Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Kiek kai­nuo­ja mo­ky­to­jų skais­ty­bė?

Ne­tu­riu di­de­lio po­mė­gio rašyti, tuo la­biau į laik­raštį, bet kai pa­ma­tau, ko­kių „išmin­ties per­lų“ valdžios vy­rai bei mo­te­rys pažeria ir įgy­ven­di­na, pa­ti ran­ka grie­bia­si plunks­nos.

Į Plun­gės li­go­ni­nę – ne nu­mir­ti, o at­gim­ti

Mū­sų re­dak­ci­ją pa­sie­kė nuo­la­ti­nės mū­sų skai­ty­to­jos Ire­nos Jurk­šie­nės iš Rie­ta­vo laiš­kas, ku­rio au­to­rė no­ri vie­šai pa­dė­ko­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus me­di­kams, me­di­ci­nos se­se­rims, slau­gy­to­joms bei ki­tiems žmo­nėms, su ku­riais jai te­ko su­si­dur­ti be­si­gy­dant rim­tą li­gą. „Ma­no laiš­kas – apie ge­rus me­di­kus, ge­rą Neu­ro­lo­gi­jos sky­rių, ge­rą li­go­ni­nę, ku­ri vi­sai čia pat – Plun­gė­je“, – ra­šo po­nia I. Jurk­šie­nė. Skai­ty­to­jams siū­lo­me su­si­pa­žin­ti su au­to­rės laiš­ku.

Kar­je­ros die­na Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, sau­sio 22 die­ną, dūz­gė lyg bi­čių avi­lys. Čia jau penk­tus me­tus iš ei­lės vy­ko ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo ren­gi­nys – kar­je­ros die­na „Ta­vo sėk­mės trau­ki­nys – 2016“. Pa­sak die­nos ini­cia­to­rės mo­ky­to­jos Si­gi­tos Ju­zai­tie­nės, ren­gi­nio tiks­las – įkvėp­ti, mo­ty­vuo­ti, ska­tin­ti gim­na­zis­tus rink­tis pa­tin­kan­čias pro­fe­si­jas, ku­rios at­ei­ty­je ga­ran­tuo­tų mėgs­ta­mą dar­bą ar pa­ska­tin­tų kur­ti nuo­sa­vą ver­slą.

„Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis 2015“

Sau­lė­tas ir gra­žus ket­vir­ta­die­nio ry­tas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pra­si­dė­jo šven­tiš­kai. Vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė rin­ko­si į „Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gį 2015“, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo ben­druo­me­nę nau­jai at­vy­ku­sius gim­na­zi­jos pir­mo­kus.

Ju­bi­lie­ji­nė 5–oji va­sa­ra Šven­to­jo­je

Vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „Cy­ru­liu­kai“ vai­kai ir pa­aug­liai rė­mė­jų iš Šve­di­jos dė­ka jau 5–ąją va­sa­rą tu­rė­jo ga­li­my­bę sa­vai­tę pail­sė­ti Šven­to­jo­je, prie jū­ros.

Ma­no šei­ma ga­li

Nors Šei­mos die­na pa­skelb­ta ge­gu­žės 15-oji, Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų šei­mos į šiai die­nai skir­tą ren­gi­nį rin­ko­si ge­gu­žės 16-ąją, šeš­ta­die­nį. Sep­ty­nių šei­mų, iš­drį­su­sių su­si­rung­ti var­žy­bo­se „Ma­no šei­ma ga­li“, lau­kė kū­ry­bi­niai, pro­ti­niai ir spor­ti­niai iš­šū­kiai.

Se­na­mies­čio mo­kyk­lą ap­lan­kė vieš­nia iš In­di­jos

In­di­ja mums at­ro­dė la­bai to­li­ma ir ne­pa­žįs­ta­ma ša­lis tiek sa­vo žmo­nė­mis, tiek kul­tū­ra ir tra­di­ci­jo­mis. Tad ru­de­nį, vie­šė­da­mi Šve­di­jos Vad­ste­nos gim­na­zi­jo­je, bu­vo­me la­bai nu­ste­bin­ti ir nu­džiu­gin­ti ten su­ti­kę sa­va­no­rę iš In­di­jos Shi­mi Mat­hew.

Sta­ne­lių ir Aves­tos mo­kyk­lų drau­gys­tė tę­sia­si

Ba­lan­džio 20–22 die­no­mis Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je lan­kė­si Šve­di­jos Aves­tos mies­to še­šia­me­tės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ka­ri­na, pe­da­go­gės: Mo­na Li­za, Ko­ri­ne, Ka­mi­la, Ani­ka ir Mo­nos Li­zos duk­ros Ju­li­ja bei Dže­si­ka.

Gim­na­zis­tai Eu­ro­pos Par­la­men­te at­sto­va­vo Lie­tu­vai

Spa­lio pa­bai­go­je su­reng­ta­me „Eu­ros­co­los“ kon­kur­se „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių ko­man­da – Do­vy­das Auš­kal­nis, Faus­tas Do­mar­kas, Gi­ta­na Stal­mo­kai­tė, Jur­gi­ta Ta­mo­ly­tė ir Taut­vy­das Vai­nu­šis – už­ėmė ant­rą­ją vie­tą ir lai­mė­jo ke­lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­bū­re 24 mo­kyk­los mo­ki­niams ir dviems ly­din­tiems mo­ky­to­jams.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ūžė Šim­ta­die­nis

Va­sa­rio 21-ąją Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją su­dre­bi­no vie­na svar­biau­sių moks­lo me­tų šven­čių – Šim­ta­die­nis. Tą­dien gim­na­zi­ja vir­to iš­tai­gin­gu Las Ve­ga­so „Ka­zi­no“, ku­ris bu­vo skir­tas 47-ajai abi­tu­rien­tų lai­dai. Ak­ty­viau­si vie­nuo­lik­to­kai stro­piai ruo­šė­si šiai šven­tei, au­ko­da­mi ne tik sa­vo lai­ką, bet ir šir­dis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama