Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Že­mės die­nos pa­mi­nė­ji­mas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“

Že­mės die­nos pa­mi­nė­ji­mas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“

Ko­vo 20 die­ną Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti. Be šei­mi­nin­kų, šven­tė­je da­ly­va­vo pe­da­go­gai iš „Rū­te­lės“, „Sau­lu­tės“ ir „Vy­tu­rė­lio“ iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų. Tą­dien dar­že­lio ap­lin­ka bu­vo ki­to­kia – pa­puoš­ta iš ant­ri­nių ža­lia­vų pa­ga­min­tais paukš­čiais ir gė­lė­mis.

Su bun­dan­čia gam­ta ir pa­va­sa­riu da­ly­vius svei­ki­no Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ di­rek­to­rė Ire­na Pet­rei­kie­nė. Ji pri­mi­nė, kad Že­mės die­na Lie­tu­vo­je mi­ni­ma nuo 1992 me­tų.
Mū­sų įstai­ga taip pat pri­si­de­da prie šios gra­žios šven­tės ir kas­met or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, puo­šia ap­lin­ką dar­be­liais iš ant­ri­nių ža­lia­vų. Dir­bi­nius ga­mi­no ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, įstai­gos pe­da­go­gai, jų šei­mų na­riai. Ren­gi­niai Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti mū­sų ben­druo­me­nė­je vi­sa­da pa­si­žy­mi kū­ry­biš­ko­mis ir ori­gi­na­lio­mis ini­cia­ty­vo­mis.
Siųs­da­mi Že­mei mei­lę ir pa­dė­ką, pa­ža­dą ją tau­so­ti, mū­sų įstai­gos vai­kai kar­tu su pe­da­go­gais pa­ruo­šė vai­di­ni­mą „Že­mės pra­šy­mas“. Ma­žie­ji ug­dy­ti­niai sve­čiams vai­di­no, dai­na­vo nuo­tai­kin­gas dai­nas apie pa­va­sa­rį, mo­tu­lę Že­mę, de­kla­ma­vo ei­lė­raš­čius, ku­riuos sky­rė Lie­tu­vai ir mū­sų pla­ne­tai. Vai­kai da­li­jo­si ži­nio­mis, kaip sau­go­ti Že­mę, rū­šiuo­ti šiukš­les, glo­bo­ti paukš­te­lius. Su­si­rin­ku­sie­ji džiau­gė­si, kad to­kios šven­tės vi­sus su­vie­ni­ja drau­gys­tei, tai­kai, gė­riui. Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi skie­py­ti vai­kams mei­lę Že­mei.
Svei­kin­da­mi vi­sus plun­giš­kius šios gra­žios šven­tės pro­ga, no­ri­me pri­min­ti, jog Že­mės die­na mus ra­gi­na ir įpa­rei­go­ja kon­kre­čiais dar­bais pri­si­dė­ti prie gam­ti­nės ap­lin­kos puo­se­lė­ji­mo ir sau­go­ji­mo. Tai ga­li­me at­lik­ti kiek­vie­nas sa­vo kie­me, na­mų ap­lin­ko­je, dar­bo vie­to­je. Rū­pin­tis Že­mės iš­sau­go­ji­mu pri­va­lo­me vi­si.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama