Vil­niaus, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Plun­gės) gru­pė­se.

Iš Eu­ro­pos jau­nu­čių krep­ši­nio čem­pio­na­to plun­giš­kis grįž­ta su si­dab­ro me­da­liu

Len­ki­jo­je, Ra­do­me mies­te, vy­ko Eu­ro­pos U16 vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos vai­ki­nai. Rink­ti­nei at­sto­va­vo ir Plun­gės SRC krep­ši­nin­kas Lau­ry­nas Vaiš­ta­ras (tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis), ku­ris pa­gal am­žių bu­vo jau­niau­sias rink­ti­nės na­rys!

XXXVI tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2016

Lie­pos 18–24 die­no­mis Pla­te­liuo­se (Pla­te­lių gim­na­zi­jos pa­tal­po­se) vy­ko XXXVI tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2016“. Da­ly­va­vo 62 šach­ma­ti­nin­kai iš Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Iz­ra­e­lio ir Lie­tu­vos, trys tarp­tau­ti­niai meist­rai ir vie­nas FIDE meist­ras. Var­žy­bos vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, 9 ra­tais.

Šie­met su­reng­tas jau 35-asis Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas

Šeš­ta­die­nį, lie­pos 23 die­ną, van­dens pra­mo­gų bei plau­ki­mo mė­gė­jus su­kvie­tė Pla­te­liai: čia su­reng­tas jau 35-asis Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas. Dėl nu­ga­lė­to­jų var­do ja­me var­žė­si ne tik mū­sų ša­lies plau­ki­kai, bet ir at­sto­vai iš Lat­vi­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Da­ni­jos bei Ru­si­jos. Tra­di­ciš­kai nu­ga­lė­to­jų lau­rus vėl sky­nė kau­niš­kiai.

Se­na­mies­čio mo­kyk­los krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo dvi per­ga­les

e­gu­žės 27–28 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko mo­kyk­lų žai­dy­nių fi­na­li­nės krep­ši­nio var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo ir Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mer­gai­čių bei vai­ki­nų ko­man­dos.

Šven­tiškai baig­tas Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ se­zo­nas

Praėjusį ant­ra­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je Vil­niu­je nu­griau­dė­jo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ 2015–2016 me­tų se­zo­no už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti nau­din­giau­si se­zo­no jau­nie­ji krep­ši­nin­kai, jų tre­ne­riai ir mo­kyk­lų va­do­vai.

Grį­žo su ke­tu­riais me­da­liais

Ge­gu­žės 21–22 die­no­mis Du­bin­giuo­se (Mo­lė­tų r.) vy­ko Lie­tu­vos jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų žai­bo bei grei­tų­jų šach­ma­tų čem­pio­na­tai. Iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų at­vy­ko 286 jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui at­sto­va­vo 11 auk­lė­ti­nių.

Spor­to ta­ry­bai už­kliu­vo, jog Plun­gės SRC dir­ba 75-erių tre­ne­ris

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) veik­los ata­skai­ta, ku­rią pri­sta­tė di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Kal­bė­ta apie iš­lai­das, spor­to ša­kas, vyk­do­mą veik­lą, tiks­lus, vai­kų ir tre­ne­rių skai­čių. Po­sė­džiau­to­jams „už­kliu­vo“ fak­tas, jog bu­ria­vi­mo tre­ne­riui – jau 75-eri. Di­rek­to­riaus bu­vo pa­klaus­ta, ar jis pri­si­ims at­sa­ko­my­bę, jei vai­kui, be­si­mo­kan­čiam bu­ria­vi­mo pas gar­baus am­žiaus tre­ne­rį, at­si­tiks ne­lai­mė?

Dei­vi­das Žu­kaus­kas iš­ko­vo­jo Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rę

Ge­gu­žės 14–15 die­no­mis Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je vy­ku­sio­se Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rės var­žy­bo­se pui­kiai se­kė­si „Plun­gės ri­te­rio“ klu­bo at­sto­vams. Iš 200 var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių spor­ti­nin­kų (Lie­tu­vai at­sto­va­vo 5 klu­bų spor­ti­nin­kai) ge­riau­siai pa­si­se­kė Dei­vi­dui Žu­kaus­kui – jis iš­ko­vo­jo Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rę (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 82 kg).

Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se įveik­tos trys rung­tys

Plun­gės ra­jo­no mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se, ku­rio­se da­ly­vau­ja įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų, įmo­nių ir se­niū­ni­jų spor­to mė­gė­jai, įveik­tos trys rung­tys. Ge­gu­žės 6 d. „Se­no­lių par­ke“ įvy­ko Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nių ati­da­ry­mas. Jo me­tu su­si­rin­ku­sios ko­man­dos var­žė­si dvie­jo­se rung­ty­se: smi­gi­nio ir dvi­ra­čių sla­lo­mo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama