Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Įver­tin­ti Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nių dar­bai

Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nės – la­bai ga­bios moks­lei­vės. Res­pub­li­ki­nia­me mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­se dvi jau­no­sios me­ni­nin­kės už sa­vo dar­bus bu­vo ap­do­va­no­tos.

„Cy­ru­liu­kų“ veik­los pra­tę­si­mas

Pa­si­bai­gus di­džio­sioms žie­mos šven­tėms, gau­ta sma­gi ži­nia iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos – pra­tę­sia­mas pro­jek­tas „Cy­ru­liu­kų“ veik­lai vyk­dy­ti dar vie­ne­riems me­tams. Šio pro­jek­to veik­lai vyk­dy­ti me­tams skir­ta 16247,68 eu­ro.

Spor­to šven­tė „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko jau tra­di­ci­ne ta­pu­si spor­to šven­tė, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.

Vik­to­ri­na „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“

Plun­gės mies­to bib­lio­te­kos Jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių klu­bas „Iš­min­ties upe­liu­kas“ su­ren­gė vik­to­ri­ną „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“.

Įdo­mi kar­je­ros pa­mo­ka

Tę­siant sėk­min­gai pra­dė­tą ug­dy­mo kar­je­rai veik­lą, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su UAB „Plun­gės Jo­nis“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vu Rim­vy­du Va­lu­čiu.

Ša­lies mu­zie­jų kon­kur­se plun­giš­kiai ap­do­va­no­ti di­plo­mais

Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tras vi­sus me­tus vyk­dė ša­lies mu­zie­jų ap­žiū­rą -kon­kur­są. LMNŠC mu­zie­jų veik­lai kė­lė tra­di­ci­nius tiks­lus: pi­lie­tiš­ku­mo, tau­tiš­ku­mo ug­dy­mą, ska­ti­ni­mą do­mė­tis kraš­to pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi bei kul­tū­ros pa­vel­du.

„Žibu­riu­kai“ šven­tė sa­vo penk­tą­jį gim­ta­die­nį

Ant­rą­ją šv. Ka­lė­dų die­ną, pa­si­bai­gus Šv. Mi­šioms, vi­si ša­tei­kiš­kiai ir sve­čiai sku­bė­jo į nau­ją­jį kul­tū­ros cen­trą. Tą die­ną Ša­tei­kių pa­ra­pi­jos šv. Evan­ge­lis­to Mor­kaus baž­ny­čios jau­ni­mo cho­ras „Ži­bu­rys“ (va­do­vė Jur­gi­ta Ar­laus­kie­nė) šven­tė sa­vo penk­tą­jį gim­ta­die­nį.

Plungės „Saulės“ gimnazijos kultūrinė-pažintinė diena viešojoje bibliotekoje

Lapkričio 7 dieną „Saulės“ gimnazijos mokiniai šurmuliavo visose Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai buvo pakviesti praleisti pusdienį kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikti su psichologe Asta Blande.

Švie­ti­mo is­to­ri­jos mu­zie­ji­nin­kai – tarp ge­riau­sių­jų

Spa­lio 22 d. Klai­pė­dos Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko Že­mai­ti­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nų ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mu­zie­jų veik­los ap­žiū­ros-kon­kur­so re­zul­ta­tų api­ben­dri­ni­mas ir me­to­di­nė-prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja ,,Mo­kyk­los mu­zie­jaus vie­ta ug­dy­mo pro­ce­se“.

„Lai­min­gos šir­dys ne­sens­ta nie­kad“

Spa­lio 24 die­ną Ku­lių kul­tū­ros cen­tro Nau­so­džio fi­lia­las ir Nau­so­džio se­niū­ni­ja or­ga­ni­za­vo sen­jo­rų va­ka­ro­nę „Lai­min­gos šir­dys ne­sens­ta nie­kad“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama