Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Tarp nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių – ir pa­gal­bos myg­tu­kai

Tarp nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių – ir pa­gal­bos myg­tu­kai

Praėjusį tre­čia­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės ko­mi­si­ja. Kaip pa­ste­bė­jo pir­mi­nin­kau­jan­tis Čes­lo­vas Ker­paus­kas – tai pir­mas toks po­sė­dis šie­met. Kal­bė­ta apie tai, kaip se­ka­si vyk­dy­ti Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės 2016–2017 m. pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ną: apie vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mą, po­kal­bius su tė­vais ir vai­kais, pa­ty­čias, sau­gią kai­my­nys­tę, pa­gal­bos myg­tu­kus ir ki­tus da­ly­kus, ku­rie svar­būs nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jai.

Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės ko­mi­si­jo­je yra de­šimt na­rių, dau­gu­ma jų ir da­ly­va­vo po­sė­dy­je. Kaip sa­kė Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ged­ri­mas, su­da­ry­tą prie­mo­nių pla­ną vyk­do Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos įvai­rių sky­rių at­sto­vai, taip pat – po­li­ci­ja, pri­si­de­da ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Nors pro­gra­mos prie­mo­nių pla­no vyk­dy­mui pi­ni­gų iš biu­dže­to ne­bu­vo skir­ta, ta­čiau ata­skai­ta ki­tų me­tų pra­džio­je tu­rės bū­ti pa­teik­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. To­dėl jau da­bar svar­bu ap­žvelg­ti, kas yra pa­da­ry­ta ir kas da­ro­ma. Ap­tar­tos vai­kų ir jau­ni­mo bei su­au­gu­sių­jų nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos prie­mo­nės.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė, ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nė Li­na Jo­cie­nė kal­bė­jo, jog po­li­ci­jai mi­nė­ta­me pla­ne skir­tas iš­ties di­de­lis vaid­muo, pa­rei­gū­nai daž­nai pra­ve­da vai­kams pa­mo­kė­les, or­ga­ni­zuo­ja su­si­ti­ki­mus, ren­gi­nius, mo­ty­vuo­ja rink­tis po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ją. Per­nai įvai­rių ren­gi­nių su vai­kais bu­vo 51, šie­met – 19. Ži­nia, iki me­tų ga­lo jų dar bus ne­ma­žai, taip pat nu­ma­ty­ta skelb­ti pre­ven­ci­nio vi­deo kli­po kū­ri­mo kon­kur­są. Be to, po­li­ci­ja taip pat ska­ti­na sa­va­no­rys­tę – ra­gi­na tap­ti po­li­ci­jos rė­mė­jais. Šiuo me­tu yra 13 jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų, ne­se­niai į šią veik­lą įtrauk­ti dar trys jau­ni žmo­nės iki 29 me­tų.
Vie­nas iš prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­tų da­ly­kų yra Plun­gės vai­kų ir jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­tų že­mė­la­pio su­da­ry­mas. Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė mi­nė­jo, jog toks pla­nas-že­mė­la­pis dar yra tik ruo­šia­mas, juo bus pa­si­da­lin­ta ir su po­li­ci­ja.
Po­sė­džiau­to­jai kal­bė­jo apie vyk­do­mą pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, skir­tą ne­dir­ban­čiam ir ne­si­mo­kan­čiam jau­ni­mui, apie ak­ty­vią jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą, įvai­rius pre­ven­ci­nius ren­gi­nius, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­las (bū­re­lius), ku­riuos lan­ko apie 1400 mo­ki­nių, apie va­sa­ros sto­vyk­lų trū­ku­mą, la­bai svar­bų Die­nos cen­trų dar­bą, taip pat – apie vis dar ak­tu­a­lią pro­ble­mą mo­kyk­lo­se – pa­ty­čias – ir kaip to iš­veng­ti.
Kiek pla­čiau už­si­min­ta apie ko­mi­si­jos, ku­ri yra su­da­ry­ta ne­pil­na­me­čių ad­mi­nist­ra­ci­niams nu­si­žen­gi­mams ver­tin­ti, dar­bą. Apie tai kal­bė­jo lai­ki­na­sis Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Auš­ra Vyš­niaus­kie­nė. Ne­pil­na­me­čiui pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, ko­mi­si­ja gau­na pra­ne­ši­mą iš po­li­ci­jos, ta­da kvie­čia į po­kal­bį tė­vus ir vai­ką, šne­ka­si apie at­sa­ko­my­bę, iš­ki­lu­sias auk­lė­ji­mo pro­ble­mas, gre­sian­čias bau­das. Tie­sa, ko­mi­si­ja ne­bau­džia – tė­vai gau­na tik įspė­ji­mus dėl vai­kų ne­pri­ežiū­ros. Šie­met jau svars­ty­ta apie 60 ne­pil­na­me­čių. Tė­vai, kaip pa­ste­bė­jo spe­cia­lis­tai, ne­re­tai skun­džia­si ne­be­ga­lin­tys su­draus­min­ti sa­vo at­ža­lų, nes da­bar vai­kai tu­ri dau­giau tei­sių nei su­au­gu­sie­ji, ne­be­aiš­ku, kaip juos baus­ti, kad tai ne­bū­tų pri­ly­gin­ta fi­zi­niam ar psi­cho­lo­gi­niam smur­tui. Ko­mi­si­ja ir su­pa­žin­di­na, kur yra ri­bos, kaip ga­li­ma auk­lė­ti ne­klau­ža­das. Pa­vyz­džiui, te­le­fo­no at­ėmi­mas ku­riam lai­kui, ne­iš­lei­di­mas su­si­tik­ti su drau­gais, lais­va­lai­kio ri­bo­ji­mas – tai nė­ra vai­ko tei­sių pa­žei­di­mas, o pre­ven­ci­nė auk­lė­ji­mo prie­mo­nė.
Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės prie­mo­nės tai­ko­mos dir­bant ir su su­au­gu­siais. Pa­rei­gū­nė L. Jo­cie­nė kal­bė­jo apie su­si­ti­ki­mus su gy­ven­to­jais, taip pat – apie sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes. Šie­met jų įkur­tos jau sep­ty­nios, o iš vi­so vei­kia 35-ios. Po­li­ci­jos at­sto­vė ak­cen­ta­vo, jog sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės įkū­ri­mo pro­ce­dū­ra la­bai pa­pras­ta. Svar­biau­sia – kai­my­nai tu­ri bū­ti ak­ty­vūs, ben­drau­ti, pa­ži­no­ti vie­ni ki­tus. Tie­sa, jau yra pa­si­tai­kę at­ve­jų, jog iš sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės kai ku­riuos ten­ka iš­brauk­ti, nes gy­ven­to­jai įsi­vaiz­duo­ja, kad sau­gi kai­my­nys­tė reiš­kia tik ant na­mo sie­nos už­ka­bin­tą len­tą. Iš tie­sų taip nė­ra – gy­ven­to­jai tu­ri bū­ti ak­ty­vūs.
Dar vie­na nau­jo­vė nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės prie­mo­nė­se – pa­gal­bos myg­tu­kai, ku­riais skriau­džia­mas žmo­gus ga­lės iš­si­kvies­ti pa­gal­bą. Tai Lie­tu­vos po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir Nor­ve­gi­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mas pro­jek­tas, ku­ris tu­rė­tų pa­dė­ti ma­žin­ti smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tam tiks­lui nu­pirk­ta per tūks­tan­tis už­prog­ra­muo­tų SOS pa­gal­bos myg­tu­kų, ku­rie ne­se­niai bu­vo iš­da­lin­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tams. Plun­gei te­ko de­šimt, kaip tik šio­mis die­no­mis ruo­šia­ma­si juos iš­da­lin­ti esa­moms ar po­ten­cia­lioms smur­to au­koms, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią pa­si­kar­to­jan­čiam smur­tui ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. To­kio pa­gal­bos myg­tu­ko ga­li pa­pra­šy­ti ir pa­tys žmo­nės, ku­rie jau­čia pa­vo­jų. Šie elek­tro­ni­niai pa­gal­bos iš­kvie­ti­mo įren­gi­niai yra ne­di­de­li, laik­ro­džio dy­džio, tad šei­mo­je nuo­lat ken­čian­čios au­kos pa­gal­bą ga­lės tu­rė­ti ki­še­nė­je, ran­ki­nė­je, ant ran­kos ar kak­lo. Po­li­ci­ja bus iš­kvie­čia­ma vie­nu pa­spau­di­mu bet ku­riuo pa­ros me­tu. Tie­sa, įver­ti­nus, kad grės­mė au­kai iš­ny­ko, pa­gal­bos prie­mo­nė bus per­duo­ta ki­tai po­ten­cia­liai au­kai.
Šiuo me­tu ruo­šia­mas Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­nas jau ir 2018–2020 me­tams. Kaip sa­kė A. Ged­ri­mas, kol kas ko­mi­si­jos na­riai tei­kia pa­siū­ly­mus, po mė­ne­sio ar dvie­jų pro­jek­tas bus pa­teik­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Ža­da­ma pra­šy­ti, kad pla­no vyk­dy­mui iš biu­dže­to bū­tų skir­ta bent 700 eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama