Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Pra­di­nu­kų svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­ja

Pra­di­nu­kų svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­ja

Spalio pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ypa­tin­ga. Tą die­ną vy­ko svei­ka­tin­gu­mo šven­tė-kon­fe­ren­ci­ja „Svei­ka­tos ko­das“.

Apie tai, kaip bū­ti svei­kiems, kaip sau­go­ti, stip­rin­ti sa­vo or­ga­niz­mą, kaip grū­din­tis, ko­kių vi­ta­mi­nų rei­kia žmo­gui, ko­dėl rei­kia lai­ky­tis kū­no hi­gie­nos, kam rei­ka­lin­gas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas – į šiuos ir ki­tus klau­si­mus at­sa­kė 1–4 kla­sių mo­ki­niai. Kon­fe­ren­ci­jo­je jie pa­tys bu­vo pra­ne­šė­jai. O kad klau­sy­to­jams bū­tų įdo­miau, pa­ren­gė ir me­ni­nių pro­gra­mė­lių.
Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Ja­ci­kai­tė pa­svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­sius, lin­kė­jo sau­go­ti svei­ka­tą, grū­din­tis, val­gy­ti svei­ką mais­tą. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė In­ga Vir­ke­tė pa­kvie­tė mo­ki­nius pa­žais­ti įdo­mių žai­di­mų, at­lik­ti už­duo­čių apie svei­ka­tą.
Di­de­lį įspū­dį pra­di­nu­kams pa­li­ko gim­na­zi­jos mo­ki­nio spor­ti­nin­ko Do­man­to Jaz­daus­ko pa­sa­ko­ji­mas apie jo spor­to ša­ką – mo­to­cik­lų lenk­ty­nes. Ma­žie­ji no­rė­jo pa­lies­ti ir pa­si­ma­tuo­ti mo­to­cik­li­nin­ko ba­tus, šal­mą, ap­sau­gas, kos­tiu­mą. Pa­ti­ko ir fil­muo­ta me­džia­ga iš var­žy­bų. Ak­ty­viau­si, tei­sin­gai at­sa­kę į Do­man­to klau­si­mus bu­vo ap­do­va­no­ti ka­len­do­riais su spor­ti­nin­ko at­vaiz­du.
Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro va­do­vė Dai­va Zab­loc­kie­nė pa­si­džiau­gė pra­di­nu­kų ren­gi­niu, lin­kė­jo jiems bū­ti svei­kiems.
Po kon­fe­ren­ci­jos 1–4 kla­sių mo­ki­nių lau­kė spor­ti­nės var­žy­bos, es­ta­fe­tės, kvad­ra­tas, bau­dų mė­ty­mo ir lan­kų su­ki­mo rung­tys.
Šven­tės pa­bai­go­je dalyviai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais ir vai­sių pin­ti­nė­mis, ku­rias pa­ruo­šė VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama