Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Raš­tin­giau­sio pra­di­nu­ko kon­kur­sas

Raš­tin­giau­sio pra­di­nu­ko kon­kur­sas

Ko­vo pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je vy­ko 6-asis lie­tu­vių kal­bos kon­kur­sas ,,Raš­tin­giau­sias pra­di­nu­kas“. At­vy­ko 54 da­ly­viai iš 15 ra­jo­no mo­kyk­lų: Did­vy­čių mo­kyk­los-dar­že­lio, Stal­gė­nų, Sta­ne­lių, Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus, „Ry­to“, Bab­run­go, A. Ju­cio pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos Grum­blių sky­riaus, Al­sė­džių, Pla­te­lių, Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jų, Se­na­mies­čio mo­kyk­los.

Mo­ki­nu­kai dik­tan­tus ra­šė pa­gal am­žiaus gru­pes, la­bai jau­di­no­si ir sten­gė­si. Tarp pir­mo­kų pir­ma vie­ta skir­ta „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nei Au­gus­tei Va­si­liaus­kai­tei (mo­ky­to­ja Edi­ta Mor­kie­nė), an­tra vie­ta ati­te­ko Vil­tei Dau­kan­tai­tei iš Se­na­mies­čio mo­kyk­los (mo­ky­to­ja Gi­ta­na Kur­mans­kie­nė), tre­čia vie­ta skir­ta Ga­bi­jai Sau­kai­tei iš Al­sė­džių gim­na­zi­jos (mo­ky­to­ja Li­na Bra­sie­nė). Tarp ant­ro­kų dik­tan­tą ge­riau­siai pa­ra­šė Min­ta­rė Ju­cy­tė iš Grum­blių (mo­ky­to­ja Dai­na Za­bi­ty­tė), an­tra vie­ta ati­te­ko „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nei Ais­tei Ro­go­vo­ju­tei (mo­ky­to­ja Kris­ti­na Riau­kie­nė), tre­čią vie­tą lai­mė­jo Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ak­vi­lė Rim­ku­tė (mo­ky­to­ja Si­gi­ta Ma­žei­kie­nė). Tre­čio­kų am­žiaus gru­pė­je pir­mą vie­tą už­ėmė Dar­ja Štan­gej iš Pla­te­lių gim­na­zi­jos (mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė), an­tra vie­ta skir­ta Ju­di­tai Trum­pu­ly­tei iš „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los (mo­ky­to­ja Sil­va Stan­ku­vie­nė), tre­čia vie­ta ati­te­ko Al­sė­džių gim­na­zi­jos mo­ki­nei Li­ve­tai Jo­cy­tei (mo­ky­to­ja Zi­ta Vag­no­rie­nė). Ket­vir­to­kų gru­pė­je pir­mą vie­tą lai­mė­jo Ak­vi­lė Il­ji­nai­tė iš Stal­gė­nų (mo­ky­to­ja Da­lia Ston­ku­tė), an­trą – mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nė Ru­gi­lė Brez­gy­tė (mo­ky­to­ja Da­lia Raus­tie­nė), tre­čią – Rus­nė Skie­ru­tė iš Plun­gės Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Bar­kaus­kie­nė).
Vi­si dik­tan­to ra­šy­to­jai ga­vo pa­dė­kas už da­ly­va­vi­mą ir ve­ly­ki­nių ska­nės­tų, o nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais bei at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis. Po to vi­si su­sė­do pa­ska­nau­ti ar­ba­tos ir „kiš­kio“ py­ra­go, pa­ben­drau­ti bei pa­si­da­lin­ti įspū­džiais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama