Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » „Mu­zi­ki­nė kau­kė“ Ša­tei­kiuo­se

„Mu­zi­ki­nė kau­kė“ Ša­tei­kiuo­se

Va­sa­rio 26 d. Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras drau­ge su Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bu „Mo­zai­ka“ ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tru „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tre suor­ga­ni­za­vo ben­drą ren­gi­nį „Mu­zi­ki­nė kau­kė“.

No­rą da­ly­vau­ti mu­zi­ki­nė­je po­pie­tė­je pa­reiš­kė dvi­de­šimt aš­tuo­ni da­ly­viai. Tarp jų pa­si­ro­dy­mų žiū­ro­vus links­mi­no Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gi­nų šo­kių gru­pė „WAM“, Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­tos kla­sės ber­niu­kai, šo­kę „Jums­ty­le“, pia­ni­nu kū­ri­nius „Tan­go“ ir „Eli­zai“ at­li­ko „Mo­zai­kos“ klu­bo se­niū­nė Ak­vi­lė Po­ciū­tė. „Mu­zi­ki­nė­je kau­kė­je“ skam­bė­jo įvai­rių sti­lių bei žan­rų kū­ri­niai: psal­mės, gies­me­lės, re­pas, po­psas ir kt. Šiais me­tais „Mu­zi­ki­nės kau­kės“ nu­ga­lė­to­jais ta­po Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tro at­sto­vai Ju­lius Ko­cius ir Au­ri­mas Bud­rys, at­li­kę kū­ri­nį „Mad Mo­ney“. Ant­ro­je vie­to­je – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ at­sto­vai su kū­ri­niu „Him­nas mei­lei“, o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tro ma­ža­jai dai­no­rė­lei Gied­rei Va­rei­kai­tei, ku­ri at­li­ko gru­pės „Sau­lės vai­kai“ kū­ri­nį „Rau­don­ke­pu­rai­tė“. Gied­rei tal­ki­no šo­kė­jos Ine­ta Pui­do­kai­tė ir Si­mo­na Va­rei­kai­tė. Žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų sal­du­sis pri­zas ati­te­ko Dei­vi­dui Bud­riui, Lau­ry­nui Bud­riui ir Er­nes­tui Va­rei­kai, at­li­ku­siems gru­pės „Tau­ti­nis Bran­das“ dai­ną .
Įver­ti­nę kiek­vie­no da­ly­vio pa­si­ruo­ši­mą „Mu­zi­ki­nei kau­kei“, or­ga­ni­za­to­riai ap­do­va­no­jo kiek­vie­ną da­ly­vį di­plo­mais. Ren­gi­nį ve­dė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro me­no va­do­vė Mar­ga­ri­ta Ged­vi­lie­nė. Po „Mu­zi­ki­nės kau­kės“ pa­si­ro­dy­mų Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tro vai­kai ir sve­čiai iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lan­kė­si vai­kų die­nos cen­tre, vai­ši­no­si ar­ba­ta ,žir­nių ko­še. Va­ka­re vi­si da­ly­va­vo šv. Mi­šio­se Šv. evan­ge­lis­to Mor­kaus baž­ny­čio­je.
Džiau­gė­mės pa­žin­ti­mi su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos „Vil­ties vė­ri­nė­lių“ ko­lek­ty­vu, jų mo­ky­to­jo­mis Jo­lan­ta Vir­bic­kie­ne ir Gi­ta­na Jur­čie­ne. At­ei­ty­je ti­ki­mės dar dau­giau ben­drų pro­jek­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama