Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Plungės „Saulės“ gimnazijos kultūrinė-pažintinė diena viešojoje bibliotekoje

Lapkričio 7 dieną „Saulės“ gimnazijos mokiniai šurmuliavo visose Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai buvo pakviesti praleisti pusdienį kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikti su psichologe Asta Blande.

Švie­ti­mo is­to­ri­jos mu­zie­ji­nin­kai – tarp ge­riau­sių­jų

Spa­lio 22 d. Klai­pė­dos Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko Že­mai­ti­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nų ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mu­zie­jų veik­los ap­žiū­ros-kon­kur­so re­zul­ta­tų api­ben­dri­ni­mas ir me­to­di­nė-prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja ,,Mo­kyk­los mu­zie­jaus vie­ta ug­dy­mo pro­ce­se“.

„Lai­min­gos šir­dys ne­sens­ta nie­kad“

Spa­lio 24 die­ną Ku­lių kul­tū­ros cen­tro Nau­so­džio fi­lia­las ir Nau­so­džio se­niū­ni­ja or­ga­ni­za­vo sen­jo­rų va­ka­ro­nę „Lai­min­gos šir­dys ne­sens­ta nie­kad“.

Iš­ban­dė ran­kos taik­lu­mą

Ran­kos taik­lu­mą iš­ban­dy­ti ga­li­ma įvai­rio­se veik­lo­se – šau­dy­me, da­žas­vy­dy­je, krep­ši­ny­je, mė­tant strė­ly­tes... Ir vi­si iš­var­din­ti žai­di­mai pri­ski­ria­mi spor­tui. Taip at­si­ti­ko, kad ne­se­niai į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo dar vie­nas nau­jas žai­di­mas – bou­lin­gas, ku­rį spė­jo pa­mėg­ti ir jau­ni, ir se­ni. Mėgs­ta jį žais­ti ir Pla­te­lių gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­niai, ku­rie kar­tu su mo­ky­to­jo­mis suor­ga­ni­za­vo gim­na­zi­jos bou­lin­go tur­ny­rą „Taik­liau­siai ka­muo­lį ri­de­nan­ti kla­sė“. Idė­ja ki­lo mo­ky­to­jai Vi­ta­li­jai Lu­ka­vi­čie­nei.

Į Šve­di­ją no­rė­tų su­grįž­ti dar ne kar­tą

Spa­lio 12-18 die­no­mis de­vy­nio­li­ka Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nių tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­sve­čiuo­ti Šve­di­jos Ka­ra­lys­tė­je. Kar­tu ke­lia­vo ir gru­pės va­do­vai – mo­ky­kos di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va, pro­jek­to ini­cia­to­rė ir ko­or­di­na­to­rė Li­gi­ta Er­mi­nai­tė bei lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Rū­ta Pau­li­kie­nė. Ši ke­lio­nė – mai­nų su Vad­ste­nos gim­na­zi­ja pro­gra­mos, be­si­tę­sian­čios jau try­lik­tus me­tus, da­lis. Per sa­vai­tę pro­jek­to da­ly­viai ben­dra­vo su Vad­ste­nos gim­na­zis­tais, ku­rie vie­šė­jo Plun­gė­je dar pa­va­sa­rį, su­si­pa­ži­no su ki­tais sa­vo ben­dra­am­žiais, o da­ly­vau­da­mi įvai­rio­se veik­lo­se dau­giau su­ži­no­jo apie Vad­ste­nos ir vi­sos Šve­di­jos is­to­ri­ją bei kul­tū­rą.

„Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis 2014“

Spa­lio 18 die­ną, šeš­ta­die­nį, sma­giai nu­si­tei­kę Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai, mo­ky­to­jai ir tė­ve­liai nuo anks­taus ry­to rin­ko­si į „Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gį 2014“, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių ben­druo­me­niš­ku­mą ir vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo ben­druo­me­nę nau­jai at­vy­ku­sius gim­na­zi­jos pir­mo­kus.

„Mo­ky­to­jo die­na ki­taip“

Spa­lio 3 die­ną Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Mo­ky­to­jo die­na ki­taip“.

Kai ima­me ir da­ro­me

Mes jau­ni, ma­ži ir vis­ko no­rin­tys Pla­te­lių gim­na­zi­jos ant­ro­kai. Kla­sė­je mū­sų tik 11, ir tai pui­ki ga­li­my­bė vie­nas ki­tą ge­rai pa­žin­ti, vie­nas ki­tam pa­dė­ti ar pa­tar­ti įvai­rių veik­lų me­tu. Mes su­gal­vo­ja­me pa­čių įvai­riau­sių da­ly­kų, ku­rie mums pa­de­da ge­riau pa­žin­ti pa­sau­lį. Tad no­ri­me trum­pai jums pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve.

Sta­ne­liuo­se lan­kė­si pran­cū­zas, ku­ris yra dir­bęs... ri­te­riu

Rug­sė­jo 25 die­ną, Eu­ro­pos kal­bų die­nos iš­va­ka­rė­se, Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je sve­čia­vo­si pran­cū­zas Ro­main Asen­sio. Jis pas mus at­vy­ko iš Plun­gės bib­lio­te­kos, kur nuo ko­vo mė­ne­sio dir­ba pa­gal sa­va­no­rys­tės pro­gra­mą. Jį at­ly­dė­jo drau­gas ir ver­tė­jas Arol­das. Juos į mo­kyk­lą pa­kvie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta An­dri­jaus­kai­tė.

Nau­jų moks­lo me­tų pra­džios šven­tė bu­vo ku­pi­na ste­buk­lų

Rug­sė­jo 1-ąją Sta­ne­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ieš­ko­jo prie­žas­čių, ko­dėl ši die­na tūks­tan­čiams Lie­tu­vos vai­kų yra šven­tė. Ir, ži­no­ma, ra­do: prieš Rug­sė­jo 1-ąją vi­siems tė­ve­liai nu­per­ka nau­jų dra­bu­žių, kup­ri­nę, vi­so­kių reik­me­nų mo­kyk­lai, tą die­ną su­tin­ki per va­sa­rą ne­ma­ty­tus drau­gus ir mo­ky­to­jus. Be to, kiek­vie­nas vai­kas tu­ri mėgs­ta­mų pa­mo­kų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama