Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Raš­tin­giau­sio pra­di­nu­ko kon­kur­sas

Ko­vo pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je vy­ko 6-asis lie­tu­vių kal­bos kon­kur­sas ,,Raš­tin­giau­sias pra­di­nu­kas“. At­vy­ko 54 da­ly­viai iš 15 ra­jo­no mo­kyk­lų: Did­vy­čių mo­kyk­los-dar­že­lio, Stal­gė­nų, Sta­ne­lių, Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus, „Ry­to“, Bab­run­go, A. Ju­cio pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos Grum­blių sky­riaus, Al­sė­džių, Pla­te­lių, Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jų, Se­na­mies­čio mo­kyk­los.

„Mu­zi­ki­nė kau­kė“ Ša­tei­kiuo­se

Va­sa­rio 26 d. Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras drau­ge su Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bu „Mo­zai­ka“ ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tru „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tre suor­ga­ni­za­vo ben­drą ren­gi­nį „Mu­zi­ki­nė kau­kė“.

Kiek kai­nuo­ja mo­ky­to­jų skais­ty­bė?

Ne­tu­riu di­de­lio po­mė­gio rašyti, tuo la­biau į laik­raštį, bet kai pa­ma­tau, ko­kių „išmin­ties per­lų“ valdžios vy­rai bei mo­te­rys pažeria ir įgy­ven­di­na, pa­ti ran­ka grie­bia­si plunks­nos.

Į Plun­gės li­go­ni­nę – ne nu­mir­ti, o at­gim­ti

Mū­sų re­dak­ci­ją pa­sie­kė nuo­la­ti­nės mū­sų skai­ty­to­jos Ire­nos Jurk­šie­nės iš Rie­ta­vo laiš­kas, ku­rio au­to­rė no­ri vie­šai pa­dė­ko­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus me­di­kams, me­di­ci­nos se­se­rims, slau­gy­to­joms bei ki­tiems žmo­nėms, su ku­riais jai te­ko su­si­dur­ti be­si­gy­dant rim­tą li­gą. „Ma­no laiš­kas – apie ge­rus me­di­kus, ge­rą Neu­ro­lo­gi­jos sky­rių, ge­rą li­go­ni­nę, ku­ri vi­sai čia pat – Plun­gė­je“, – ra­šo po­nia I. Jurk­šie­nė. Skai­ty­to­jams siū­lo­me su­si­pa­žin­ti su au­to­rės laiš­ku.

Kar­je­ros die­na Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, sau­sio 22 die­ną, dūz­gė lyg bi­čių avi­lys. Čia jau penk­tus me­tus iš ei­lės vy­ko ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo ren­gi­nys – kar­je­ros die­na „Ta­vo sėk­mės trau­ki­nys – 2016“. Pa­sak die­nos ini­cia­to­rės mo­ky­to­jos Si­gi­tos Ju­zai­tie­nės, ren­gi­nio tiks­las – įkvėp­ti, mo­ty­vuo­ti, ska­tin­ti gim­na­zis­tus rink­tis pa­tin­kan­čias pro­fe­si­jas, ku­rios at­ei­ty­je ga­ran­tuo­tų mėgs­ta­mą dar­bą ar pa­ska­tin­tų kur­ti nuo­sa­vą ver­slą.

„Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis 2015“

Sau­lė­tas ir gra­žus ket­vir­ta­die­nio ry­tas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pra­si­dė­jo šven­tiš­kai. Vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė rin­ko­si į „Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gį 2015“, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo ben­druo­me­nę nau­jai at­vy­ku­sius gim­na­zi­jos pir­mo­kus.

Ju­bi­lie­ji­nė 5–oji va­sa­ra Šven­to­jo­je

Vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „Cy­ru­liu­kai“ vai­kai ir pa­aug­liai rė­mė­jų iš Šve­di­jos dė­ka jau 5–ąją va­sa­rą tu­rė­jo ga­li­my­bę sa­vai­tę pail­sė­ti Šven­to­jo­je, prie jū­ros.

Ma­no šei­ma ga­li

Nors Šei­mos die­na pa­skelb­ta ge­gu­žės 15-oji, Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų šei­mos į šiai die­nai skir­tą ren­gi­nį rin­ko­si ge­gu­žės 16-ąją, šeš­ta­die­nį. Sep­ty­nių šei­mų, iš­drį­su­sių su­si­rung­ti var­žy­bo­se „Ma­no šei­ma ga­li“, lau­kė kū­ry­bi­niai, pro­ti­niai ir spor­ti­niai iš­šū­kiai.

Se­na­mies­čio mo­kyk­lą ap­lan­kė vieš­nia iš In­di­jos

In­di­ja mums at­ro­dė la­bai to­li­ma ir ne­pa­žįs­ta­ma ša­lis tiek sa­vo žmo­nė­mis, tiek kul­tū­ra ir tra­di­ci­jo­mis. Tad ru­de­nį, vie­šė­da­mi Šve­di­jos Vad­ste­nos gim­na­zi­jo­je, bu­vo­me la­bai nu­ste­bin­ti ir nu­džiu­gin­ti ten su­ti­kę sa­va­no­rę iš In­di­jos Shi­mi Mat­hew.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama