Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke

Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke

Rug­sė­jo 9-ąją į Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bo „Mo­zai­ka“ or­ga­ni­zuo­tas gry­ba­vi­mo var­žy­bas at­si­lie­pė Nar­vai­šių bib­lio­te­ka ir Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tras. Ved­le po miš­ką bei ko­mi­si­jos na­re su­ti­ko pa­bū­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Ro­mu­tė Venc­ku­vie­nė, pri­zus ge­riau­siems gry­bau­to­jams įstei­gė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Gra­ži sau­lė­ta die­na ne­lei­do į miš­ką pri­vi­lio­ti gau­saus gry­bau­to­jų bū­rio. Vie­ni pa­si­rin­ko po­pie­tę pra­leis­ti pa­jū­ry­je, ki­ti pa­bi­jo­jo er­kių. Ta­čiau pen­kio­li­kos gry­bau­to­jų bū­rys pri­ėmė „Mo­zai­kos“ klu­bo iš­šū­kį ir su­si­run­gė dėl ge­riau­sio gry­bau­to­jo var­do. Į akis spin­din­ti sau­lė, gry­bų gal­ve­les už­den­gę la­pai ne­su­truk­dė „mo­zai­kiu­kui“ Lu­kui Pau­laus­kui pri­rink­ti 5 kg ir 55 g gry­bų. Jis pri­pa­žin­tas pir­mos vie­tos lai­mė­to­ju. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Mi­kui Sa­liui: jo su­gry­bau­tų gry­bų svo­ris sie­kė 3 kg ir 10 g. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja Ga­bi­ja Va­lan­čiū­tė su­rin­ko 2 kg gry­bų. Ben­dras su­gry­bau­tų gry­bų svo­ris – 18 kg ir 68 gramai.
Miš­ke gry­ba­vę pus­an­tros va­lan­dos, vi­si sku­bė­jo prie „Mo­zai­kos“ klu­bo va­do­vės In­gos Kri­pai­tės ke­pa­mų deš­re­lių ir Nar­vai­šių bib­lio­te­ki­nin­kės Vy­liu­tės Ged­gau­die­nės pils­to­mo šal­to gė­ri­mo.
Ma­žiau­siai gry­bų su­rin­ko klu­bo „Mo­zai­ka“ se­niū­nė Ak­vi­lė Po­ciū­tė, tad jai ati­te­ko pa­guo­dos pri­zas. Pa­čiu man­da­giau­siu ir drau­giš­kiau­siu gry­bau­to­ju pri­pa­žin­tas nar­vai­šiš­kis Si­mas Lu­bys.
Baž­nyt­kal­nio miš­ko pa­kraš­tys penk­ta­die­nio po­pie­tę ne­liū­dė­jo: čia nuo pa­sa­ko­ja­mų anek­do­tų apie miš­ko žvė­ris sklei­dė­si gry­bau­to­jų juo­kas, gal­ve­les ge­rai rei­kė­jo pa­suk­ti no­rint įmin­ti In­gos pa­ruoš­tas mįs­les apie gam­tą. Gry­bau­to­jai nu­spren­dė vėl su­si­tik­ti ki­tų me­tų ru­de­nį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama