Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Sve­čiuo­se – se­se­rys iš Kre­tin­gos vie­nuo­ly­no

Sve­čiuo­se – se­se­rys iš Kre­tin­gos vie­nuo­ly­no

Plun­gės TAU kul­tū­ros fa­kul­te­tas į Ad­ven­ti­nę po­pie­tę pa­si­kvie­tė se­se­ris pran­ciš­ko­nes mi­sio­nie­res iš Kre­tin­gos Šv. Šir­dies vie­nuo­ly­no. Tai plun­giš­kė se­suo Ju­li­ja, po­etė, fa­kul­te­to mo­ki­nė, ir se­suo Ben­ja­mi­na, ita­lė, iš­mo­ku­si lie­tu­vių kal­bą.

Ad­ven­ti­nei nuo­tai­kai ti­ko su­si­ti­ki­mo te­ma – Pa­sau­li­niai re­li­gi­nio me­no še­dev­rai. Se­se­rų pa­si­rink­ta te­ma – Siks­to kop­ly­čia Va­ti­ka­ne. Pa­ma­tė­me fil­muo­tą nuo­sta­bų kop­ly­čios vaiz­dą, po to iš­gir­do­me kop­ly­čios kū­ri­mo is­to­ri­ją, daug su­ži­no­jo­me apie Mi­ke­lan­dže­lą, kū­ru­sį šį ste­buk­lą, lan­ko­mą vi­so pa­sau­lio žmo­nių.
Mi­nė­to me­no kū­ri­nio is­to­ri­ja: Va­ti­ka­ne po­pie­žiaus Siks­to IV lai­kais pa­sta­čius kop­ly­čią, jos sie­nos iš­ta­py­tos gar­sių dai­li­nin­kų, ta­čiau skliau­tas bu­vo tuš­čias. Jį iš­ta­py­ti pa­ves­ta Mi­ke­lan­dže­lui. O jis bu­vo skulp­to­rius... Ta­čiau me­ni­nin­kas už­si­sklen­dė kop­ly­čio­je ir po ket­ve­rių me­tų bai­gė dar­bą. Ši kop­ly­čia iki šiol ža­vi vi­są pa­sau­lį.
Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip to­kį dar­bą ga­lė­jo at­lik­ti vie­nas žmo­gus – mil­ži­niš­ką fres­ką nu­ta­py­ti ant lu­bų. Au­to­rius tu­rė­jo, gu­lė­da­mas ant nu­ga­ros, pa­ruoš­ti es­ki­zus ir per­kel­ti ant tin­ko. Lan­ky­to­jus ža­vi ne­iš­sen­ka­mas iš­ra­din­gu­mas, kruopš­tus kiek­vie­nos de­ta­lės nu­ta­py­mas ir vi­zi­jų di­dy­bė, – vi­sa tai ro­do di­džio­jo ta­len­to ge­nia­lu­mą. Čia ir Se­no­jo Te­sta­men­to pra­na­šai, Mo­zės ir Kris­taus gy­ve­ni­mo epi­zo­dai. Čia – stip­rūs, gra­žūs vy­rai, mo­te­rys, pa­sken­dę min­ty­se, skai­tan­tys, įsi­klau­san­tys į sa­vo vi­di­nį bal­są... O cen­tre – Ado­mo su­kū­ri­mas. Tai nuo­sta­bus jau­nuo­lis, pir­ma­sis žmo­gus že­mė­je. Die­vas tie­sia Ado­mui ran­ką, pa­bu­din­da­mas jį... Kas tai? Gal vi­sa­ga­ly­bės idė­ja?
Min­ti­mis kar­tu su nuo­sta­bio­mis lek­to­rė­mis ke­lia­vo­me po ste­buk­lin­gą kop­ly­čią, ti­kė­da­mie­si ka­da nors šiuos me­no še­dev­rus iš­vys­ti sa­vo aki­mis...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama