Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą

Sa­vait­ga­lį Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 2001–2004 m.) čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 400 da­ly­vių iš dau­giau nei 30 Lie­tu­vos klu­bų. Sėk­min­gai šio­se var­žy­bo­se star­ta­vo ir Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Plun­gės vy­rų šach­ma­tų čem­pio­nas – Al­gi­man­tas Skie­rus

Ba­lan­džio mė­ne­sį bai­gė­si tris mė­ne­sius tru­kęs Plun­gės šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Vi­są tur­ny­rą dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo ko­va vy­ko tarp Al­gi­man­to Skie­raus, Ig­no Ma­čiu­i­čio ir Ru­gi­lės Meš­kė­nai­tės.

Bai­gė­si leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ko fi­na­li­niai leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“ vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių eta­pai, ku­riuo­se sėk­min­gai fi­ni­ša­vo Ma­riaus Ru­džio, Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio ir Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės tre­ni­ruo­ja­mi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro leng­va­at­le­čiai.

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms

Iš vi­so – 40 tūkst. eu­rų. Tiek iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met bu­vo skir­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui, nors lė­šų po­rei­kis bu­vo dau­giau nei tris kar­tus di­des­nis. Kaip iš­da­lin­ti pi­ni­gai, ko­kių iš­sa­ky­ta pa­sta­bų ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mų, apie tai ko­vo 9 die­ną kal­bė­ta Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rės lai­mė­to­jai – „Plun­gės la­gū­nos-2“ krep­ši­nin­kai

Va­sa­rio 18 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo spor­to sa­lė­je ka­ra­lia­vo krep­ši­nis. Vy­ko fi­na­li­nės krep­ši­nio tur­ny­ro var­žy­bos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti.

At­vi­ra­me Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te iš­ko­vo­ti auk­so ir bron­zos me­da­liai

Va­sa­rio 17–18 d. Kau­ne vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­tas U-21, ku­ria­me da­ly­va­vę Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do im­ty­ni­nin­kai iš­ko­vo­jo du me­da­lius – auk­so ir bron­zos.

Die­na su le­do ri­tu­liu

Žie­mos spor­to en­tu­zias­tai pa­ga­liau su­lau­kė tin­ka­mo oro tra­di­ci­nei šven­tei „Die­na su le­do ri­tu­liu“. Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro įsteig­tos tau­rės ir ki­tų pri­zų va­sa­rio 11 die­ną su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos: „Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas“, „Va­na­gai“ (Plun­gė), „Mas­tis“ (Tel­šiai) ir jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ (Šiau­liai) bei „Smū­gio“ (Ma­žei­kiai) ko­man­da. Nu­ga­lė­jo drau­gys­tė!

M. Žu­kaus­ko be­ne­fi­sas at­vi­ra­me Ry­gos pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­re

Sau­sio 29 die­ną Ry­go­je vy­ko at­vi­ras pan­kra­tio­no tau­rės tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš pen­kių ša­lių: Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Uz­be­kis­ta­no, Azer­bai­dža­no, Pran­cū­zi­jos ir Es­ti­jos.

Lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dai – 30 me­tų

2016 metų pabaigoje Pla­te­lių dva­ro svir­ne su­si­rin­ko lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dos „Pla­te­liai“ bu­vę ir da­bar žai­džian­tys rip­ki­nin­kai. 2016 me­tai pla­te­liš­kiams bu­vo ju­bi­lie­ji­niai – ko­man­dą prieš 30 me­tų, 1986 m. pa­va­sa­rį, įkū­rė Pla­te­lių ko­lū­kis. Su­si­rin­ku­sie­ji pri­si­mi­nė Pla­te­lių rip­kos ko­man­dos is­to­ri­ją, per­ga­les ir pra­lai­mė­ji­mus, per­žiū­rė­jo nuo­trau­kas. Kal­bė­ta ir apie at­ei­ties pla­nus, apie tai, kad lie­tu­viš­kas ri­ti­nys – vie­nin­te­lė tra­di­ci­nė ko­man­di­nė spor­to ša­ka – ne­su­lau­kia pa­kan­ka­mai dė­me­sio.

Pa­gerb­ti ge­riau­si me­tų spor­ti­nin­kai

Ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, me­tams ar­tė­jant į pa­bai­gą, pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­sius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spor­ti­nin­kus, jų tre­ne­rius. Šie­met pa­ki­liai nu­si­tei­ku­sią spor­to vi­suo­me­nę Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, pa­kvie­tė į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, kur ir vy­ko ge­riau­sių­jų pa­ger­bi­mo šven­tė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama