Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Sta­ne­lių ir Aves­tos mo­kyk­lų drau­gys­tė tę­sia­si

Jau ra­šė­me apie pa­va­sa­rį už­si­mez­gu­sią Sta­ne­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Šve­di­jos Aves­tos mies­te­lio še­šia­me­tės mo­kyk­los drau­gys­tę. Ge­gu­žės 9 die­ną Sta­ne­liuo­se ap­si­lan­kius mo­ky­to­joms Cor­ri­ne Hern­qust ir Mo­nai Li­zai Nor­la­nogr-Vio­gelg su­si­tar­ta dėl šių mo­ky­mo įstai­gų da­ly­va­vi­mo ben­dra­me pro­jek­te „Chil­dren to chil­dren“ („Vai­kai vai­kams“). Vieš­nios ta­da ap­žiū­rė­jo Sta­ne­lių mo­kyk­lą, ben­dra­vo su mo­ky­to­jais, vai­kais, džiau­gė­si jau­nų­jų sta­ne­liš­kių ži­nio­mis, dai­no­mis, at­lie­ka­mais mu­zi­kos kū­ri­niais.

„Cy­ru­liu­kų“ atos­to­gos Šven­to­jo­je

Nors va­sa­ros atos­to­gos „Cy­ru­lio“ dar­buo­to­jų ir rė­mė­jų iš Šve­di­jos bu­vo su­pla­nuo­tos dar pa­va­sa­rį, bet oras lie­pos pa­bai­go­je tik­rai kve­pė­jo ge­ru po­il­siu. Šve­dų part­ne­rių dė­ka tris­de­šimt nuo 8 iki 17 me­tų vai­kų sa­vai­tei iš­vy­ko pui­kiai pra­leis­ti lai­ko į Šven­tą­ją.

Plun­giš­kiai džiu­gi­no Ma­ke­do­ni­ją

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ras, va­do­vau­ja­mas Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, ir šo­kė­jų gru­pė, va­do­vau­ja­ma Ai­dos Braz­dei­kie­nės, ke­lia­vo į tarp­tau­ti­nį pu­čia­mų­jų or­kest­rų ir šo­kių fes­ti­va­lį „,In­ter­na­tio­nal fes­ti­val of ma­jo­ret­te teams, brass bands and mo­dern dan­ces“, ku­ris vy­ko Ma­ke­do­ni­jo­je, Oh­ri­do mies­te, bir­že­lio 25–29 die­no­mis.

„Ruošiamės Joninėms“

Praėjusį ketvirtadienį į Grumblių kaimo biblioteką susirinko nemažas būrys vaikų. Vyr. bibliotekininkė Lina Budrienė visiems pasakojo apie Jonines, jų simbolio paparčio žiedo reikšmę ir kaip jį surasti. Vaikai mokėsi pinti vainikus iš įvairiausių gėlių, kai kurie tai darė pirmą kartą. Buvo renkamas gražiausias vainikas. Nugalėtoja tapo Ugnė Raukaitė, kuri nupynė vainiką sau ir broliui Lukui. Vėliau vaikai piešė įsivaizduojamą paparčio žiedą, gražiausią nupiešė Dagna Stanišauskaitė.
Vaikams buvo smagu susirinkti per vasaros atostogas bibliotekoje, pabendrauti ir daugiau sužinoti apie lietuviškas tradicijas.

Širdies taku

Kiekvienas einame savais takais ir keliais: tiesesniais ir kreivesniais, plačiais ir visai siauručiais. Galima keliauti ir minčių takais –prisiminimais. Šiandien pabandysiu eiti širdies taku, o svarbiausia šioje kelionėje – beveik prieš 60 metų buvusi mano mokinė Stefa Peleniūtė-Stonienė.

Ar gerai suprantame švietimo tikslus?

Gegužės 29 dienos Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarp svarstomų klausimų buvo ir mokinių priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimas. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto siūlymu mokiniams, norintiems mokytis Plungės „Saulės“ gimnazijos 9–10 klasėse, bet negyvenantiems šiai mokyklai priskirtoje teritorijoje, direktoriaus nustatyta tvarka turi būti organizuojama atranka akademinių rodiklių patikrinimo pagrindu. Kodėl yra keliamas toks tikslas – daryti atranką ir neleisti patekti į gimnaziją visiems norintiems? Pasigirsta prielaidų, kad, pašalinus iš gimnazijos labiausiai nemotyvuotus, negabius ir nedrausmingus, sąlygos likusiems mokytis būtų geresnės ir gimnazija tarsi atsistotų ant aukštesnio reputacijos laiptelio – čia patekti gali ne visi.

Amatų šventė „Su savo duona gausi visur suolą“

Šiame sparčiausių technologijų amžiuje augantys vaikai, susipažinę su naujausiomis techninėmis ir elektroninėmis priemonėmis, praranda supratimą apie pačius paprasčiausius dalykus: iš ko audžiama medžiaga, kaip gaminami puodai, kuo mums naudingos žolės ir paprasta ruginė duona.

Senamiesčio mokyklos mokinių išvyka į Portugaliją

Plungės Senamiesčio mokykla vykdo Europos Komisijos finansuojamą COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Eat SMART!“ („Valgyk išmintingai!“), kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Be Senamiesčio mokyklos, projekte dalyvauja dar keturios partnerės: mokymo įstaigos iš Bulgarijos, Portugalijos, Turkijos ir Belgijos. Visos projekte dalyvaujančios mokyklos vykdo veiklą, susijusią su sveika paauglių mityba. Projektas jau įpusėjo – surengti partnerių susitikimai Lietuvoje, Belgijoje, na, ir visai neseniai, t. y. gegužės 5–9 dienomis, – Portugalijoje, Canedo miestelyje. Į projekto susitikimą vyko šeši Senamiesčio mokyklos 9–10 klasių mokiniai ir keturi mokytojai.

Švedijos pedagogės gyrė Stanelių mokinius

Gegužės 9 dieną Stanelių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai sulaukė viešnių iš Švedijos. Mokykloje svečiavosi Avestos miestelio pradinės mokyklos mokytojos Corrine Hernqust ir Mona Lisa Norlanogr-Viogelg. Jas lydėjo ir vertėjavo mokytoja Aldona Kazlauskienė.

Aleksandrave – Rietavo teatras

Nemažai metų Aleksandrave Motinos dienos proga vyksta teatro vaidinimai. Šiemet saviškius artistus pakeitė svečiai iš Rietavo, atvykę su pačiu naujausiu savo spektakliu – visų laikų garsiausia prancūzų klasiko Moljero komedija „Skapeno klastos“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama