Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti mo­ki­nių skai­ty­mo įgū­džius

Ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti mo­ki­nių skai­ty­mo įgū­džius

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la kar­tu su part­ne­re – Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja – pla­nuo­ja pa­pil­do­mai ug­dy­ti mo­ki­nių ge­bė­ji­mą sklan­džiai skai­ty­ti ir su­pras­ti teks­tus. Nu­ma­to­ma, jog šių įstai­gų pra­di­nu­kai skai­ty­mo įgū­džius ge­rins po pa­mo­kų. Lė­šų pro­jek­tui ti­ki­ma­si iš Eu­ro­pos są­jun­gos (ES) fon­dų ir iš Sa­vi­val­dy­bės. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Kaip sa­kė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ag­nė Stan­kū­nie­nė, pa­raiš­ka bus tei­kia­ma lie­pos 31 die­ną, at­sa­ky­mas – ar pa­si­se­kė gau­ti fi­nan­sa­vi­mą – pa­aiš­kės ru­de­nį. Ti­ki­ma­si, jog pro­jek­to „Ko­mu­ni­ka­vi­mo kom­pe­ten­ci­jos ug­dy­mas, sie­kiant pa­ge­rin­ti mo­ki­nių skai­ty­mo pa­sie­ki­mus“ vyk­dy­mui iš ES fon­dų bus skir­ta 46,2 tūkst. eu­rų ir dar dviem pro­cen­tais (943 eu­rais) pri­si­dės Sa­vi­val­dy­bė.
Pro­jek­to pa­reiš­kė­ja – Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la, part­ne­rė – Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja. Pro­jek­tas skir­tas vi­siems šių mo­kyk­lų pra­di­nu­kams, maž­daug šim­tui vai­kų.
Kaip sa­kė Plun­gės Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Al­čaus­kie­nė, skai­ty­mas yra di­de­lė pro­ble­ma. Vai­kai tie­siog ne­no­ri skai­ty­ti, o tė­vai daž­nai ne­tu­ri lai­ko ir ga­li­my­bių su at­ža­lo­mis pa­dir­bė­ti pa­pil­do­mai. Net­gi pa­tys už­si­me­na mo­ky­to­jams, kad bū­tų la­bai ge­rai, jei vai­kai ga­lė­tų mo­kyk­lo­je lik­ti vi­są die­ną ir bū­tų už­im­ti, kol su­au­gu­sie­ji grįš iš dar­bų.
Pa­na­šu, kad to­kia ga­li­my­bė šioms mo­kyk­loms jau „švie­čia­si“ per mi­nė­tą pro­jek­tą. Dve­jus me­tus, kol vyks pro­jek­tas, bus sie­kia­ma ug­dy­ti mo­ki­nių ge­bė­ji­mą są­mo­nin­gai ir sklan­džiai skai­ty­ti bei su­pras­ti gro­ži­nius, ne­gro­ži­nius ir me­di­jų teks­tus, su­vok­ti jų sa­vi­tu­mą, reikš­mę, pa­si­rink­ti ver­tin­gus li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius, sa­va­ran­kiš­kai nau­do­tis pri­ei­na­mais in­for­ma­ci­jos šal­ti­niais. Taip pat – aiš­kiai ir tai­syk­lin­gai ra­šy­ti, reikš­ti min­tis ir jaus­mus. Bus sie­kia­ma, kad mo­ki­niai nuo­lat to­bu­lin­tų sa­vo kal­bą, pa­žin­tų ir puo­se­lė­tų Lie­tu­vos kul­tū­rą, su­pras­tų, jog kny­gų skai­ty­mas pa­de­da aug­ti: la­vi­na mąs­ty­mą, ža­di­na vaiz­duo­tę, ug­do emo­ci­jas. Ši­taip bus su­tei­kia­mos daug ge­res­nės ga­li­my­bės sėk­min­gam to­les­niam vai­kų mo­ky­mui­si. Be to, su­stip­rės pe­da­go­gų ben­dra­dar­bia­vi­mas, bus or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai tė­vams, edu­ka­ci­nės iš­vy­kos ir kt.
Pro­jek­to me­tu mo­ki­niams bus su­da­ro­mos ga­li­my­bės lik­ti vi­są die­ną mo­kyk­lo­je, ta­čiau mai­ti­ni­mas nė­ra nu­ma­ty­tas. Tė­vams teks įdė­ti vai­kams už­krims­ti. Di­džio­ji lė­šų su­ma (33 tūkst. eu­rų) teks pe­da­go­gams už pa­pil­do­mą dar­bą po pa­mo­kų, ki­ta da­lis – prie­mo­nėms, iš­vy­koms, li­te­ra­tū­rai ir kt.
Ko­mi­te­to na­riams šis pro­jek­tas pa­si­ro­dė la­bai pri­im­ti­nas. Ak­cen­tuo­ta, kad tai pui­ki pa­gal­ba dir­ban­čioms ir mo­kyk­li­nu­kų tu­rin­čioms šei­moms, tad pri­tar­ta be dis­ku­si­jų. Kaip pa­ste­bė­jo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, kai pro­jek­tas baig­sis, rei­kė­tų ir pa­tiems su­gal­vo­ti kaž­ką pa­na­šaus, kad bū­tų tęs­ti­nu­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama