Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Žli­bi­nų mo­kyk­lai – šim­tas me­tų!

Žli­bi­nų mo­kyk­lai – šim­tas me­tų!

Šiais me­tais su­ka­ko ly­giai šim­tas me­tų nuo tos die­nos, kai Žli­bi­nuo­se pra­dė­jo veik­ti mo­kyk­la. Ju­bi­lie­jus švęs­ti ir mi­nė­ti įpras­ta itin pa­ki­liai, ypač kai su­lau­kia­ma to­kio gar­bin­go am­žiaus. Ta­čiau šį­kart šven­tė, ku­ri šeš­ta­die­nį vy­ko Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus pra­di­nia­me sky­riu­je, bu­vo la­biau nos­tal­giš­ka, aki­mir­ko­mis net­gi liūd­no­ka, nes ju­bi­lie­jus pa­si­tik­tas ži­nant, kad ši šven­tė Žli­bi­nų mo­kyk­lai – pas­ku­ti­nė. Nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų skam­bu­tis į pa­mo­kas čia ne­be­kvies: ši švie­ti­mo įstai­ga dėl ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus lik­vi­duo­ja­ma.

Is­to­ri­ja me­na, kad pir­mo­ji pra­di­nė mo­kyk­la Žli­bi­nuo­se įsteig­ta dar 1917 me­tais. Mo­ki­nus ta­da mo­kė dva­ri­nin­ko duk­tė S. Šukš­tai­tė. Vei­kė vie­nas sky­rius, ku­ria­me mo­kė­si tik ke­li vai­kai. Mo­ky­mas vy­ko pri­va­čiuo­se na­muo­se, nes tuo me­tu mo­kyk­la nei

že­mės, nei tin­ka­mų pa­tal­pų ne­tu­rė­jo.
1924 me­tais Žli­bi­nų mo­kyk­lo­je jau dir­bo du sky­riai, kur ži­nių sė­mė­si 36 mo­ki­niai. Su me­tais mo­ki­nių skai­čius vis au­go. 1934 me­tais, ke­liems ūki­nin­kas nu­spren­dus skir­ti že­mės mo­kyk­los sta­ty­bai, 0,5 km nuo Žli­bi­nų iš­ki­lo dvie­jų kom­plek­tų pra­di­nė mo­kyk­la su ūki­niu pa­sta­tu. Įdo­mu tai, kad sta­ty­bai nau­do­tos Plun­gės mies­to par­ke bu­vu­sios dva­ro „mu­zi­kan­ti­nės“ me­džia­gos. Sėk­min­gą to me­to mo­kyk­los gy­va­vi­mą liu­di­ja ir fak­tas, kad 1954 me­tų rug­sė­jį prie Žli­bi­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los ati­da­ry­ta Kon­tau­čių sep­tyn­me­tės mo­kyk­los penk­ta kla­sė. Dar ki­tais me­tais Žli­bi­nų pra­di­nė re­or­ga­ni­zuo­ta į sep­tyn­me­tę, o 1964 me­tais iš­leis­ta ir pir­mo­ji 8 kla­sės mo­ki­nių lai­da.
1985 me­tų va­sa­rą pra­dė­ta sta­ty­ti Žli­bi­nų de­vyn­me­tė mo­kyk­la, ir ki­tų me­tų rug­sė­jį mo­ki­niai rin­ko­si jau į nau­jas pa­tal­pas Žli­bi­nų cen­tre. 2000–ai­siais mo­kyk­la ta­po de­šimt­me­te, dar po po­ros me­tų Žli­bi­nų pa­grin­di­nei su­teik­tas pro­fe­so­riaus Ig­no Kon­čiaus var­das.
2016 me­tais Žli­bi­nų mo­kyk­la vėl re­or­ga­ni­zuo­ta – į Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus pra­di­nį sky­rių. Šiais moks­lo me­tais jung­ti­nė­je 2–4 kla­sė­je mo­kosi 11 mo­ki­nių. Vai­kus mo­ko Dai­va Ei­ro­šie­nė.
Lai­ko ra­tas – 100 mo­kyk­los is­to­ri­jos me­tų – ap­si­su­ko ir tar­si su­grį­žo prie pra­džios – ne­di­de­lės mo­kyk­lė­lės su ke­liais mo­ki­nu­kais. Tik aug­ti šį kar­ta, de­ja, ne­bė­ra kur. Žli­bi­nų mo­kyk­la bai­gė sa­vo is­to­ri­ją.
„Šian­dien tik­rai su­dė­tin­ga die­na. Liūd­na. Vis dėl­to no­riu nuo­šir­džiai jus vi­sus pa­svei­kin­ti su mo­kyk­los šim­to me­tų ju­bi­lie­ju­mi. Dė­ko­ju vi­siems už nuo­šir­dų dar­bą. Žli­bi­nų mo­kyk­la vi­są lai­ką mū­sų šir­dy­se iš­liks kaip dai­nuo­jan­ti mo­kyk­la, juk šią mo­kyk­lą dėl to ži­no­jo ne tik Plun­gė, bet ir vi­sa res­pub­li­ka.
Vi­sur da­bar mo­ki­nių ma­žė­ja, mo­kyk­lė­lės už­da­ro­mos – toks gy­ve­ni­mas, ta­čiau lin­kiu jū­sų ben­druo­me­nei ir to­liau iš­lik­ti dai­nuo­jan­čiai“, – sa­kė mi­nė­ji­mo šven­tė­je da­ly­va­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kultūros ir sporto sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciū­tė. Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis taip pat ak­cen­ta­vo, kad bū­si­mas per­mai­nas, nors ir gai­la, le­mia vis ma­žė­jan­tis gy­ven­to­jų skai­čius. „Dėl to mū­sų nuo­tai­kos šian­dien nė­ra pa­čios ge­riau­sios, ta­čiau rei­kia tai iš­gy­ven­ti, tu­rė­ki­me kan­try­bės. Ma­lo­nu jus vi­sus šian­dien čia ma­ty­ti“, – svei­ki­ni­mo kal­bo­je sa­kė me­ras, ypa­tin­gą pa­dė­ką iš­reiš­kęs mo­ky­to­jai D. Ei­ro­šie­nei „už dar­bą tik­rai su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis“. Da­bar­ti­nis Žli­bi­nų mo­kyk­los va­do­vas Al­gir­das Ser­va kvie­tė iš­lik­ti op­ti­mis­tiš­kus. „No­rė­tų­si ti­kė­ti, kad šios gra­žios ap­lin­kos ben­druo­me­nei dar rei­kės. Lin­kė­čiau, kad vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma at­ei­ty­je Žli­bi­nuo­se mo­kyk­la vėl bū­tų“, – sa­kė A. Ser­va.
Svei­ki­ni­mų Žli­bi­nų mo­kyk­los ben­druo­me­nei tą po­pie­tę ne­trū­ko. Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ir Sei­mo na­rys žli­bi­niš­kis An­drie­jus Stan­či­kas, pa­si­džiau­gęs, kad mo­kyk­la iš­ug­dė ne­ma­žai ga­bių vai­kų. Kal­bė­jo ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jos se­niū­nė Si­gu­tė Že­imai­tie­nė, Žli­bi­nų ben­druo­me­nės bi­čiu­liai pro­fe­so­riaus Ig­no Kon­čiaus anū­kas Gin­ta­ras Kon­čius su žmo­na Vir­gi­ni­ja, mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Šal­tu­pie­nė ir kt.
Ju­bi­lie­jaus pro­ga da­lin­ta­si pri­si­mi­ni­mais, mo­kyk­los is­to­ri­jos aki­mir­ko­mis, į šven­tę at­vy­kę bu­vę mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai Žli­bi­nų mo­kyk­lo­je pra­leis­tus me­tus ga­lė­jo pri­si­min­ti var­ty­da­mi mo­kyk­los is­to­ri­jos met­raš­čius, nuo­trau­kas. Gra­žaus lai­ko bū­ta!
Šimt­me­čio mi­nė­ji­mas vė­liau tę­sė­si au­ko­jant šv. Mi­šias už Žli­bi­nų mo­kyk­los ben­druo­me­nę vie­tos baž­ny­čio­je bei va­ka­ro­jant Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tre.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama