Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Gim­na­zis­tai Eu­ro­pos Par­la­men­te at­sto­va­vo Lie­tu­vai

Spa­lio pa­bai­go­je su­reng­ta­me „Eu­ros­co­los“ kon­kur­se „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių ko­man­da – Do­vy­das Auš­kal­nis, Faus­tas Do­mar­kas, Gi­ta­na Stal­mo­kai­tė, Jur­gi­ta Ta­mo­ly­tė ir Taut­vy­das Vai­nu­šis – už­ėmė ant­rą­ją vie­tą ir lai­mė­jo ke­lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­bū­re 24 mo­kyk­los mo­ki­niams ir dviems ly­din­tiems mo­ky­to­jams.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ūžė Šim­ta­die­nis

Va­sa­rio 21-ąją Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją su­dre­bi­no vie­na svar­biau­sių moks­lo me­tų šven­čių – Šim­ta­die­nis. Tą­dien gim­na­zi­ja vir­to iš­tai­gin­gu Las Ve­ga­so „Ka­zi­no“, ku­ris bu­vo skir­tas 47-ajai abi­tu­rien­tų lai­dai. Ak­ty­viau­si vie­nuo­lik­to­kai stro­piai ruo­šė­si šiai šven­tei, au­ko­da­mi ne tik sa­vo lai­ką, bet ir šir­dis.

Įver­tin­ti Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nių dar­bai

Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nės – la­bai ga­bios moks­lei­vės. Res­pub­li­ki­nia­me mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­se dvi jau­no­sios me­ni­nin­kės už sa­vo dar­bus bu­vo ap­do­va­no­tos.

„Cy­ru­liu­kų“ veik­los pra­tę­si­mas

Pa­si­bai­gus di­džio­sioms žie­mos šven­tėms, gau­ta sma­gi ži­nia iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos – pra­tę­sia­mas pro­jek­tas „Cy­ru­liu­kų“ veik­lai vyk­dy­ti dar vie­ne­riems me­tams. Šio pro­jek­to veik­lai vyk­dy­ti me­tams skir­ta 16247,68 eu­ro.

Spor­to šven­tė „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko jau tra­di­ci­ne ta­pu­si spor­to šven­tė, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.

Vik­to­ri­na „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“

Plun­gės mies­to bib­lio­te­kos Jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių klu­bas „Iš­min­ties upe­liu­kas“ su­ren­gė vik­to­ri­ną „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“.

Įdo­mi kar­je­ros pa­mo­ka

Tę­siant sėk­min­gai pra­dė­tą ug­dy­mo kar­je­rai veik­lą, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su UAB „Plun­gės Jo­nis“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vu Rim­vy­du Va­lu­čiu.

Ša­lies mu­zie­jų kon­kur­se plun­giš­kiai ap­do­va­no­ti di­plo­mais

Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tras vi­sus me­tus vyk­dė ša­lies mu­zie­jų ap­žiū­rą -kon­kur­są. LMNŠC mu­zie­jų veik­lai kė­lė tra­di­ci­nius tiks­lus: pi­lie­tiš­ku­mo, tau­tiš­ku­mo ug­dy­mą, ska­ti­ni­mą do­mė­tis kraš­to pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi bei kul­tū­ros pa­vel­du.

„Žibu­riu­kai“ šven­tė sa­vo penk­tą­jį gim­ta­die­nį

Ant­rą­ją šv. Ka­lė­dų die­ną, pa­si­bai­gus Šv. Mi­šioms, vi­si ša­tei­kiš­kiai ir sve­čiai sku­bė­jo į nau­ją­jį kul­tū­ros cen­trą. Tą die­ną Ša­tei­kių pa­ra­pi­jos šv. Evan­ge­lis­to Mor­kaus baž­ny­čios jau­ni­mo cho­ras „Ži­bu­rys“ (va­do­vė Jur­gi­ta Ar­laus­kie­nė) šven­tė sa­vo penk­tą­jį gim­ta­die­nį.

Plungės „Saulės“ gimnazijos kultūrinė-pažintinė diena viešojoje bibliotekoje

Lapkričio 7 dieną „Saulės“ gimnazijos mokiniai šurmuliavo visose Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai buvo pakviesti praleisti pusdienį kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikti su psichologe Asta Blande.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama