Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Sta­ne­lių ir Aves­tos mo­kyk­lų drau­gys­tė tę­sia­si

Ba­lan­džio 20–22 die­no­mis Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je lan­kė­si Šve­di­jos Aves­tos mies­to še­šia­me­tės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ka­ri­na, pe­da­go­gės: Mo­na Li­za, Ko­ri­ne, Ka­mi­la, Ani­ka ir Mo­nos Li­zos duk­ros Ju­li­ja bei Dže­si­ka.

Gim­na­zis­tai Eu­ro­pos Par­la­men­te at­sto­va­vo Lie­tu­vai

Spa­lio pa­bai­go­je su­reng­ta­me „Eu­ros­co­los“ kon­kur­se „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių ko­man­da – Do­vy­das Auš­kal­nis, Faus­tas Do­mar­kas, Gi­ta­na Stal­mo­kai­tė, Jur­gi­ta Ta­mo­ly­tė ir Taut­vy­das Vai­nu­šis – už­ėmė ant­rą­ją vie­tą ir lai­mė­jo ke­lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­bū­re 24 mo­kyk­los mo­ki­niams ir dviems ly­din­tiems mo­ky­to­jams.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ūžė Šim­ta­die­nis

Va­sa­rio 21-ąją Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją su­dre­bi­no vie­na svar­biau­sių moks­lo me­tų šven­čių – Šim­ta­die­nis. Tą­dien gim­na­zi­ja vir­to iš­tai­gin­gu Las Ve­ga­so „Ka­zi­no“, ku­ris bu­vo skir­tas 47-ajai abi­tu­rien­tų lai­dai. Ak­ty­viau­si vie­nuo­lik­to­kai stro­piai ruo­šė­si šiai šven­tei, au­ko­da­mi ne tik sa­vo lai­ką, bet ir šir­dis.

Įver­tin­ti Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nių dar­bai

Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nės – la­bai ga­bios moks­lei­vės. Res­pub­li­ki­nia­me mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­se dvi jau­no­sios me­ni­nin­kės už sa­vo dar­bus bu­vo ap­do­va­no­tos.

„Cy­ru­liu­kų“ veik­los pra­tę­si­mas

Pa­si­bai­gus di­džio­sioms žie­mos šven­tėms, gau­ta sma­gi ži­nia iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos – pra­tę­sia­mas pro­jek­tas „Cy­ru­liu­kų“ veik­lai vyk­dy­ti dar vie­ne­riems me­tams. Šio pro­jek­to veik­lai vyk­dy­ti me­tams skir­ta 16247,68 eu­ro.

Spor­to šven­tė „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko jau tra­di­ci­ne ta­pu­si spor­to šven­tė, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.

Vik­to­ri­na „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“

Plun­gės mies­to bib­lio­te­kos Jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių klu­bas „Iš­min­ties upe­liu­kas“ su­ren­gė vik­to­ri­ną „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“.

Įdo­mi kar­je­ros pa­mo­ka

Tę­siant sėk­min­gai pra­dė­tą ug­dy­mo kar­je­rai veik­lą, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su UAB „Plun­gės Jo­nis“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vu Rim­vy­du Va­lu­čiu.

Ša­lies mu­zie­jų kon­kur­se plun­giš­kiai ap­do­va­no­ti di­plo­mais

Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tras vi­sus me­tus vyk­dė ša­lies mu­zie­jų ap­žiū­rą -kon­kur­są. LMNŠC mu­zie­jų veik­lai kė­lė tra­di­ci­nius tiks­lus: pi­lie­tiš­ku­mo, tau­tiš­ku­mo ug­dy­mą, ska­ti­ni­mą do­mė­tis kraš­to pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi bei kul­tū­ros pa­vel­du.

„Žibu­riu­kai“ šven­tė sa­vo penk­tą­jį gim­ta­die­nį

Ant­rą­ją šv. Ka­lė­dų die­ną, pa­si­bai­gus Šv. Mi­šioms, vi­si ša­tei­kiš­kiai ir sve­čiai sku­bė­jo į nau­ją­jį kul­tū­ros cen­trą. Tą die­ną Ša­tei­kių pa­ra­pi­jos šv. Evan­ge­lis­to Mor­kaus baž­ny­čios jau­ni­mo cho­ras „Ži­bu­rys“ (va­do­vė Jur­gi­ta Ar­laus­kie­nė) šven­tė sa­vo penk­tą­jį gim­ta­die­nį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama