Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka: vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja su už­duo­ti­mi nesu­si­tvar­kė

Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka: vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja su už­duo­ti­mi nesu­si­tvar­kė

Po tre­jų me­tų, kai Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tu­rė­tų švęs­ti 40-me­tį, šios įstai­gos ne­be­liks. Tai – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, į ku­rį su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis yra pa­te­ku­si ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė. Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, per­ei­nant nuo val­diš­kos glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je, jau įsi­bė­gė­jo, ir pir­ma­sis eta­pas – per­tvar­kai rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mas – baig­sis šių me­tų ga­le. Apie tai, kaip vyks­ta per­tvar­ka mū­sų vai­kų glo­bos na­muo­se, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­ką pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė. Ap­žvel­gė per­tvar­kos tiks­lus, veiks­mų kryp­tis, ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes ir kt. „Ins­ti­tu­ci­nė glo­ba tu­ri ma­žė­ti, o pa­slau­gos, tei­kia­mos šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je – plės­tis. Iš vie­nos glo­bos per­ei­na­me į ki­tą. De­ja, mū­sų šei­mos vis dar ne­no­ri ryž­tis glo­bo­ti vai­kų. Tai nė­ra leng­va“, – kal­bė­jo A. Striau­kie­nė.
Pir­mo­jo eta­po pa­bai­ga – per­tvar­kai rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mas – nu­ma­to­ma su­lig šių me­tų pa­bai­ga. Ta­da pra­si­dės ant­ra­sis eta­pas ir skirs­ty­sis į dvi da­lis: plėt­rą re­gio­nuo­se bei pa­slau­gų tei­ki­mą. Šie eta­pai truks iki 2020-ųjų. Tais me­tais vai­kų val­diš­ko­je įstai­go­je tu­rė­tų ne­be­bū­ti.
Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai per­tvar­kai ruo­šia­si ir su­pran­ta, kad tai ne­iš­ven­gia­ma. „Ne­ri­mo tik­rai nė­ra, dir­ba­me pa­laips­niui“, – sa­kė Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė. Jau at­lik­tas dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos ver­ti­ni­mas ir mo­ty­va­ci­ja – tam, kad bū­tų aiš­ku, ku­ria kryp­ti­mi li­kę žmo­nės dirbs, kai įstai­gos ne­be­bus. Vyks­ta įvai­rūs mo­ky­mai. Ver­ti­na­mi in­di­vi­du­a­lūs vai­kų po­rei­kiai, su jais dir­ba psi­cho­lo­gas. Ren­gia­mas įstai­gos per­tvar­kos pla­nas – pa­grin­di­nis per­tvar­kos do­ku­men­tas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti baig­tas lap­kri­čio mė­ne­sį.
Taip pat vai­kų lai­ki­nam pri­glau­di­mui ruo­šia­mi bu­din­tys glo­bo­to­jai, ku­riems už tai nu­ma­ty­tas at­ly­gi­ni­mas. Tie­sa, čia ki­lo ir ne­sklan­du­mų: vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja sėk­min­gai pri­glau­dė ma­ža­me­tę iš vai­kų glo­bos na­mų, o ki­ta su šia už­duo­ti­mi ne­su­si­do­ro­jo. Kaip svars­tė G. Ūsie­nė, žmo­gus per­ver­ti­no sa­vo jė­gas. Šei­mo­je au­ga du sa­vi vai­kai, nu­ta­rė pri­glaus­ti dar du iš vai­kų glo­bos na­mų, ta­čiau su stai­ga pa­gau­sė­ju­siu bū­riu nebesu­si­tvar­kė, tad po ke­lių die­nų sve­ti­mus vai­kus grą­ži­no at­gal į val­diš­ką įstai­gą.
Šiuo me­tu Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se yra ke­tu­rios šei­my­nos, iš vi­so – 37 auk­lė­ti­niai, tarp jų – trys iš ki­to ra­jo­no. Lai­ki­na glo­ba tai­ko­ma 7 vai­kams – jie per me­tus dar ga­li grįž­ti į šei­mą. „Tu­ri­me ei­ti ta lin­kme, kad dau­giau vai­kų į val­diš­ką ins­ti­tu­ci­ją ne­be­at­ei­tų“, – kal­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis. „Jei bus tin­ka­mai tei­kia­mos rei­ka­lin­gos pa­slau­gos, tu­rė­si­me įvai­kin­to­jų, glo­bė­jų ir bu­din­čių glo­bo­to­jų, pro­jek­tą ga­li pa­si­sek­ti įgy­ven­din­ti“, – svars­tė A. Striau­kie­nė. „Iki 2020-ųjų ne­ma­ža da­lis vai­kų už­augs ir pa­tys iš­eis iš glo­bos na­mų, jų per­tvar­ka net ne­pa­lies“, – pa­ste­bė­jo G. Ūsie­nė.
Kas liks glo­bos na­mų pa­sta­te po per­tvar­kos, kol kas ne­ži­nia. Di­rek­to­rė svars­tė, jog čia vis tiek, ko ge­ro, dirbs žmo­nės, tei­kian­tys pa­gal­bą ir pa­slau­gas glo­bė­jams, tad už­si­mi­nė, jog la­bai rei­kė­tų su­tvar­ky­ti kor­pu­sus jun­gian­tį ko­ri­do­rių. De­ja, kol per­tvar­ka ne­si­baigs, re­mon­tui pi­ni­gų grei­čiau­siai ne­bus skir­ta.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama