Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Al­sė­džių gim­na­zi­ja jau su­lau­kė 100-me­čio do­va­nos

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li­mai vie­na iš pir­mų­jų ra­jo­no įstai­gų pa­ju­to ar­tė­jan­tį Vals­ty­bės šimt­me­tį. Su­si­do­mė­ji­mas Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų gim­to­sio­mis vie­to­mis iš­au­go vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tiek jau­nam, tiek vy­res­niam apie sa­vo tau­tos iš­rink­tuo­sius no­ri­si su­ži­no­ti kuo dau­giau.

„Sta­tu­lo­ma­ni­ja“ ne­ap­len­kia ir Plun­gės

XII tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo me­tu Plun­gės jau­ni­mas (sa­va­no­riai?) rin­ko lė­šas pa­min­klui, skir­tam įam­žin­ti Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio at­mi­ni­mą. Ka­dan­gi ne­bu­vau ma­čiu­si pa­siū­ly­mo, pa­si­do­mė­jau. Ra­dau spau­dos pra­ne­ši­mą laik­raš­ty­je „Plun­gė“ (tie­sa, gal esa­ma „švie­žes­nių“, nes mi­nė­ta­sis iš­spaus­din­tas ge­gu­žės 5 die­nos nu­me­ry­je). Per­skai­čius ki­lo min­čių, tad nu­spren­džiau jo­mis pa­si­da­lin­ti. Šios min­tys – sie­kis pa­mąs­ty­ti, kad ir te­ori­nia­me lyg­me­ny­je, apie siū­lo­mą pa­min­klo pro­jek­tą.

Da­rom!

Pa­ga­liau pa­va­sa­ris. Puo­šia­si gam­ta, ir mes vi­si tvar­ko­mės, šva­ri­na­mės kiek be­ga­lė­da­mi. Per de­šimt­me­tį ak­ci­ja DAROM pa­da­rė di­de­lį po­vei­kį žmo­nių są­mo­nin­gu­mui. Pa­me­nu, kar­tą mo­te­ry­tė, iš­si­vy­nio­ju­si sal­dai­niu­ką, po­pie­rė­lį pa­lei­do pa­vė­jui. Ne­iš­ken­tu­si pri­si­vi­jau ir pa­ste­bė­jau, kad taip ne­de­rė­tų, juk ne tik šiukš­li­na­me, bet ir ne­ko­kį pa­vyz­dį jau­ni­mui ro­do­me. O ši su­ne­ri­mu­si at­sa­kė, jog ne­ma­niu­si, kad kas pa­ma­tys. Nu­skren­da ir da­bar koks po­pie­rė­lis, bet ne­pa­ly­gi­na­mai re­čiau, nes ir ak­ci­jos DAROM sa­va­no­riai ma­žiau šiukš­lių be­su­ren­ka. Žo­džiu, au­gam.

Že­mės die­nos pa­mi­nė­ji­mas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“

Ko­vo 20 die­ną Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti. Be šei­mi­nin­kų, šven­tė­je da­ly­va­vo pe­da­go­gai iš „Rū­te­lės“, „Sau­lu­tės“ ir „Vy­tu­rė­lio“ iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų. Tą­dien dar­že­lio ap­lin­ka bu­vo ki­to­kia – pa­puoš­ta iš ant­ri­nių ža­lia­vų pa­ga­min­tais paukš­čiais ir gė­lė­mis.

Vėl triukš­min­ga Rie­ta­vo že­mė­je

Va­sa­rio 21-osios ry­tą iš vi­sos Lie­tu­vos į Že­mai­ti­ją rin­ko­si Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių rė­mė­jų są­jun­gos na­riai. Or­ga­ni­za­ci­jos bu­vei­nė­je – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je – vy­ko me­ti­nė ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja.

(NE) SVETIMAS SKAUSMAS

Ši is­to­ri­ja liūd­na ir ne­pa­to­gi. Gal ne­tin­kan­ti po gra­žių šven­čių šur­mu­lio. Spran­gi kaip su­džiū­vu­sios duo­nos kąs­nis be­da­lio bur­no­je. De­ja, toks gy­ve­ni­mas...

Sve­čiuo­se – se­se­rys iš Kre­tin­gos vie­nuo­ly­no

Plun­gės TAU kul­tū­ros fa­kul­te­tas į Ad­ven­ti­nę po­pie­tę pa­si­kvie­tė se­se­ris pran­ciš­ko­nes mi­sio­nie­res iš Kre­tin­gos Šv. Šir­dies vie­nuo­ly­no. Tai plun­giš­kė se­suo Ju­li­ja, po­etė, fa­kul­te­to mo­ki­nė, ir se­suo Ben­ja­mi­na, ita­lė, iš­mo­ku­si lie­tu­vių kal­bą.

Pra­di­nu­kų svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­ja

Spalio pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ypa­tin­ga. Tą die­ną vy­ko svei­ka­tin­gu­mo šven­tė-kon­fe­ren­ci­ja „Svei­ka­tos ko­das“.

Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke

Rug­sė­jo 9-ąją į Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bo „Mo­zai­ka“ or­ga­ni­zuo­tas gry­ba­vi­mo var­žy­bas at­si­lie­pė Nar­vai­šių bib­lio­te­ka ir Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tras. Ved­le po miš­ką bei ko­mi­si­jos na­re su­ti­ko pa­bū­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Ro­mu­tė Venc­ku­vie­nė, pri­zus ge­riau­siems gry­bau­to­jams įstei­gė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los „eTwinning“ pro­jek­tui – Na­cio­na­li­nis ko­ky­bės žen­kle­lis

Sma­gu pa­si­džiaug­ti, kad dar vie­nas Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas tarp­tau­ti­nis ,,eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ (,,Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ap­do­va­no­tas Na­cio­na­li­niu ko­ky­bės žen­kle­liu. Šį pro­jek­tą vyk­dė 7–8 kla­sių mo­ki­niai per tech­no­lo­gi­jų, an­glų kal­bos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama