Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » „Vis­kas. „Ge­rie­čiais“ už ačiū ne­be­bū­si­me“

„Vis­kas. „Ge­rie­čiais“ už ačiū ne­be­bū­si­me“

Be rei­ka­lo kvie­čian­tiems grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ga­li tek­ti ir su­si­mo­kė­ti

Plun­gės grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­du­ria su įžū­liais ir ne­rei­ka­lin­gais iš­kvie­ti­mais, tad me­di­kams truk­do­mas dar­bas ir gaiš­ta­mas lai­kas. Įstai­gos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė sa­ko, jog įky­rė­ju­siems al­ko­ho­li­kams, ku­riems rei­ka­lin­gas tik dė­me­sys, bus kvie­čia­ma po­li­ci­ja, kad su­ra­šy­tų ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lą, o tiems, ku­rie su­si­kro­vę „ta­šes“ pa­gei­daus bū­ti nu­vež­ti į gy­dy­mo įstai­gą, bus įtei­kia­mi ka­sos pa­ja­mų or­de­riai ir pa­pra­šo­ma su­si­mo­kė­ti iš anks­to.

VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) di­rek­to­rė R. Mon­čie­nė apie mi­nė­tą pro­ble­mą kal­bė­jo va­sa­rio 6 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Įstai­gos va­do­vė po­sė­džiau­to­jams pri­mi­nė, ko­kiais at­ve­jais gy­ven­to­jams tei­kia­mos ne­mo­ka­mos pa­slau­gos ir ka­da jos yra mo­ka­mos, ko­kie yra Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti įkai­niai. Taip pat ak­cen­ta­vo, jog ga­na daug fik­suo­ja­ma iš­kvie­ti­mų be reikalo, ir vis pa­si­tai­ko „gud­ru­čių“, no­rin­čių GMP pa­si­nau­do­ti vie­toj tak­si.
„Vis­kas. „Ge­rie­čiais“ už ačiū ne­be­bū­si­me. Nuo ki­tos sa­vai­tės už ne­rei­ka­lin­gus iš­kvie­ti­mus pa­pra­šy­si­me žmo­nių su­si­mo­kė­ti. Jei rei­kės, kvie­si­me po­li­ci­ją“, – vė­liau pa­kal­bin­ta sa­kė R. Mon­čie­nė.
Įstai­gos va­do­vei pik­ta, kad jų bri­ga­da kar­tais pas ko­kį gir­tuok­lį yra iš­kvie­čia­ma vi­siš­kai be rei­ka­lo, nors tuo me­tu kaž­kam gal­būt tik­rai rei­kia pa­gal­bos. Pa­vyz­džiui, vien per sau­sio mė­ne­sį už­fik­suo­ti 32 ne­rei­ka­lin­gi iš­kvie­ti­mai Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos ri­bo­se. Tai – vien gir­tuok­liai, ku­riems ne­rei­kė­jo me­di­kų pa­gal­bos. Be abe­jo, iš­kvie­ti­mų bū­na ir į kai­miš­kas se­niū­ni­jas. Pa­si­tai­ko, jog kai ku­rie „nuo­la­ti­niai“ pi­lie­čiai GMP kvie­čia net ke­lis kar­tus per sa­vai­tę, no­rė­da­mi vien pa­si­bė­do­ti ar pa­tys ne­be­ži­nan­tys, ko no­ri...
„Jei gir­tas žmo­gus nė­ra li­go­nis, nė­ra su­si­žei­dęs, kvie­sim po­li­ci­ją. Te­gu ra­šo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lus ir ski­ria bau­das. Ma­nau, tai – veiks­min­ga prie­mo­nė. To­kią prak­ti­ką mes jau tai­ko­me – pas­ta­ruo­ju me­tu trims iš­kvie­tė­me pa­rei­gū­nus. Nu­bau­dus iš­kart pa­mir­šo mū­sų nu­me­rį. Be to, įky­riau­sių gir­tuok­lių pa­var­des per­duo­si­me se­niū­ni­joms, ti­ki­mės, kad jos pa­dės spręs­ti šią pro­ble­mą“, – sa­kė R. Mon­čie­nė.
Ki­tas da­ly­kas, ku­ris truk­do GMP dar­bą – „gud­ru­čiai“, no­rin­tys vel­tui kur nors nu­va­žiuo­ti. Pa­vyz­džiui, pa­skam­bi­na žmo­gus į GMP, iš­si­kvie­čia bri­ga­dą dėl aukš­to krau­jo spau­di­mo ir blo­gos sa­vi­jau­tos. Be abe­jo, me­di­kai at­va­žiuo­ja, o žmo­gus sto­vi su­si­kro­vęs „ta­šes“ ir pa­reiš­kia, kad jį rei­kia vež­ti į ku­rią nors li­go­ni­nę, kad jis no­ri pas kon­kre­tų me­di­ką, kad jau yra su­si­ta­ręs ir pa­na­šiai. GMP iš­kvie­čia­ma tie­siog vie­toj tak­si. Ir to­kių bū­na ko­ne kas­dien! Da­bar ši­to­kios ke­lio­nės bus ap­mo­kes­tin­tos: kiek­vie­na GMP bri­ga­da tu­rės ka­sos pa­ja­mų or­de­rių blan­kus, iš­kart su­skai­čiuos su­mą, iš­ra­šys pi­lie­čiui są­skai­tą. Su­si­mo­kė­ti teks iš kar­to, prieš įsė­dant į GMP au­to­mo­bi­lį, ki­taip to­kio „li­go­nio“ ne­veš.
Be­je, kaip pa­ste­bė­jo R. Mon­čie­nė, pa­si­va­ži­nė­ji­mas grei­tą­ja nė­ra pi­gus. Pa­vyz­džiui, už­si­ma­nę va­žiuo­ti į Klai­pė­dą, tu­rės su­mo­kė­ti apie 82 eu­rus. Tai­gi iš­si­kvies­ti tak­si bus be­ne pi­giau...
Įkai­niai pa­tvir­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dar 2015 me­tais. Pa­slau­gų kai­nos yra to­kios: už va­lan­dą va­žia­vi­mo – 16,5 eu­ro, o už kiek­vie­ną ki­lo­met­rą – dar po 0,4 eu­ro. Ži­nia, rei­kės už­mo­kė­ti ne tik „į prie­kį“, bet ir už GMP grį­ži­mą.
Gy­ven­to­jams pri­me­na­me, ka­da rei­kia mo­kė­ti iš­kvie­tus GMP, o ka­da – ne.
Ne­mo­ka­mai tei­kia­mos pa­slau­gos, ap­mo­ka­mas iš PSDF lė­šų: pa­cien­tų na­muo­se ar ki­to­se jų bu­vi­mo vie­to­se, kai pa­gal­ba rei­ka­lin­ga; taip pat as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se (ASPĮ), jei pa­cien­tui bū­ti­na svei­ka­tos prie­žiū­ra vir­ši­ja tų įstai­gų kom­pe­ten­ci­ją; ne­mo­ka­mas yra ir sta­bi­lios būk­lės pa­cien­tų per­ve­ži­mas iš vie­nos ASPĮ į ki­tą, jei įstai­ga pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ne­ga­li su­teik­ti rei­kia­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų; taip pat pa­cien­tų, ku­rie ga­li bū­ti ga­be­na­mi tik GMP au­to­mo­bi­liu, per­ve­ži­mas iš sku­bios pa­gal­bos sky­riaus į na­mus; per­ve­ži­mas iš vie­nos sta­cio­na­ri­nės slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos į ki­tą gy­dy­mui ar iš­ty­ri­mui; už­sie­ny­je sun­kiai su­sir­gu­sių ar su­si­žei­du­sių gy­ven­to­jų per­ve­ži­mas nuo LR sie­nos į ASPĮ; pa­cien­čių per­ve­ži­mas dėl gim­dy­mo ar dėl pa­to­lo­gi­jos po gim­dy­mo; pa­cien­tų per­ve­ži­mas dėl ūmi­nio mio­kar­do in­fark­to ar dėl gal­vos sme­ge­nų in­sul­to į gy­dy­mo cen­trus.
Mo­ka­mos pa­slau­gos: pa­cien­tų per­ve­ži­mas iš vie­nos li­go­ni­nės į ki­tą (ap­mo­ka siun­čian­čio­ji įstai­ga); per­ve­ži­mas pro­ce­dū­roms ar ty­ri­mams at­lik­ti (ap­mo­ka siun­čian­čio­ji įstai­ga); per­ve­ži­mas iš li­go­ni­nės į na­mus po sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo, jei tai bū­ti­na dėl pa­cien­to svei­ka­tos būk­lės (ap­mo­ka siun­čian­čio­ji įstai­ga); pa­cien­tų trans­por­ta­vi­mas pa­čių ar ar­ti­mų­jų pra­šy­mu, jei tai nė­ra bū­ti­na dėl pa­cien­to svei­ka­tos būk­lės (ap­mo­ka pa­cien­tas ar­ba jo ar­ti­mie­ji); trans­por­ta­vi­mas iš na­mų į gy­dy­mo įstai­gas, jei pa­cien­tas tu­ri gy­dy­to­jo iš­duo­tą siun­ti­mą (net į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nes) ar jei su­si­ta­ręs su gy­dy­to­ju (ap­mo­ka pa­cien­tas ar­ba jo ar­ti­mie­ji).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama