Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, ku­riam va­do­vau­ja Ri­čar­das Jo­cys, džiau­gia­si sėk­min­gai už­baig­tu ju­bi­lie­ji­niu – de­šim­tuo­ju – Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tu „Že­mai­ti­jos le­das“. Ja­me plun­giš­kiams pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti tre­čio­sios vie­tos me­da­liais.

Es­ti­jo­je Plun­gės krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­so ir si­dab­ro me­da­lius

Ge­gu­žės 19–21 die­no­mis dvi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro krep­ši­nio ko­man­dos da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re, ku­ris vy­ko Es­ti­jos mies­te Tar­tu.

Plun­giš­kei krep­ši­nin­kei A. Gar­čins­kai­tei – net trys LMKL no­mi­na­ci­jo­s

Ant­ra­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je nu­griau­dė­jo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ 2016–2017 me­tų se­zo­no už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti nau­din­giau­si se­zo­no jau­nie­ji krep­ši­nin­kai, jų tre­ne­riai ir mo­kyk­lų va­do­vai. Ge­riau­sius ir per­spek­ty­viau­sius MKL žai­dė­jus svei­ki­no gar­sūs tre­ne­riai, ly­gos rė­mė­jai, gar­bin­gi sve­čiai.

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą

Sa­vait­ga­lį Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 2001–2004 m.) čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 400 da­ly­vių iš dau­giau nei 30 Lie­tu­vos klu­bų. Sėk­min­gai šio­se var­žy­bo­se star­ta­vo ir Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Plun­gės vy­rų šach­ma­tų čem­pio­nas – Al­gi­man­tas Skie­rus

Ba­lan­džio mė­ne­sį bai­gė­si tris mė­ne­sius tru­kęs Plun­gės šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Vi­są tur­ny­rą dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo ko­va vy­ko tarp Al­gi­man­to Skie­raus, Ig­no Ma­čiu­i­čio ir Ru­gi­lės Meš­kė­nai­tės.

Bai­gė­si leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ko fi­na­li­niai leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“ vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių eta­pai, ku­riuo­se sėk­min­gai fi­ni­ša­vo Ma­riaus Ru­džio, Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio ir Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės tre­ni­ruo­ja­mi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro leng­va­at­le­čiai.

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms

Iš vi­so – 40 tūkst. eu­rų. Tiek iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met bu­vo skir­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui, nors lė­šų po­rei­kis bu­vo dau­giau nei tris kar­tus di­des­nis. Kaip iš­da­lin­ti pi­ni­gai, ko­kių iš­sa­ky­ta pa­sta­bų ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mų, apie tai ko­vo 9 die­ną kal­bė­ta Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rės lai­mė­to­jai – „Plun­gės la­gū­nos-2“ krep­ši­nin­kai

Va­sa­rio 18 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo spor­to sa­lė­je ka­ra­lia­vo krep­ši­nis. Vy­ko fi­na­li­nės krep­ši­nio tur­ny­ro var­žy­bos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti.

At­vi­ra­me Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te iš­ko­vo­ti auk­so ir bron­zos me­da­liai

Va­sa­rio 17–18 d. Kau­ne vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­tas U-21, ku­ria­me da­ly­va­vę Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do im­ty­ni­nin­kai iš­ko­vo­jo du me­da­lius – auk­so ir bron­zos.

Die­na su le­do ri­tu­liu

Žie­mos spor­to en­tu­zias­tai pa­ga­liau su­lau­kė tin­ka­mo oro tra­di­ci­nei šven­tei „Die­na su le­do ri­tu­liu“. Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro įsteig­tos tau­rės ir ki­tų pri­zų va­sa­rio 11 die­ną su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos: „Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas“, „Va­na­gai“ (Plun­gė), „Mas­tis“ (Tel­šiai) ir jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ (Šiau­liai) bei „Smū­gio“ (Ma­žei­kiai) ko­man­da. Nu­ga­lė­jo drau­gys­tė!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama