Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Ver­slo rė­mi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – R. Jo­cys

Ver­slo rė­mi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – R. Jo­cys

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą bei su­da­rė SVV rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­ją. Me­ro tei­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ri­čar­das Jo­cys.

Nu­spręs­ta, kad rė­mi­mo lė­šų ga­vė­jų są­ra­šas ir ski­ria­mos rė­mi­mo lė­šų su­mos bus tvir­ti­na­mos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.
Kvie­ti­mai rė­mi­mo lė­šoms gau­ti bus skel­bia­mi du kar­tus per me­tus. Jei liks ne­pa­nau­do­tų lė­šų, ga­li bū­ti skel­bia­mas ir tre­čias – in­for­ma­ci­ją apie tai rei­kia sek­ti Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir vie­ti­nė­je spau­do­je.
Rė­mi­mo lė­šos bus ski­ria­mos be­si­ku­rian­tiems ar­ba įsi­kū­ru­siems SVV sub­jek­tams, įre­gist­ruo­tiems mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je.
Rė­mi­mo lė­šos ne­bus ski­ria­mos sub­jek­tams, be­si­ver­čian­tiems al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ta­ba­ko ga­mi­nių ga­my­ba, azar­ti­nių lo­ši­mų ir la­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mo veik­la. Taip pat vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms, ku­rio­se joms pri­klau­so dau­giau kaip pu­sė įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo ar bal­sa­vi­mo tei­sių. Pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą ne­ga­lės ir sub­jek­tai, įsi­sko­li­nę Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dui, Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tams.
Rė­mi­mo lė­šos bus ski­ria­mos šioms ver­slo sri­tims: do­ku­men­tais pa­grįs­toms pra­di­nėms įmo­nės įre­gist­ra­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti (iki 100 proc.), in­for­ma­ci­nių ir re­kla­mi­nių lei­di­nių lei­di­mo ir rin­ko­da­ros prie­mo­nių iš­lai­doms pa­deng­ti (iki 50 proc., bet ne dau­giau kaip 500 eu­rų), įmo­nės in­ter­ne­to sve­tai­nės kū­ri­mo ar at­nau­ji­ni­mo iš­lai­doms pa­deng­ti (50 proc., bet ne dau­giau kaip 500 eu­rų), ver­slo pa­ro­dų, mu­gių ir ki­tų ren­gi­nių iš­lai­doms (iki 30 proc., bet ne dau­giau kaip 300 eu­rų).
Įmo­nei ar or­ga­ni­za­ci­jai, įsi­pa­rei­go­ju­siai suor­ga­ni­zuo­ti me­ti­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ver­slui skir­tą ren­gi­nį, bus ski­ria­ma iki 30 proc. su­mos, bet ne dau­giau kaip 300 eu­rų.
Pa­ra­mos ga­li­ma ti­kė­tis ir SVV įmo­nės va­do­vų ar dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sų, mo­ky­mų, se­mi­na­rų iš­lai­doms pa­deng­ti (iki 50 proc., bet ne dau­giau kaip 300 eu­rų), taip pat pa­tei­ku­sie­siems pa­raiš­kas te­ri­to­ri­nei dar­bo bir­žai pa­gal Vie­ti­nio už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­gra­mas ir jas įgy­ven­di­nan­tiems Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je (100 eu­rų).
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo nuo­la­ti­nė ko­mi­si­ja su­da­ry­ta iš 7 na­rių. Jo­je – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai: Ai­das Kė­sas, Kęs­tu­tis Bui­vi­das ir R. Jo­cys, Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė, Šiau­lių ban­ko at­sto­vė Ra­sa Šal­kaus­kie­nė ir Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos de­le­guo­tas at­sto­vas Sta­sys Pie­pa­lius.
Me­ro tei­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku šiai ka­den­ci­jai pa­skir­tas R. Jo­cys.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama