Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Van­duo iš rū­sio – į vie­šą aikš­te­lę

Van­duo iš rū­sio – į vie­šą aikš­te­lę

„Po ma­nęs – nors ir tva­nas“. Šį po­sa­kį vie­nas Žli­bi­nų gy­ven­to­jas, at­ro­do, su­pra­to pa­žo­džiui, be jo­kios me­ta­fo­ros: kad iš­gel­bė­tų sa­vo ūki­nio pa­sta­to rū­sį nuo van­dens, su­gal­vo­jo jį iš­pum­puo­ti į ša­lia esan­čią vie­šą aikš­te­lę, ku­rio­je van­dens ir taip ne­trūks­ta.

Kaip vis­kas vyks­ta, už­fik­suo­ta nuo­trau­ko­se, ku­rios ir pa­sie­kė re­dak­ci­ją. Jo­se ma­to­si, kaip iš pri­va­taus na­mo rū­sio per lan­gą yra iš­temp­ta van­dens žar­na, ku­ria rū­sy­je su­si­kau­pęs tu­ri­nys iš­te­ka į Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro pri­ei­go­se esan­čią aikš­te­lę. Aikš­te­

lės dan­ga ir taip ne­pa­vy­dė­ti­na: duo­bė vie­na už ki­tą gi­les­nė, van­dens čia ir­gi ne­trūks­ta. Tur­būt skęs­tan­tį rū­sį gel­bė­jęs šei­mi­nin­kas pa­ma­nė, kad pa­pil­do­ma do­zė nie­ko blo­go ne­pa­da­rys. Nuo­trau­ko­se ne­ma­ty­ti, kad su­si­kau­pęs van­duo kur nu­te­kė­tų – ty­vu­liuo­ja aikš­tė­je. Aki­vaiz­du, kad gi­lios pel­kės tik dar la­biau blo­gi­na ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­tės ir ke­lio būk­lę. Gau­to­mis nuo­trau­ko­mis pa­si­da­li­jo­me su Žli­bi­nų se­niū­ni­jos se­niū­ne Si­gu­te Že­mai­tie­ne.
Se­niū­nė su­re­a­ga­vo į pa­sta­bą ir jau po ke­lio­li­kos mi­nu­čių tu­rė­jo ką pa­ko­men­tuo­ti – S. Že­mai­tie­nė ne­pa­tin­gė­jo ap­si­lan­ky­ti pas nuo­trau­ko­se už­fik­suo­to na­mo šei­mi­nin­ką ir pa­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją. Pa­sak se­niū­ni­jos va­do­vės, žmo­gus jai aiš­ki­nęs, kad taip pa­si­el­gę grei­čiau­siai vai­kai – jo pa­ties tuo metu na­muo­se ne­bu­vę. Vy­riš­kis die­va­go­ję­sis, kad tai vie­ne­ti­nis rei­ka­las ir tik­rai ne ty­či­nis. S. Že­mai­tie­nė mi­nė­jo pa­ti ap­žiū­rė­ju­si tą vie­tą, kad van­duo bū­tų pi­la­mas nuo­lat, ne­pa­ste­bė­ju­si, to tei­ra­vo­si ir kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus, ša­lia įsi­kū­ru­sios par­duo­tu­vės dar­buo­to­jos. „Ten net pa­tys (se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai – red. past.) pa­lei eg­les esa­me pra­ka­sę grio­ve­lį, kad van­duo iš aikš­te­lės bėg­tų, vis­kas te­ka į to pa­ties žmo­gaus dir­vą“, – aiš­ki­no se­niū­nė. Im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių ir baus­ti pa­žei­dė­jo se­niū­nė ne­ma­to rei­ka­lo – pa­ti­kė­jo jo pa­ža­du, kad toks po­el­gis dau­giau ne­pa­si­kar­tos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama