Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Vi­sos bė­dos – iš bied­nu­mo

Vi­sos bė­dos – iš bied­nu­mo

Spa­lio pabaigoje sa­vo se­niū­ni­jų bė­das ir ne­iš­spren­džia­mus rū­pes­čius Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riams iš­pa­ži­no Al­sė­džių, Pla­te­lių ir Ša­tei­kių se­niū­nai. Prieš mė­ne­sį ta pa­čia in­ten­ci­ja į po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti Plun­gės mies­to, Žli­bi­nų ir Bab­run­go se­niū­nai. Nuo kai­mo re­a­ly­bės kiek nu­to­lę vie­tos po­li­ti­kai no­ri su­si­da­ry­ti vaiz­dą, į ką kreip­ti di­des­nį dė­me­sį skirs­tant at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pa­ja­mas.

Al­sė­džiai lau­kia cen­tri­nės mies­te­lio da­lies su­tvar­ky­mo pra­džios
Al­sė­džių se­niū­nė Da­nu­tė Rep­šie­nė sakė, jog se­niū­ni­jai skir­to biu­dže­to lė­šos pa­nau­do­ja­mos ūki­nėms ir ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms, tik ne­di­de­lė da­lis lie­ka pir­ki­niams, to­dėl se­niū­ni­ja ir jo­je vei­kian­čios įstai­gos pre­ten­duo­ja į vi­sas, ko­kias tik ga­li, Sa­vi­val­dy­bės pro­gra­mas.
Al­sė­džių se­niū­ni­jos ke­lių prie­žiū­rai me­tams bu­vo skir­ta 14 300 eu­rų, ta­čiau vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių būk­lė pras­ta, ir gy­ven­to­jai, pa­sak, D. Rep­šie­nės, dėl to pa­grįs­tai pyks­ta.
Šie­met už 7 tūkst. eu­rų bu­vo iš­as­fal­tuo­ta 430 kv. m aikš­te­lė prie Al­sė­džių baž­ny­čios. „Il­giau dels­ti ne­bu­vo ga­li­ma, duo­bės bu­vo to­kios gi­lios, jog bai­mi­no­mės, kad iš ka­ta­fal­ko ne­iš­kris­tų nu­mi­rė­lis... Ki­ta ke­liams skir­tų lė­šų da­lis te­ko ly­gi­ni­mui grei­de­riu, tai šie­met da­rė­me du kar­tus. Esa­mų ša­li­gat­vių būk­lė – la­bai pras­ta, jiems taip pat rei­kia ka­pi­ta­li­nio re­mon­to“, – at­krei­pė dė­me­sį D. Rep­šie­nė.
Al­sė­džiai, pa­sak se­niū­nės, lau­kia ža­dė­to cen­tri­nės mies­te­lio da­lies su­tvar­ky­mo. Pro­jek­tas pa­reng­tas, ta­čiau dar­bai iki vals­ty­bės šimt­me­čio ne­bus pa­da­ry­ti. Sun­kiai, pa­sak se­niū­nės, ju­da ir Makš­čių gat­vės at­nau­ji­ni­mo dar­bai, ta­čiau tai, kas pra­dė­ta, rei­kia ir už­baig­ti.
„Ta­da Al­sė­džiuo­se tu­rė­si­me nors vie­ną pui­kiai įreng­tą ir ap­švies­tą gat­vę“, – sa­kė se­niū­nė, pri­mi­nu­si, kad aš­tuo­nios mies­te­lio gat­vės ne­tu­ri ap­švie­ti­mo.
D. Rep­šie­nė pa­žy­mė­jo, jog se­niū­ni­jo­je pa­ste­bi­mas di­de­lis dar­bo jė­gos trū­ku­mas, rei­kia eta­ti­nių dar­bi­nin­kų, ku­rie dirb­tų nuo­lat. Šiuo me­tu se­niū­ni­ja žmo­gų ga­li įdar­bin­ti pu­sei me­tų, ta­čiau kur jam dė­tis po to? „Vie­nas žmo­gus su­ti­ko dirb­ti 0,45 eta­to, ta­čiau, dirb­da­mas to­kiu krū­viu, jis net bū­ti­no sta­žo per gy­ve­ni­mą ne­už­si­dirbs“, – ap­gai­les­ta­vo se­niū­nė.
Pla­te­lių se­niū­ni­jai pra­vers­tų dar vie­nas trak­to­riu­kas
Ko­le­gei ant­ri­nu­si Pla­te­lių se­niū­nė Da­nu­tė Ra­po­la­vi­čie­nė pa­si­gy­rė, kad se­niū­ni­ja tu­ri du pa­gal­bi­nius dar­bi­nin­kus, ku­rie pa­da­ro la­bai daug dar­bų, tik bė­da, kad trūks­ta lė­šų me­džia­goms.
Pla­te­lių se­niū­ni­ja iš­skir­ti­nė tuo, kad pri­žiū­ri di­de­les rek­re­a­ci­nes zo­nas. Nors dvi­ra­čių ta­kams šluo­ti tu­ri trak­to­riu­ką, no­rė­tų grei­tes­nio ir su prie­ka­ba, ko­kį val­do Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja.
„Tai ko jums la­biau rei­kia: trak­to­riu­ko ar au­to­mo­bi­lio?“ – per­klau­sė se­niū­nės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys. Se­niū­nė ne­si­kuk­li­no: rei­kia abie­jų trans­por­to prie­mo­nių, nes se­niū­ni­jos au­to­mo­bi­liu nau­do­ja­si ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ir dar­bi­nin­kus į dar­bo vie­tą jai rei­kia nu­vež­ti.
D. Ra­po­la­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad Tel­šių re­gio­no ke­liai per­da­vė mies­te­lio Eže­ro gat­vę, pu­sė jos yra ava­ri­nės būk­lės, to­dėl bū­ti­nas re­mon­tas, nes lan­ky­to­jų srau­tas šia gat­ve itin di­de­lis.
„Su­tvar­ky­ti rei­kia ir Ža­lio­sios gat­vės, ku­rio­je pa­sta­tė va­ly­mo įren­gi­nius, va­žiuo­ja­mą­ja da­lį, nes už­py­lė grio­vius žvy­ru ir pa­li­ko. Taip pat pra­šo­me re­mon­tuo­ti se­niū­ni­jos pa­sta­tą – sto­gą, sie­nas, pa­ma­tus, ar­ba se­niū­ni­jai teks kel­tis į am­bu­la­to­ri­ją“, – sa­kė D. Ra­po­la­vi­čie­nė.
Ša­tei­kių ka­pi­nių plėt­rai bu­vo pa­rink­ta ne­tin­ka­ma vie­ta
Ša­tei­kių se­niū­ni­ja pa­gal už­ima­mą plo­tą – vie­na iš di­des­nių­jų. Se­niū­nas Zig­man­tas Stru­my­la at­krei­pė dė­me­sį, jog se­niū­ni­jai pa­ves­ta pri­žiū­rė­ti 26 ha rek­re­a­ci­nių plo­tų, iš jų – 13 ha Ša­tei­kių dva­ro par­ką, jį nu­šie­nau­ti ir iš­grėb­ti, o kur dar pa­ke­lės?
„Ko­dėl į ke­lių prie­žiū­rą ne­įtrau­kia są­ly­gos šie­nau­ti pa­ke­les? Mums nė­ra ka­da jas pjau­ti, nors funk­ci­ja ir pri­skir­ta, o ne­nu­šie­nau­tos pa­ke­lės ne­la­bai kaip at­ro­do“, – at­krei­pė dė­me­sį Z. Stru­my­la.
„Ar ben­drau­ja­te su ūki­nin­kais?“, – klau­sė se­niū­no ko­mi­te­to na­riai, ta­čiau toks už­klau­si­mas bu­vo tar­si dū­ris į skau­džią vie­tą, nes Z. Stru­my­la pri­si­pa­ži­no, jog ten­ka ei­ti kiek­vie­ną sa­vai­tę pas ūki­nin­kus ran­ką at­ki­šus, pra­šy­ti tech­ni­kos ir tal­kos ve­žant iš par­ko ma­ro pa­kirs­tus uo­sius, la­pus, iš ka­pi­nių – ža­lie­nas.
Pra­kal­bęs apie Ša­tei­kių ka­pi­nes, se­niū­nas ne­slė­pė, kad nau­jai ap­tver­ta­me skly­pe žmo­nės ne­no­ri lai­do­ti ar­ti­mų­jų, mat, ka­sant duo­bę, met­ro gy­ly­je mu­ša van­duo. Z. Stru­my­la ap­gai­les­ta­vo, kad ka­pi­nėms bu­vo pa­rink­ta šal­ti­niuo­ta vie­ta.
Ša­tei­kių se­niū­nui šir­dį skau­da dėl iš­da­ly­to už pa­jus ir iki šiol ne­tvar­ko­mo Ša­tei­kių dva­ro. „Gir­dė­jau, kad ge­rai iš­si­lai­kiu­sią dva­ro klė­tį no­ri pa­im­ti į Rum­šiš­kių mu­zie­jų“, – in­for­ma­vo Z. Stru­my­la.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama