Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Vis­kas vai­kams ir dėl vai­kų

Plun­gės „Liū­tų“ klu­bas iš­ti­ki­mas sa­vo tra­di­ci­jai – ar­tė­jant ba­lan­džio 1 die­nai, ruošiasi su­reng­ti Plun­gės kul­tū­ros cen­tre pa­ra­mos kon­cer­tą. Kaip vis­kas vyks šie­met, ko­kios min­tys su­ka­si or­ga­ni­za­to­rių gal­vo­se, pri­sta­ty­ta ant­ra­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

„Liū­tų“ pa­ra­mos kon­cer­tas šie­met vyks jau try­lik­tą­jį kar­tą. Kiek­vie­nais me­tais klu­bo vy­rai sten­gia­si su­gal­vo­ti kuo pa­trauk­les­nę ir įsi­min­ti­nes­nę kon­cer­to idė­ją, kad nė vie­nas žiū­ro­vas ne­nu­si­vil­tų ir iš kon­cer­to iš­si­neš­tų kuo gra­žes­nių emo­ci­jų. „Liū­tų“ pa­ra­mos mi­si­ja iš­lie­ka ta pa­ti – su­rink­tas lė­šas skir­ti vai­kams, tu­rin­tiems svei­ka­tos bė­dų. Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją „liū­tas“ Ri­man­tas Gent­vi­las pa­si­džiau­gė, kad per tiek me­tų jo ko­le­gų kū­ry­bi­nė po­ten­ci­ja ne­ma­žė­ja, iš­lie­ka stip­rus no­ras ir en­tu­ziaz­mas pa­gel­bė­ti vai­kams su ne­ga­lia.
Šių me­tų pa­ra­mos kon­cer­to idė­jos ge­ne­ra­to­rius ir su­ma­ny­to­jas – Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas. Tai­gi ko­vo 31 die­ną, 18 val., vi­si plun­giš­kiai ir ne tik kvie­čia­mi at­ei­ti į Plun­gės kul­tū­ros cen­trą, kur vyks ren­gi­nys „LTV – „Liū­tų te­le­vi­zi­ja“. „Pla­čiau ko­men­tuo­ti ne­no­rė­čiau – rei­kia pa­lik­ti in­tri­gą, ta­čiau ma­nau, kad šis kon­cer­tas tik­rai ne­bus pra­stes­nis už anks­tes­nius. Gal­būt net ge­riau­sias iš vi­sų. To­dėl vi­sus kvie­čiu ja­me da­ly­vau­ti ir kuo ak­ty­viau pa­rem­ti“, – kal­bė­jo G. Nor­vai­šas.
Ren­gi­nio kon­cep­ci­ja iš­lie­ka ta pa­ti – „liū­tai“ lips į sce­ną, kur de­monst­ruos ak­to­ri­nius, me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus, dai­nuos, gros ir ki­taip links­mins pub­li­ką. „Kai iš­ei­ni į sce­ną, jau­ti gė­rį“, – tar­si api­ben­drin­da­mas su­kaup­tą sce­ni­nę pa­tir­tį, sa­kė „liū­tas“ Da­rius Jan­kaus­kas. „Liū­tų“ klu­bo na­riai ne­bi­jo ap­si­kvai­lin­ti, ne­bi­jo pa­si­ro­dy­ti ne­rim­ti – juk taip el­gia­si tu­rė­da­mi kil­nų tiks­lą – su­rink­ti kuo dau­giau lė­šų vai­kams, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. „Ei­li­nį kar­tą įro­dy­si­me, kad juo­kau­da­mi ga­li­me kar­tu pa­da­ry­ti žiau­riai ge­rą da­ly­ką – pa­dė­ti mū­sų vai­kams“, – sa­kė Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, ku­riam bus pa­ti­kė­ta ren­gi­nio ve­dė­jo am­plua. Kas taps jo sce­nos part­ne­re, kol kas nu­ty­li­ma – žiū­ro­vų lau­kia staig­me­na.
Pa­sak Plun­gės „Lions“ klu­bo pre­zi­den­to Arū­no Bi­ta­rio, ypač sma­gu ži­no­ti, kad „liū­tų“ ini­cia­ty­va ne­re­tai su­lau­kia ir ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų, val­di­nin­kų dė­me­sio, į vie­šu­mą iš­kel­tos ser­gan­čių vai­kų pro­ble­mos tam­pa ben­dru rū­pes­čiu. Kam šie­met ati­teks per kon­cer­tą su­reng­ta pa­ra­ma, kol kas ne­nu­spręs­ta – „liū­tai“ lau­kia pa­siū­ly­mų ir pra­šy­mų. Pra­šy­ti pa­gal­bos, pa­sak jų, ne­tu­ri bū­ti gė­da ar ne­ma­lo­nu, rei­kia iš­drįs­ti.
Pa­ra­mos kon­cer­tui be­si­ruo­šian­tys „liū­tai“ vis­ką da­ro sa­vo jė­go­mis ir lė­šo­mis. Jie ne­sle­pia, kad šis ren­gi­nys la­bai svar­bus ir jiems pa­tiems: gra­ži ini­cia­ty­va dar la­biau su­bu­ria, su­stip­ri­na „Lions“ ko­lek­ty­vą.
Al­vy­das Žeb­raus­kas ak­cen­ta­vo, kad „liū­tų“ vyk­do­ma kam­pa­ni­ja tik­rai nė­ra ble­fi­nė, vi­sos lė­šos ati­ten­ka pa­gal­bos rei­ka­lin­giems vai­kams. Džiu­gu, kad skep­ti­škai šiuo klau­si­mu ma­nan­čių ma­žė­ja: plun­giš­kiai ti­ki „liū­tų“ mi­si­ja ir prie jos kas­met no­riai pri­si­de­da. „Liū­tai“ vis­ką da­ro iš šir­dies. Ne­abe­jo­ju, kad ir šie­met per kon­cer­tą sa­lė bus pil­na žiū­ro­vų, o au­kų ur­na bus dar pil­nes­nė, nes pa­dė­ti yra kam, ne­trūks­ta vai­kų, ku­riems rei­kia mū­sų pa­gal­bos“, – kal­bė­jo G. Vait­ke­vi­čius.
Bi­lie­tus-kvie­ti­mus į ko­vo 31 die­ną, 18 val., Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vyk­sian­tį ren­gi­nį „Liū­tų te­le­vi­zi­ja“ pla­ti­na „Lions“ klu­bo na­riai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama