Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Al­sė­džių gim­na­zi­ja jau su­lau­kė 100-me­čio do­va­nos

Al­sė­džių gim­na­zi­ja jau su­lau­kė 100-me­čio do­va­nos

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li­mai vie­na iš pir­mų­jų ra­jo­no įstai­gų pa­ju­to ar­tė­jan­tį Vals­ty­bės šimt­me­tį. Su­si­do­mė­ji­mas Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų gim­to­sio­mis vie­to­mis iš­au­go vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tiek jau­nam, tiek vy­res­niam apie sa­vo tau­tos iš­rink­tuo­sius no­ri­si su­ži­no­ti kuo dau­giau.

Jau nuo 2017 me­tų pa­va­sa­rio į gim­na­zi­ją at­vyks­ta di­des­nės ar ma­žes­nės eks­kur­si­jų bei ko­le­gų iš ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų gru­pės. Itin ma­lo­nu, kad šia nuo­ša­lia Že­mai­ti­jos kraš­to vie­to­ve, pa­do­va­no­ju­sia net du Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rus, do­mi­si ir Ry­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai.
Gim­na­zi­jo­je sve­čia­vo­si Vil­niaus, Šven­čio­nių ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų is­to­ri­jos mo­ky­to­jai, Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, Ši­lu­tės ir Ak­me­nės ra­jo­nų mo­ky­to­jai. Va­sa­rą su­lauk­ta ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės part­ne­rių – Len­ki­jos Go­lub Dobr­zyn mies­to atstovų – de­le­ga­ci­jos.
Vi­sa­da sma­gu pri­im­ti sve­čius, no­ri­si jiems pa­ro­dy­ti tai, ką tu­ri­me gra­žiau­sio, pa­si­da­lin­ti is­to­ri­ne me­džia­ga. Il­gą lai­ką, pri­im­da­mi sve­čius, ne­sma­giai jau­tė­mės dėl pra­stos gim­na­zi­jos kie­mo būk­lės, be­veik ava­ri­nės pa­grin­di­nių laip­tų būk­lės.
Kad bū­tų iš­tai­sy­ta ši pa­dė­tis, krei­pė­mės į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą dėl pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mo gim­na­zi­jos kie­mo ir laip­tų tvar­ky­mo dar­bams. Šis Ta­ry­bos spren­di­mas – tar­si ar­tė­jan­čio vals­ty­bės 100-me­čio do­va­na vi­sai gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei.
Esa­me la­bai dė­kin­gi, kad mū­sų pra­šy­mas bu­vo su­pras­tas ir pri­im­tas, kad dar­bus pa­ti­kė­ta at­lik­ti UAB „Plun­gės la­gū­na“. Įmo­nės dar­buo­to­jai per trum­pą lai­ką la­bai ko­ky­biš­kai at­li­ko vi­sus jiems pa­ves­tus dar­bus.
Kiek­vie­ną die­ną, tiek ei­da­mi į dar­bą, tiek lauk­da­mi at­vyks­tant mo­ki­nių tė­vų iš ki­tų ra­jo­nų ar sve­čių, no­rin­čių dar ge­riau pa­žin­ti Sig­na­ta­rą Sta­nis­lo­vą Na­ru­ta­vi­čių, džiau­gia­mės, kad pa­ga­liau tu­ri­me pui­kiai su­tvar­ky­tą gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­ją, nau­jai iš­as­fal­tuo­tą kie­mą, su­tvar­ky­tus laip­tus.
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos Ta­ry­bos var­du pir­mi­nin­kė Sil­vi­ja Pet­ri­kie­nė

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama