Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rės lai­mė­to­jai – „Plun­gės la­gū­nos-2“ krep­ši­nin­kai

Va­sa­rio 18 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo spor­to sa­lė­je ka­ra­lia­vo krep­ši­nis. Vy­ko fi­na­li­nės krep­ši­nio tur­ny­ro var­žy­bos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti.

At­vi­ra­me Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te iš­ko­vo­ti auk­so ir bron­zos me­da­liai

Va­sa­rio 17–18 d. Kau­ne vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­tas U-21, ku­ria­me da­ly­va­vę Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do im­ty­ni­nin­kai iš­ko­vo­jo du me­da­lius – auk­so ir bron­zos.

Die­na su le­do ri­tu­liu

Žie­mos spor­to en­tu­zias­tai pa­ga­liau su­lau­kė tin­ka­mo oro tra­di­ci­nei šven­tei „Die­na su le­do ri­tu­liu“. Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro įsteig­tos tau­rės ir ki­tų pri­zų va­sa­rio 11 die­ną su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos: „Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas“, „Va­na­gai“ (Plun­gė), „Mas­tis“ (Tel­šiai) ir jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ (Šiau­liai) bei „Smū­gio“ (Ma­žei­kiai) ko­man­da. Nu­ga­lė­jo drau­gys­tė!

M. Žu­kaus­ko be­ne­fi­sas at­vi­ra­me Ry­gos pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­re

Sau­sio 29 die­ną Ry­go­je vy­ko at­vi­ras pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš pen­kių ša­lių: Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Uz­be­kis­ta­no, Azer­bai­dža­no, Pran­cū­zi­jos ir Es­ti­jos.

Lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dai – 30 me­tų

2016 metų pabaigoje Pla­te­lių dva­ro svir­ne su­si­rin­ko lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dos „Pla­te­liai“ bu­vę ir da­bar žai­džian­tys rip­ki­nin­kai. 2016 me­tai pla­te­liš­kiams bu­vo ju­bi­lie­ji­niai – ko­man­dą prieš 30 me­tų, 1986 m. pa­va­sa­rį, įkū­rė Pla­te­lių ko­lū­kis. Su­si­rin­ku­sie­ji pri­si­mi­nė Pla­te­lių rip­kos ko­man­dos is­to­ri­ją, per­ga­les ir pra­lai­mė­ji­mus, per­žiū­rė­jo nuo­trau­kas. Kal­bė­ta ir apie at­ei­ties pla­nus, apie tai, kad lie­tu­viš­kas ri­ti­nys – vie­nin­te­lė tra­di­ci­nė ko­man­di­nė spor­to ša­ka – ne­su­lau­kia pa­kan­ka­mai dė­me­sio.

Pa­gerb­ti ge­riau­si me­tų spor­ti­nin­kai

Ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, me­tams ar­tė­jant į pa­bai­gą, pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­sius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spor­ti­nin­kus, jų tre­ne­rius. Šie­met pa­ki­liai nu­si­tei­ku­sią spor­to vi­suo­me­nę Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, pa­kvie­tė į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, kur ir vy­ko ge­riau­sių­jų pa­ger­bi­mo šven­tė.

2016 m. Lie­tu­vos grei­tų­jų šach­ma­tų ir žai­bo čem­pio­na­tai

Gruo­džio 10–11 die­no­mis Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos žai­bo ir grei­tų­jų šach­ma­tų čem­pio­na­tai. Plun­gei at­sto­va­vo ke­tu­ri Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro auk­lė­ti­niai: Ru­gi­lė ir Pau­lius Meš­kė­nai, Ig­nas Ma­čiu­i­tis ir Ro­si­ta Gri­ciū­tė, bei bu­vę auk­lė­ti­niai – Plun­gės VŠK „Bokš­tas“ na­riai: Vai­das Šet­kaus­kas, Ie­va Ža­li­mai­tė ir Do­vy­das Auš­kal­nis.

Tin­kli­nin­kai ir tin­kli­nin­kės vėl ko­vė­si dėl Plun­gės se­niū­no tau­rės

Jau ta­po įpras­ta gruo­džio pir­mą­jį šeš­ta­die­nį Plun­gė­je rink­tis tin­kli­nin­kams ir ko­vo­ti dėl Plun­gės mies­to se­niū­no tau­rės. Pir­ma­ja­me vy­rų tur­ny­re 2010 me­tais Plun­gės se­niū­no tau­re džiau­gė­si skuo­diš­kiai, 2011-ai­siais tau­rė iš­ke­lia­vo į Klai­pė­dą, 2012 ir 2013 me­tais – į Gargž­dus, 2014-ai­siais li­ko Plun­gė­je, o per­nai ji ati­te­ko ko­man­dai iš Pa­lan­gos. Šių me­tų vy­rų tin­kli­nio šven­tė­je vėl pra­džiu­gi­no Plun­gės ko­man­da „Ver­smė-Ciongs“, iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą.

Sun­kia­at­le­čiai ne tik iš­ko­vo­jo per­ga­les, bet ir pa­ge­ri­no as­me­ni­nius re­kor­dus

Plun­gė­je vy­ko šio kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių at­vi­ros sun­kio­sios at­le­ti­kos bei štan­gos spau­di­mo var­žy­bos. Jo­se iš­mė­gi­no jė­gas dvi de­šim­tys at­le­tų, nu­džiu­gi­nu­sių vi­sa puokš­te sva­rių re­zul­ta­tų.

Tarptautiniame turnyre – treti

Tel­šių ra­jo­ne, De­gai­čiuo­se, vy­ko tarp­tau­ti­nis „Že­mai­ti­jos tau­rės“ sun­kio­sios at­le­ti­kos tur­ny­ras. Ja­me kar­tu su ki­tais mū­sų ša­lies at­sto­vais, lat­viais bei es­tais jė­gas ant pa­ky­los iš­mė­gi­no Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) sun­kia­at­le­čiai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama