Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Su­ma­žė­jo lė­šų re­zer­ve: Triat­lo­no tau­rės var­žy­boms – 500 Eur, „olim­pie­čiams“ – 200 Eur

Su­ma­žė­jo lė­šų re­zer­ve: Triat­lo­no tau­rės var­žy­boms – 500 Eur, „olim­pie­čiams“ – 200 Eur

Spor­to ta­ry­ba, po­sė­džia­vu­si ant­ra­die­nį, šiek tiek su­ma­ži­no re­zer­ve tu­ri­mą su­mą. Vie­ni pra­šy­mai ten­kin­ti iš da­lies, ki­ti at­mes­ti.

Pa­rems triat­lo­no tau­rės var­žy­bas
Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las Spor­to ta­ry­bai pa­tei­kė pra­šy­mą dėl lė­šų sky­ri­mo 2017 me­tų Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės Plun­gės eta­po vyk­dy­mui. Šias res­pub­li­ki­nes var­žy­bas su pa­gal­bi­nin­kais va­sa­rą or­ga­ni­zuos SRC. Pra­šė tūks­tan­čio eu­rų, pri­dė­jo pre­li­mi­na­rią są­ma­tą, ku­ri vir­ši­ja pus­penk­to tūks­tan­čio. Pa­vyz­džiui, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos nu­oma kai­nuos 300 eu­rų, ap­do­va­no­ji­mams rei­kės apie 1000 eu­rų, elek­tro­ni­nės tei­sė­ja­vi­mo sis­te­mos nuo­mai – 600 eu­rų, tei­sė­jams – 500 eu­rų, val­čių nuo­mai – 150 eu­rų, na­rams – 200 eu­rų ir kt. Pri­si­mi­nę, jog re­zer­ve yra tik 2 tūkst. eu­rų, ir kiek pa­dis­ku­ta­vę, jog rei­kia pa­lik­ti pi­ni­gų ir se­niū­ni­jų žai­dy­nėms, po­sė­džiau­to­jai nu­ta­rė skir­ti pu­sę pra­šo­mos su­mos – 500 eu­rų.
Iš šo­kė­jų neims už žir­gy­no sa­lės nu­omą
Lie­tu­vos spor­ti­nių šo­kių fe­de­ra­ci­ja ir Klai­pė­dos spor­ti­nių šo­kių klu­bas „Žings­nis“ ge­gu­žės 14 die­ną Plun­gės M. Ogins­kio dva­ro žir­gy­ne or­ga­ni­zuos tarp­tau­ti­nes spor­ti­nių šo­kių var­žy­bas „Plun­gės me­ro tau­rė“, kur da­ly­vaus apie pu­sė tūks­tan­čio jau­nų­jų šo­kė­jų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių. Vi­so pro­jek­to są­ma­ta – dau­giau nei 7 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sia da­lis (3 tūkst. eu­rų) nu­ma­ty­ta tei­sė­jams, kiek ma­žiau – pri­zams, švie­sos ir gar­so sis­te­mos nuo­mai, ren­gi­nio ve­dė­jui ir kt. Taip pat pa­mi­nė­ta, jog sa­lės nu­oma kai­nuos 300 eu­rų. Ka­dan­gi „Žings­nis“ veik­lą vyk­do ir Plun­gė­je, o to­kias var­žy­bas or­ga­ni­zuos jau an­trą kar­tą, pa­pra­šė fi­nan­si­nio pri­si­dė­ji­mo – 1500 eu­rų.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog pa­raiš­ka pa­teik­ta po lai­ko, to­dėl iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pro­jek­tas ne­be­fi­nan­suo­tas. Ga­li­mas ne­bent drau­giš­kas pri­si­dė­ji­mas iš re­zer­vo. Spor­to ta­ry­bos na­rys Sau­lius Stan­kus klau­sė, ar tiks­lin­ga re­zer­vo lė­šas iš­da­lin­ti bet kam, pri­mi­nė, jog plun­giš­kių spor­to klu­bai, ku­rie lai­ku pa­tei­kė pa­raiš­kas, tegavo tik po ke­lis šim­tus! Pir­mi­nin­kau­jan­tis Al­gir­das Pe­čiu­lis bu­vo lin­kęs pri­tar­ti sim­bo­liš­kam pri­si­dė­ji­mui – juk į ren­gi­nį at­vyks ir mū­sų gy­ven­to­jai. Ga­liau­siai nu­spręs­ta pa­si­elg­ti ki­taip: ne­im­ti pi­ni­gų iš or­ga­ni­za­to­rių už žir­gy­no sa­lės nu­omą – tai ir bū­sian­tis Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas!
Star­ti­nis mo­kes­tis – „sli­dus rei­ka­las“, tam pi­ni­gų ne­skirs
Ša­tei­kių se­niū­ni­ja pra­šė pa­ra­mos jų krep­ši­nio ko­man­dai. Sa­vi­val­dy­bei at­siųs­ta­me se­niū­no Z. Stru­my­los raš­te tei­gia­ma, jog se­niū­ni­jos ko­man­da ne­blo­gai pa­si­ro­dė ra­jo­no mė­gė­jų spor­ti­nė­se žai­dy­nė­se 2016 me­tais – krep­ši­nio rung­ty­je už­im­ta pir­ma vie­ta. Ko­man­da to­liau žai­džia ir šie­met da­ly­vau­ja Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bė­se, taip pat už­si­re­gist­ra­vo Kre­tin­gos ra­jo­no krep­ši­nio tau­rės var­žy­bo­se. Ta­čiau kai­nuo­ja ne tik ke­lio­nės, bet ir star­ti­niai mo­kes­čiai, rei­kia 300 eu­rų (po 150 eu­rų kiek­vie­noms pir­me­ny­bėms). To­dėl pra­šė Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo.
Spor­to ta­ry­bos na­rys S. Stan­kus tai pa­va­di­no „sli­džiu rei­ka­lu“. Jo ma­ny­mu, jei tik bus „at­riš­tas mai­šiu­kas“ star­ti­niams mo­kes­čiams pa­rem­ti, pa­si­pils pra­šy­mai. Jie, t. y. mo­tok­ro­so klu­bas, taip pat iš­kart ra­šy­tų pra­šy­mą ir pra­šy­tų 450 eu­rų! Ki­ti po­sė­džiau­to­jai dėl to su­ne­ri­mo, tad pi­ni­gų star­ti­niam mo­kes­čiui nu­ta­rė ne­skir­ti. Dar pa­svars­tė, jog mė­gė­jų var­žy­bo­se žai­džia su­au­gę vy­rai, tad pa­tys ga­li ir su­si­mes­ti.
„Plun­gės olim­pie­čiai“ pra­šė 2 tūkst. eu­rų, ga­vo po­rą šim­tų
VšĮ spor­to klu­bas „Plun­gės olim­pie­čiai“, atstovaujantis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei Lie­tu­vos re­gio­no krep­ši­nio ly­go­je, pra­šė 2 tūkst. eu­rų 2016–2017 me­tų se­zo­no už­bai­gi­mui. Va­do­vas Al­gir­das Šim­ke­vi­čius juo­ka­vo, jog ge­rai, kad ko­man­da pra­lo­šė ir į to­les­nį eta­pą ne­be­pa­te­ko, nes ir taip klu­bui pri­si­kau­pė sko­lų, ku­rias rei­kia ap­mo­kė­ti. Po­sė­džiau­to­jai nu­ta­rė pri­si­dė­ti sim­bo­liš­kai – iš re­zer­vo sky­rė 10 pro­cen­tų pra­šo­mos su­mos, t. y. 200 eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama