Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras pla­nuo­ja dar dvi in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­das

So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras pla­nuo­ja dar dvi in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­das

Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ži­nio­je yra dau­giau nei de­šimt veik­los sri­čių, ta­čiau, kaip pa­ste­bi šios įstai­gos di­rek­to­rė Ode­ta Mi­siū­nie­nė, mū­sų žmo­nės dar ne­ži­no, ko­kią pa­gal­bą ga­li gau­ti. Vie­na jų – šį pa­va­sa­rį star­ta­vu­si in­teg­ra­li pa­gal­ba na­muo­se, ku­ri iš vie­nos ko­man­dos ne­tru­kus „ūg­te­lės“ iki tri­jų, tad pa­slau­gas gaus kur kas dau­giau gy­ven­to­jų. Su cen­tro veik­la bei pro­ble­momis direktorė ne­se­niai supažindino Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to narius.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro veik­lą pri­sta­čiu­si di­rek­to­rė O. Mi­siū­nie­nė kal­bė­jo, jog jų įstai­ga pa­de­da gy­ven­to­jams įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir už­tik­rin­ti so­cia­li­nį sau­gu­mą, spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas. Pa­slau­gų tin­klas iš­ties ne­ma­žas: dir­ba pa­gal­bos na­muo­se tar­ny­ba; vei­kia lab­da­ros val­gyk­la, iš­duo­da­ma ne­įga­lių­jų kom­pen­sa­ci­nė tech­ni­ka, tei­kia­ma spe­cia­laus trans­por­to pa­slau­ga, į na­mus at­vyks­ta in­teg­ra­li pa­gal­ba, di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas dar­bui su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms, vei­kia ne­įga­lių­jų die­nos cen­tras su­au­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia, or­ga­ni­zuo­ja­ma GIMK veik­la (glo­bė­jų ir įtė­vių mo­ky­mas ir kon­sul­ta­vi­mas), Eu­ro­pos pa­gal­bos pa­ra­mos da­li­ni­mas la­biau­siai skurs­tan­tiems Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams, at­lie­ka­mas as­mens ge­bė­ji­mo pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi ir pri­im­ti kas­die­ni­nius spren­di­mus nu­sta­ty­mas, „Iki“ par­duo­tu­vių pas­ku­ti­nės die­nos mais­to pro­duk­tų da­li­ni­mas, pri­si­de­da­ma prie lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos „Mais­to ban­kas“ ak­ci­jos.
Di­rek­to­rė trum­pai ap­žvel­gė kiek­vie­ną veik­lą. Šių me­tų ge­gu­žę star­ta­vu­si nau­ja pa­slau­ga – in­teg­ra­li pa­gal­ba į na­mus – kai ku­riems plun­giš­kiams dar ne­ži­no­ma. Šiam pro­jek­tui bu­vo gau­ta 234 tūkst. eu­rų. Ko­man­do­je dir­ba slau­gy­to­ja, jos pa­dė­jė­ja, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, psi­cho­lo­gas ir ki­ne­zi­te­ra­peu­tas. Šie dar­buo­to­jai teik­ia slau­gos ir glo­bos, t. y. in­teg­ra­lią pa­gal­bą žmo­nėms, ku­rie bū­na na­muo­se ir ku­riems nu­sta­ty­tas slau­gos po­rei­kis. Tam tiks­lui nu­pirk­ta rei­ka­lin­ga įran­ga bei prie­mo­nės slau­go­miems žmo­nėms, nau­jas au­to­mo­bi­lis jiems pa­siek­ti. Spe­cia­lis­tai ga­li pa­sta­ty­ti la­ši­nę, at­lik­ti pra­gu­lų pro­fi­lak­ti­ką, nu­mau­dy­ti žmo­gų, nu­kirp­ti plau­kus, pa­mai­tin­ti, kon­sul­tuo­ti ar­ti­muo­sius ir kt. Di­rek­to­rė mi­nė­jo, jog pir­mo­ji ko­man­da tei­kia pa­slau­gas 11-ai as­me­nų, dar 8 lau­kia. Jau nu­pirk­ti dar du au­to­mo­bi­liai ir lap­kri­čio pra­džio­je bus for­muo­ja­mos dvi nau­jos ko­man­dos, tad in­teg­ra­lią pa­gal­bą ga­lės gau­ti apie 30 žmo­nių. Slau­gos pa­slau­gos ne­mo­ka­mos, o va­lan­da glo­bos pa­slau­gų kai­nuo­ja 0,46 Eur. Kam rei­kia – tu­ri kreip­tis į so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą.
Pa­gal­bos na­muo­se tar­ny­ba taip pat pa­de­da li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms. Šiuo at­ve­ju lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jos pa­de­da as­me­niui ( šei­mai) tvar­ky­tis bui­ty­je iki 5 val. per die­ną, iki 5 kar­tų per sa­vai­tę. Pa­slau­gas ga­li gau­ti ne­įga­lūs as­me­nys ir jų šei­mos, ar ki­ti as­me­nys, lai­ki­nai ne­te­kę sa­va­ran­kiš­ku­mo. Iš vi­so dir­ba 16 lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jų – 6 Plun­gės mies­te ir 10 se­niū­ni­jo­se. Di­rek­to­rė at­krei­pė dė­me­sį, jog rei­kė­tų dar dvie­jų eta­tų, mat vie­nam dar­buo­to­jui pa­gal re­ko­men­da­ci­jas ga­li­ma tu­rė­ti 6–7 lan­ko­mus as­me­nis, o da­bar Plun­gė­je vie­nam dar­buo­to­jui ten­ka 13–15 as­me­nų. Iš vi­so šia pa­slau­ga nau­do­ja­si 80 plun­giš­kių ir 83 kai­mų gy­ven­to­jai.
Įstai­ga, kaip mi­nė­ta, or­ga­ni­zuo­ja ir GIMK mo­ky­mus. Di­rek­to­rė ap­gai­les­ta­vo, jog plun­giš­kiai ne­ro­do di­de­lio no­ro tap­ti glo­bė­jais ar įtė­viais, ne­no­ri nei glo­bo­ti naš­lai­čius, nei įsi­vai­kin­ti. Šie­met bu­vo pa­ruoš­ta 15 glo­bė­jų (8 šei­mos), iš ku­rių 4 as­me­nys – bu­din­tys glo­bo­to­jai. Taip pat pa­ruoš­ti 2 as­me­nys (šei­ma) tap­ti įtė­viais. Da­bar įva­di­nius GIMK mo­ky­mus lan­ko 4 bū­si­mi glo­bė­jai (2 šei­mos).
Kal­bė­da­ma apie spec. trans­por­to pa­slau­gos tei­ki­mą, di­rek­to­rė ak­cen­ta­vo, jog la­bai rei­kė­tų ly­din­čio as­mens. Įstai­ga 3 kar­tus per sa­vai­tę iš vi­so Plun­gės ra­jo­no ve­ža klien­tus į dia­li­zės pro­ce­dū­ras, taip pat pa­ve­ža ne­įga­liuo­sius. Pro­ble­ma ta, jog vie­nas vai­ruo­to­jas ne­ga­li kar­tu at­lik­ti ir ly­din­čio as­mens funk­ci­jų, tad rei­ka­lin­gas so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jas, ku­ris pa­dė­tų as­me­nims įlip­ti bei iš­lip­ti, per­sės­ti į ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį, pa­ly­dė­tų pas gy­dy­to­ją, pa­sė­dė­tų ša­lia. Bū­na, kad žmo­nės dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mų tam­pa ag­re­sy­vūs, tad la­bai svar­bu, kad au­to­bu­se juos kas nors pri­žiū­rė­tų. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas su­ti­ko, kad, for­muo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą, į šį pra­šy­mą svar­bu at­si­žvelg­ti.
So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras or­ga­ni­zuo­ja ir lab­da­ros val­gyk­los dar­bą, mai­ti­na varg­šus. Sun­kiai gy­ve­nan­tys as­me­nys lab­da­ros val­gyk­lo­je kas­dien ga­li pa­val­gy­ti pie­tus, ku­rių ver­tė – 80 ct (per sa­vai­tę vie­no žmo­gaus mai­ti­ni­mui ski­ria­mi 4 eu­rai). Šie­met mai­ti­ni­mą ga­vo 42 as­me­nys. Taip pat lab­da­ros val­gyk­los dar­buo­to­jai ga­mi­na pus­ry­čius ir pie­tus Die­nos cen­tro lan­ky­to­jams, ku­rių čia kas­dien pa­val­go apie 20-imt.
Die­nos cen­tras, skir­tas su­au­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia, taip pat la­bai svar­bus maž­daug tris­de­šim­čiai as­me­nų – tiek jų šiuo me­tu čia lan­ko­si. Die­nos cen­tre dir­ba kva­li­fi­kuo­ti so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir jų pa­dė­jė­jai, už­im­tu­mo spe­cia­lis­tai, slau­gy­to­ja, ki­ne­zi­te­ra­peu­tė, me­no va­do­vė. Lan­ky­to­jai kas­dien ga­li pa­si­rink­ti no­ri­mą veik­lą – siū­ti, lip­dy­ti iš mo­lio, aus­ti, dai­nuo­ti ir kt. Di­rek­to­rė už­si­mi­nė, jog prie įstai­gos jiems la­bai rei­ka­lin­gas įva­žiuo­ja­mo­jo ke­liu­ko re­mon­tas bei au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės įren­gi­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama