Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Skaitytojai rašo

Že­mės die­nos pa­mi­nė­ji­mas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“

Ko­vo 20 die­ną Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti. Be šei­mi­nin­kų, šven­tė­je da­ly­va­vo pe­da­go­gai iš „Rū­te­lės“, „Sau­lu­tės“ ir „Vy­tu­rė­lio“ iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų. Tą­dien dar­že­lio ap­lin­ka bu­vo ki­to­kia – pa­puoš­ta iš ant­ri­nių ža­lia­vų pa­ga­min­tais paukš­čiais ir gė­lė­mis.

Vėl triukš­min­ga Rie­ta­vo že­mė­je

Va­sa­rio 21-osios ry­tą iš vi­sos Lie­tu­vos į Že­mai­ti­ją rin­ko­si Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių rė­mė­jų są­jun­gos na­riai. Or­ga­ni­za­ci­jos bu­vei­nė­je – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je – vy­ko me­ti­nė ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja.

(NE) SVETIMAS SKAUSMAS

Ši is­to­ri­ja liūd­na ir ne­pa­to­gi. Gal ne­tin­kan­ti po gra­žių šven­čių šur­mu­lio. Spran­gi kaip su­džiū­vu­sios duo­nos kąs­nis be­da­lio bur­no­je. De­ja, toks gy­ve­ni­mas...

Sve­čiuo­se – se­se­rys iš Kre­tin­gos vie­nuo­ly­no

Plun­gės TAU kul­tū­ros fa­kul­te­tas į Ad­ven­ti­nę po­pie­tę pa­si­kvie­tė se­se­ris pran­ciš­ko­nes mi­sio­nie­res iš Kre­tin­gos Šv. Šir­dies vie­nuo­ly­no. Tai plun­giš­kė se­suo Ju­li­ja, po­etė, fa­kul­te­to mo­ki­nė, ir se­suo Ben­ja­mi­na, ita­lė, iš­mo­ku­si lie­tu­vių kal­bą.

Pra­di­nu­kų svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­ja

Spalio pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ypa­tin­ga. Tą die­ną vy­ko svei­ka­tin­gu­mo šven­tė-kon­fe­ren­ci­ja „Svei­ka­tos ko­das“.

Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke

Rug­sė­jo 9-ąją į Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bo „Mo­zai­ka“ or­ga­ni­zuo­tas gry­ba­vi­mo var­žy­bas at­si­lie­pė Nar­vai­šių bib­lio­te­ka ir Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tras. Ved­le po miš­ką bei ko­mi­si­jos na­re su­ti­ko pa­bū­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Ro­mu­tė Venc­ku­vie­nė, pri­zus ge­riau­siems gry­bau­to­jams įstei­gė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los „eTwinning“ pro­jek­tui – Na­cio­na­li­nis ko­ky­bės žen­kle­lis

Sma­gu pa­si­džiaug­ti, kad dar vie­nas Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas tarp­tau­ti­nis ,,eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ (,,Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ap­do­va­no­tas Na­cio­na­li­niu ko­ky­bės žen­kle­liu. Šį pro­jek­tą vyk­dė 7–8 kla­sių mo­ki­niai per tech­no­lo­gi­jų, an­glų kal­bos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Raš­tin­giau­sio pra­di­nu­ko kon­kur­sas

Ko­vo pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je vy­ko 6-asis lie­tu­vių kal­bos kon­kur­sas ,,Raš­tin­giau­sias pra­di­nu­kas“. At­vy­ko 54 da­ly­viai iš 15 ra­jo­no mo­kyk­lų: Did­vy­čių mo­kyk­los-dar­že­lio, Stal­gė­nų, Sta­ne­lių, Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus, „Ry­to“, Bab­run­go, A. Ju­cio pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos Grum­blių sky­riaus, Al­sė­džių, Pla­te­lių, Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jų, Se­na­mies­čio mo­kyk­los.

„Mu­zi­ki­nė kau­kė“ Ša­tei­kiuo­se

Va­sa­rio 26 d. Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras drau­ge su Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bu „Mo­zai­ka“ ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tru „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tre suor­ga­ni­za­vo ben­drą ren­gi­nį „Mu­zi­ki­nė kau­kė“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama