Sportas

Tin­kli­nin­kai ir tin­kli­nin­kės vėl ko­vė­si dėl Plun­gės se­niū­no tau­rės

Jau ta­po įpras­ta gruo­džio pir­mą­jį šeš­ta­die­nį Plun­gė­je rink­tis tin­kli­nin­kams ir ko­vo­ti dėl Plun­gės mies­to se­niū­no tau­rės. Pir­ma­ja­me vy­rų tur­ny­re 2010 me­tais Plun­gės se­niū­no tau­re džiau­gė­si skuo­diš­kiai, 2011-ai­siais tau­rė iš­ke­lia­vo į Klai­pė­dą, 2012 ir 2013 me­tais – į Gargž­dus, 2014-ai­siais li­ko Plun­gė­je, o per­nai ji ati­te­ko ko­man­dai iš Pa­lan­gos. Šių me­tų vy­rų tin­kli­nio šven­tė­je vėl pra­džiu­gi­no Plun­gės ko­man­da „Ver­smė-Ciongs“, iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą.

Sun­kia­at­le­čiai ne tik iš­ko­vo­jo per­ga­les, bet ir pa­ge­ri­no as­me­ni­nius re­kor­dus

Plun­gė­je vy­ko šio kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių at­vi­ros sun­kio­sios at­le­ti­kos bei štan­gos spau­di­mo var­žy­bos. Jo­se iš­mė­gi­no jė­gas dvi de­šim­tys at­le­tų, nu­džiu­gi­nu­sių vi­sa puokš­te sva­rių re­zul­ta­tų.

Tarptautiniame turnyre – treti

Tel­šių ra­jo­ne, De­gai­čiuo­se, vy­ko tarp­tau­ti­nis „Že­mai­ti­jos tau­rės“ sun­kio­sios at­le­ti­kos tur­ny­ras. Ja­me kar­tu su ki­tais mū­sų ša­lies at­sto­vais, lat­viais bei es­tais jė­gas ant pa­ky­los iš­mė­gi­no Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) sun­kia­at­le­čiai.

Mo­ky­to­jo Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo tur­ny­ras

Spa­lio 9 die­ną su­ka­ko ly­giai de­šimt me­tų, kai šach­ma­ti­nin­kai ne­te­ko sa­vo Mo­ky­to­jo, Tre­ne­rio, Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio. To­dėl sek­ma­die­nį įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“.

Į ko­vą su­si­rin­ko pri­si­min­da­mi is­to­ri­nę per­ga­lę prieš 60 me­tų

Rug­pjū­čio 20 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės mies­to sta­dio­ne fut­bo­lo ve­te­ra­nai, pri­si­min­da­mi prieš 60 me­tų iš­ko­vo­tą is­to­ri­nę „Li­nų au­di­nių“ ko­man­dos per­ga­lę Lie­tu­vos čem­pio­na­te, rin­ko­si į tra­di­ci­nį tur­ny­rą „Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė-2016“. 8 fut­bo­lo ko­man­dos var­žė­si U35 (Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Ši­lu­tės ir Plun­gės) bei U50 (Vil­niaus, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Plun­gės) gru­pė­se.

Iš Eu­ro­pos jau­nu­čių krep­ši­nio čem­pio­na­to plun­giš­kis grįž­ta su si­dab­ro me­da­liu

Len­ki­jo­je, Ra­do­me mies­te, vy­ko Eu­ro­pos U16 vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos vai­ki­nai. Rink­ti­nei at­sto­va­vo ir Plun­gės SRC krep­ši­nin­kas Lau­ry­nas Vaiš­ta­ras (tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis), ku­ris pa­gal am­žių bu­vo jau­niau­sias rink­ti­nės na­rys!

XXXVI tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2016

Lie­pos 18–24 die­no­mis Pla­te­liuo­se (Pla­te­lių gim­na­zi­jos pa­tal­po­se) vy­ko XXXVI tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2016“. Da­ly­va­vo 62 šach­ma­ti­nin­kai iš Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Iz­ra­e­lio ir Lie­tu­vos, trys tarp­tau­ti­niai meist­rai ir vie­nas FIDE meist­ras. Var­žy­bos vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, 9 ra­tais.

Šie­met su­reng­tas jau 35-asis Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas

Šeš­ta­die­nį, lie­pos 23 die­ną, van­dens pra­mo­gų bei plau­ki­mo mė­gė­jus su­kvie­tė Pla­te­liai: čia su­reng­tas jau 35-asis Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas. Dėl nu­ga­lė­to­jų var­do ja­me var­žė­si ne tik mū­sų ša­lies plau­ki­kai, bet ir at­sto­vai iš Lat­vi­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Da­ni­jos bei Ru­si­jos. Tra­di­ciš­kai nu­ga­lė­to­jų lau­rus vėl sky­nė kau­niš­kiai.

Se­na­mies­čio mo­kyk­los krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo dvi per­ga­les

e­gu­žės 27–28 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko mo­kyk­lų žai­dy­nių fi­na­li­nės krep­ši­nio var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo ir Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mer­gai­čių bei vai­ki­nų ko­man­dos.

Šven­tiškai baig­tas Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ se­zo­nas

Praėjusį ant­ra­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je Vil­niu­je nu­griau­dė­jo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ 2015–2016 me­tų se­zo­no už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti nau­din­giau­si se­zo­no jau­nie­ji krep­ši­nin­kai, jų tre­ne­riai ir mo­kyk­lų va­do­vai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama