Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Smur­to au­koms po­li­ci­ja da­li­na pa­gal­bos myg­tu­kus, ta­čiau mo­te­rys jų at­si­sa­ko

Smur­to au­koms po­li­ci­ja da­li­na pa­gal­bos myg­tu­kus, ta­čiau mo­te­rys jų at­si­sa­ko

Maž­daug prieš pus­me­tį smur­to au­koms po­li­ci­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je pra­dė­jo da­lin­ti SOS pa­gal­bos įren­gi­nius, va­di­na­muo­sius pa­gal­bos myg­tu­kus. Ne­di­de­lės elek­tro­ni­nės prie­mo­nės yra tik­ras iš­si­gel­bė­ji­mas skriau­džia­moms mo­te­rims. Jos ga­li vie­nu pa­spau­di­mu grei­tai iš­si­kvies­ti pa­rei­gū­nus. Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK) ga­vo 11 to­kių myg­tu­kų ir da­lį jau iš­da­li­jo, ta­čiau, šios sa­vai­tės duo­me­ni­mis, kol kas dau­giau yra at­si­sa­kan­čių­jų to­kios pa­gal­bos, o ne iman­čių. Ko­dėl taip yra ir kaip vei­kia šios elek­tro­ni­nės prie­mo­nės, pa­sa­ko­jo Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė ir vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Ro­lan­das Lu­kaus­kis.

Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je da­bar yra tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu. Ir tik­rai ne­be­rei­kia, kad mo­te­ris bū­tų aki­vaiz­džiai nu­sė­ta mė­ly­nė­mis ar su­kru­vin­tu vei­du – už­ten­ka pra­neš­ti po­li­ci­jai, kad vy­ras ją stum­do, gra­si­na ar bjau­riai va­di­na (kaip Ok­sa­na Pi­kul prieš sa­vo vy­rą krep­ši­nin­ką Si­mą Ja­sai­tį). Pa­rei­gū­nai tuoj at­le­kia vež­ti smur­tau­to­jo į areš­ti­nę! Ži­no­ma, ne vi­sa­da mo­te­ris po ran­ka ga­li tu­rė­ti te­le­fo­ną – pik­tes­nis vy­riš­kis ry­šio prie­mo­nę ga­li ir at­im­ti. Ta­da pra­ver­čia ma­žiu­kas pa­gal­bos myg­tu­kas, ku­rį ga­li­ma ne­šio­ti ki­še­nė­je, kaip laik­ro­dį ant ran­kos (pri­de­da­ma net apy­ran­kė), kaip rak­to ar kak­lo pa­ka­bu­ką.
Pa­gal­bos myg­tu­kai, ku­riais skriau­džia­mas žmo­gus ga­li iš­si­kvies­ti po­li­ci­ją – nau­jo­vė nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės prie­mo­nė­se. Tai Lie­tu­vos po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir Nor­ve­gi­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mas pro­jek­tas, ku­ris, kaip ti­ki­ma­si, pa­dės ma­žin­ti smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tam tiks­lui nu­pirk­ta per tūks­tan­tis už­prog­ra­muo­tų SOS pa­gal­bos myg­tu­kų, ku­rie bu­vo iš­da­lin­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tams. Plun­gei, kaip mi­nė­ta, te­ko vie­nuo­li­ka.
Pa­rei­gū­nai pa­sa­ko­jo, jog, esant po­rei­kiui, Plun­gės PK šių įren­gi­nių ga­lė­tų pa­si­pra­šy­ti ir dau­giau, ta­čiau kol kas smur­to au­kos di­de­lio no­ro tu­rė­ti pa­gal­bos myg­tu­kus ne­ro­do. Šian­dien iš­da­lin­ti pen­ki to­kie elek­tro­ni­niai įren­gi­niai, dar še­ši gu­li stal­čiu­je. Net de­vy­nios mo­te­rys siū­lo­mų pa­gal­bos myg­tu­kų at­si­sa­kė. Dau­giau­sia gy­ve­nan­čios kai­mo te­ri­to­ri­jo­se. Ko­dėl ne­ima? Prie­žas­tis nu­ro­do įvai­rias: vie­nos ne­no­ri, ki­tos bi­jo, kad vai­kas ne­ty­čia nu­spaus, tre­čios – kad su­lau­žys, pa­mes... Be abe­jo, už elek­tro­ni­nį prie­tai­są žmo­gus tam­pa at­sa­kin­gas, pa­de­da pa­ra­šą, ta­čiau, jei kas ne­ty­čia nu­tik­tų, po­li­ci­ja tik­rai ne­baus­tų. O ne­rei­ka­lin­gų, ne­ty­či­nių pa­spau­di­mų be­veik ne­pa­si­tai­ko – per pus­me­tį bu­vo be­rods tik vie­nas kar­tas.
Kaip mi­nė­ta, myg­tu­kus jau tu­ri pen­kios mo­te­rys: ke­tu­rios plun­giš­kės ir vie­na ku­liš­kė. Jau­niau­sia bu­vo 28-erių, vy­riau­sia – 60 me­tų. Vy­rų, kaip ži­nia, ta­me są­ra­še nė­ra, ta­čiau, kaip sa­kė pa­rei­gū­nai, jie taip pat ga­li gau­ti pa­gal­bos myg­tu­kus. Be­je, tai la­bai ti­kė­ti­na, nes Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne gy­ve­na smar­kių mo­te­riš­kių, dėl vy­ro ar su­gy­ven­ti­nio mu­ši­mo jau ne kar­tą pa­bu­vo­ju­sių areš­ti­nė­je. Vie­nas toks elek­tro­ni­nis įren­gi­nys įduo­tas jau­nai plun­giš­kei, ku­ri nuo­lat mu­ša­si su su­gy­ven­ti­niu, ir po­li­ci­jo­je at­si­du­ria tiek vie­nas, tiek ki­tas. Liūd­nai juo­kau­jant, ga­lės ka­da ir pri­muš­tas vy­riš­kis spus­te­lė­ti tą myg­tu­ką... Aiš­ku, jei mo­te­ris leis.
Ar bu­vo at­ve­jų, kad pa­gal­bos myg­tu­ką ku­ri nors mo­te­ris jau nu­spau­dė esant smur­tui? Taip, bu­vo. Tai jau­na plun­giš­kė, dvie­jų vai­kų ma­ma, gy­ve­nan­ti su su­gy­ven­ti­niu. Be­je, ji la­bai džiau­gė­si ga­vu­si pa­gal­bos myg­tu­ką, sa­kė, kad ne­šios kaip laik­ro­dį – jai prie­mo­nė pa­si­ro­dė kaip ma­din­gas ak­se­su­a­ras. Pa­spau­dė jį per­nai, gruo­džio 6-osios va­ka­re, kai skriau­dė gir­tas su­gy­ven­ti­nis – įstū­mė ją į ko­ri­do­riaus kam­pą, ran­ko­mis su­grie­bė už gal­vos, spau­dė, su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą. At­lė­kęs po­li­ci­jos eki­pa­žas tą­syk smur­tau­to­ją kaip­mat iš­ve­žė į da­bok­lę, jam pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kaip prie­mo­nė vei­kia? Nu­spau­dus myg­tu­ką, pra­ne­ši­mą iš­kart gau­na Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK bu­din­ti da­lis. Jie ma­to ad­re­są bei vi­są in­for­ma­ci­ją apie šei­mą, tad ne­dels­da­mi su­si­sie­kia su Plun­gės PK pa­rei­gū­nais ir siun­čia eki­pa­žą į vie­tą. Jo­kių pa­pil­do­mų skam­bu­čių, kad pa­si­tiks­lin­tų ap­lin­ky­bes, pa­rei­gū­nai ne­at­lie­ka – iš­kart va­žiuo­ja ir aiš­ki­na­si vie­to­je. Be to, kol šis myg­tu­kas nu­spaus­tas, bu­din­tys gir­di ap­lin­kos, iš ku­rios kvie­čia­ma pa­gal­ba, gar­sus. Smur­tas šei­mo­je pri­ski­ria­mas prie sku­bių, va­di­na­mo­sios A ka­te­go­ri­jos įvy­kių, į ku­rį at­vyks­ta­ma ne vė­liau kaip per 12 mi­nu­čių.
Kaip mi­nė­ta, pa­gal­bos myg­tu­kai siū­lo­mi skriau­džia­moms mo­te­rims, ta­čiau ga­li bū­ti duo­da­mi ir po­ten­cia­lioms (ga­li­moms) smur­to au­koms. Pa­vyz­džiui, jei mo­te­riš­kei gra­si­na­ma, kad ją už­muš, su­ža­los ar ki­taip nu­skriaus, jei ji nuo­lat bi­jo, ga­li pa­si­pra­šy­ti to­kio įren­gi­nio ir tik­rai gaus. Rei­kia tik kreip­tis į sa­vo apy­lin­kės ins­pek­to­rių, Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kę L. Ta­ma­liū­nai­tę (8 700 64 616) ar į vyr. ty­rė­ją R. Lu­kaus­kį (8 700 64 623).
Pa­gal­bos myg­tu­kai iš­duo­da­mi ne­mo­ka­mai ir ne­ri­bo­tam lai­kui – tiek, kiek po­ten­cia­liai smur­to au­kai rei­kės. Pra­ve­da­ma in­struk­ci­ja, kaip elg­tis, pa­tik­ri­na­ma, ar myg­tu­kas vei­kia. Be­je, elek­tro­ni­nis įren­gi­nys „pri­ri­ša­mas“ prie gy­ve­na­mo­sios vie­tos ir vei­kia tam tik­ru spin­du­liu. Jei mo­te­ris iš­ei­na pas kai­my­nus, gy­ve­nan­čius už ko­kio ki­lo­met­ro, kur taip pat ga­li nu­ken­tė­ti, tu­ri pa­spaus­ti įren­gi­nio su­ak­ty­vi­ni­mo myg­tu­ką, kad po­li­ci­jos bu­din­ti da­lis ma­ty­tų nau­jas bu­vi­mo ko­or­di­na­tes. Vi­sa tai smul­kiai iš­aiš­ki­na­ma įduo­dant prie­mo­nę į ran­kas.
Kaip pa­ste­bė­jo L. Ta­ma­liū­nai­tė, pas­ta­ruo­ju me­tu smur­to at­ve­jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je yra ma­žiau – bent jau iš­kvie­ti­mų mū­sų po­li­ci­ja su­lau­kia tik­rai re­čiau nei anks­čiau. Tam įta­kos tu­ri ke­li veiks­niai. Pir­ma, smur­tau­to­jai yra pri­vers­ti tram­dy­ti sa­vo ag­re­si­ją, nes į areš­ti­nę ga­li iš­va­žiuo­ti vien pa­stū­mę sa­vo mo­te­rį. O kam ma­lo­nu sė­dė­ti da­bok­lė­je ir gau­ti teis­tu­mą? An­tra, vi­suo­me­nė taip pat da­ro­si la­biau są­mo­nin­ga ir ma­žiau pa­kan­ti ne­ge­ro­vėms – tuoj pat pra­ne­ša apie smur­tau­jan­tį kai­my­ną. Da­bar dar ir pa­gal­bos myg­tu­kai da­li­na­mi, ir al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­kas ap­ri­bo­tas, ir įvai­rios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės or­ga­ni­zuo­ja­mos. Vis­kas dėl to, kad gy­ven­tu­me sau­ges­nė­je vi­suo­me­nė­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama