Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los „eTwinning“ pro­jek­tui – Na­cio­na­li­nis ko­ky­bės žen­kle­lis

Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los „eTwinning“ pro­jek­tui – Na­cio­na­li­nis ko­ky­bės žen­kle­lis

Sma­gu pa­si­džiaug­ti, kad dar vie­nas Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas tarp­tau­ti­nis ,,eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ (,,Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ap­do­va­no­tas Na­cio­na­li­niu ko­ky­bės žen­kle­liu. Šį pro­jek­tą vyk­dė 7–8 kla­sių mo­ki­niai per tech­no­lo­gi­jų, an­glų kal­bos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas.

Pro­jek­to kū­rė­ja ir ko­or­di­na­to­rė – mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ele­na Kul­bo­kie­nė. Mo­ki­niai dir­bo kar­tu su ben­dra­am­žiais iš Kip­ro, Len­ki­jos, Tur­ki­jos ir Ru­mu­ni­jos. Jie rin­ko me­džia­gą apie tra­di­ci­nius ama­tus ir rank­dar­bius, kū­rė dar­be­lius, įkvėp­tus mū­sų ir part­ne­rių ša­lių tra­di­ci­jų, iš­mo­ko dirb­ti su nau­jais IT įran­kiais, ben­dra­vo tar­pu­sa­vy­je to­bu­lin­da­mi an­glų kal­bą. Vi­siems pro­jek­te da­ly­va­vu­siems mo­ki­niams bus įteik­ti Ko­ky­bės žen­kle­lio ser­ti­fi­ka­tai, o lai­mė­ję Na­cio­na­li­nius ko­ky­bės žen­kle­lius pro­jek­tai pa­te­ko į kas­me­ti­nio na­cio­na­li­nio kon­kur­so „Ge­riau­sia Lie­tu­vos „eTwinning“ mo­kyk­la 2016“ at­ran­ką. Na­cio­na­li­nis Ko­ky­bės žen­kle­lis pro­jek­tui skir­tas už aukš­tą šių sri­čių meist­riš­ku­mą: pe­da­go­gi­nio no­va­to­riš­ku­mo, in­teg­ra­ci­jos į ug­dy­mo tu­ri­nį, ben­dra­vi­mo ir mai­nų tarp mo­kyk­lų part­ne­rių, mo­kyk­lų part­ne­rių ben­dra­dar­bia­vi­mo, tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mo bei re­zul­ta­tų, po­vei­kio ug­dy­ti­niams. Ša­lies mo­ky­to­jai, vyk­dę „eTwinning“ pro­jek­tus 2015–2016 moks­lo me­tais ir pel­nę Na­cio­na­li­nius ko­ky­bės žen­kle­lius, jais bu­vo ap­do­va­no­ti „Ar­tis Cen­trum Ho­tels“ Vil­niu­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me kon­tak­ti­nia­me se­mi­na­re „Tau­tiš­ku­mo ir tarp­tau­tiš­ku­mo der­mė ug­dy­me“. Vie­nas iš se­mi­na­ro tiks­lų – ska­tin­ti Lie­tu­vos mo­ky­to­jus, gy­ve­nan­čius Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų, ben­dra­dar­biau­ti ku­riant na­cio­na­li­nius „eTwinning“ pro­jek­tus, taip plė­to­jant tau­tiš­ku­mo idė­ją tarp­tau­tiš­ku­mo kon­teks­te. Se­mi­na­ras bu­vo nau­din­gas tuo, jog vi­si ja­me da­ly­va­vę ša­lies mo­ky­to­jai tu­rė­jo pui­kią ga­li­my­bę už­megz­ti pa­žin­tis, ben­dra­dar­biau­ti ir su­kur­ti nau­jus pro­jek­tus su lie­tu­viais mo­ky­to­jais iš JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Nor­ve­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ai­ri­jos, Is­lan­di­jos, Aust­ri­jos, Bel­gi­jos, Is­pa­ni­jos. Prak­ti­nių už­si­ė­mi­mų me­tu mo­kė­mės kla­sės „su­žai­dy­bi­ni­mo“ bū­dų ir me­to­dų, nau­jų mo­bi­lie­siems įren­gi­niams skir­tų edu­ka­ci­nių pro­gra­mė­lių, pa­gi­li­no­me ži­nias apie pro­jek­tų pla­na­vi­mą, re­zul­ta­tus ir jų sklai­dą. Da­ly­va­vi­mas ir pa­sie­ki­mai „eTwinning“ pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je mo­ki­nius ska­ti­na ir mo­ty­vuo­ja kū­ry­bi­nei bei ug­do­ma­jai veik­lai, su­da­ro jiems ga­li­my­bę ben­drau­ti ir ben­dra­dar­biau­ti su ben­dra­am­žiais vi­so­je Eu­ro­po­je, o mo­ky­to­jams at­ve­ria pla­čias ga­li­my­bes to­bu­lin­ti pro­fe­si­nes kom­pe­ten­ci­jas se­mi­na­ruo­se ne tik Le­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je ir dirb­ti su sa­vo mo­ki­niais ino­va­ty­viai bei šiuo­lai­kiš­kai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama