Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Pa­gal jų vyk­do­mą pro­jek­tą „Moks­lei­vių tre­čia­die­niai Vy­riau­sy­bė­je“ pa­žin­ti­nės eks­kur­si­jos me­tu tu­rė­jo­me uni­ka­lią ga­li­mybę su­si­pažin­ti su Vy­riau­sy­bės rū­mų is­to­ri­ja, kan­ce­lia­ri­jos dar­bu, ap­si­lan­ky­ti „ža­lio­jo­je“ su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo sa­lė­je, ku­rio­je sė­dė­jo ga­lin­giau­si pa­sau­lio po­li­ti­kai, ir „pa­sė­dė­ti“ mi­nist­rų kė­dė­se.
Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas Jus­tas Pan­kaus­kas su­pa­žin­di­no su Vy­riau­sy­bės veik­la, pa­pa­sa­ko­jo, iš ko su­si­de­da mū­sų vals­ty­bės biu­dže­tas.
Tu­rė­jo­me ga­li­my­bę ste­bė­ti Vy­riau­sy­bės po­sė­dį, ku­ria­me da­ly­va­vo vi­sų mi­nis­te­ri­jų mi­nist­rai. As­me­ni­niu Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus kvie­ti­mu, sve­čia­vo­mės jo ka­bi­ne­te ir tu­rė­jo­me pro­gą kar­tu įsi­am­žin­ti.
La­bai šil­tai bei sve­tin­gai mus su­ti­ko ir pri­ėmė Vy­riau­sy­bės Kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas, plun­giškis Ri­man­tas Vait­kus ir jo pa­ta­rė­ja Al­do­na Kri­siu­kė­nie­nė, ku­ri, be­je, mus ly­dė­jo ir glo­bo­jo vi­są vieš­na­gės lai­ką. Ger­bia­mas R. Vait­kus pa­si­da­li­jo sa­vo pa­tir­ti­mi nuo aka­de­mi­nio dar­bo iki po­li­ti­nio, pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­los sri­tis Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė­je, įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nė­les su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės sim­bo­li­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama