Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Grį­žo su ke­tu­riais me­da­liais

Ge­gu­žės 21–22 die­no­mis Du­bin­giuo­se (Mo­lė­tų r.) vy­ko Lie­tu­vos jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų žai­bo bei grei­tų­jų šach­ma­tų čem­pio­na­tai. Iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų at­vy­ko 286 jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui at­sto­va­vo 11 auk­lė­ti­nių.

Spor­to ta­ry­bai už­kliu­vo, jog Plun­gės SRC dir­ba 75-erių tre­ne­ris

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) veik­los ata­skai­ta, ku­rią pri­sta­tė di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Kal­bė­ta apie iš­lai­das, spor­to ša­kas, vyk­do­mą veik­lą, tiks­lus, vai­kų ir tre­ne­rių skai­čių. Po­sė­džiau­to­jams „už­kliu­vo“ fak­tas, jog bu­ria­vi­mo tre­ne­riui – jau 75-eri. Di­rek­to­riaus bu­vo pa­klaus­ta, ar jis pri­si­ims at­sa­ko­my­bę, jei vai­kui, be­si­mo­kan­čiam bu­ria­vi­mo pas gar­baus am­žiaus tre­ne­rį, at­si­tiks ne­lai­mė?

Dei­vi­das Žu­kaus­kas iš­ko­vo­jo Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rę

Ge­gu­žės 14–15 die­no­mis Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je vy­ku­sio­se Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rės var­žy­bo­se pui­kiai se­kė­si „Plun­gės ri­te­rio“ klu­bo at­sto­vams. Iš 200 var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių spor­ti­nin­kų (Lie­tu­vai at­sto­va­vo 5 klu­bų spor­ti­nin­kai) ge­riau­siai pa­si­se­kė Dei­vi­dui Žu­kaus­kui – jis iš­ko­vo­jo Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rę (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 82 kg).

Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se įveik­tos trys rung­tys

Plun­gės ra­jo­no mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se, ku­rio­se da­ly­vau­ja įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų, įmo­nių ir se­niū­ni­jų spor­to mė­gė­jai, įveik­tos trys rung­tys. Ge­gu­žės 6 d. „Se­no­lių par­ke“ įvy­ko Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nių ati­da­ry­mas. Jo me­tu su­si­rin­ku­sios ko­man­dos var­žė­si dvie­jo­se rung­ty­se: smi­gi­nio ir dvi­ra­čių sla­lo­mo.

Plun­gės SRC krep­ši­nin­kai pa­si­puo­šė si­dab­ro me­da­liais

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se fi­ni­ša­vo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ Jau­nu­čių U15 (gim. 2001 m.) vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) krep­ši­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Vir­gi­li­jaus La­pio.

Man­tas Žu­kaus­kas ta­po Bal­ti­jos ša­lių MMA mė­gė­jų čem­pio­nu

„Plun­gės Ri­te­rio“ ko­man­dos ko­vo­to­jas Man­tas Žu­kaus­kas pra­ei­tą sa­vait­ga­lį ta­po Bal­ti­jos ša­lių MMA mė­gė­jų čem­pio­nu. Ra­sei­nių ra­jo­ne, Kar­py­nė­je, vy­ku­sia­me MMA Jiu-Jit­su Fight 10 tur­ny­re jis lai­mė­jo dvi­ko­vą bei ap­si­juo­sė nu­ga­lė­to­jo dir­žu.

Sho­da­nie­čiai iš Lie­tu­vos vai­kų čem­pio­na­to grį­žo su me­da­liais

Sa­vait­ga­lį Anykš­čiuo­se įvy­ku­sia­me Lie­tu­vos vai­kų ka­ra­tė kio­ku­šin čem­pio­na­te la­bai ge­rai pa­si­ro­dė Plun­gės ka­ra­tė mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai, iš­ko­vo­ję 2 bron­zos ap­do­va­no­ji­mus.

„Žemai­ti­ja“ – pir­mi!

Ba­lan­džio 2 die­ną Tau­ra­gė­je star­ta­vo pir­ma­sis Lie­tu­vos mo­tok­ro­so tau­rės eta­pas. Šis bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės klu­bui „Že­mai­ti­ja“.

Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ Če­ki­jo­je už­ėmė pir­mą­ją vie­tą

Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ jau­nie­ji krep­ši­nin­kai (2006 m. gim.), va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo ir ko­man­dos va­do­vo Min­dau­go Bon­daus­kio, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re Če­ki­jo­je, Ost­ra­vos mies­te.

Nu­ga­lė­to­jų tau­rė ati­te­ko Tel­šių „Cen­tras-Sa­va Gi­ria“ ko­man­dai

Va­len­ti­no die­nos iš­va­ka­rė­se Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro sa­lė­je vy­ko 2016 m. Tel­šių ap­skri­ties sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bių fi­na­li­nės var­žy­bos. 6 stip­riau­sios ap­skri­ties ko­man­dos – „Rie­tu­va“ (Rie­ta­vas), „Žio­gai“ ir „OSS“ (Plun­gė), „Olim­po SC“ (Ma­žei­kiai), „Cen­tras-Sa­va Gi­ria“ ir Ryš­kė­nai (Tel­šiai) – rung­ty­nia­vo dvie­juo­se po­gru­piuo­se vie­no ra­to sis­te­ma. Ko­man­dos, po­gru­py­je už­ėmu­sios ant­rą­sias vie­tas, žai­dė dėl 3 vie­tos, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­sias vie­tas – dėl ap­skri­ties nu­ga­lė­to­jo var­do.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama