Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Šie­met at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma su­sir­go 11 as­me­nų

Šie­met at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma su­sir­go 11 as­me­nų

Il­ga­me­tė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Eu­ge­ni­ja Gau­die­šie­nė, kal­bė­da­ma apie tu­ber­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­ką, ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, jog tai yra mū­sų vi­sų pro­ble­ma – rei­kia dau­giau ben­drau­ti vie­niems su ki­tais, kad lai­ku pa­ste­bė­tu­me ser­gan­tį žmo­gų. Tie­sa, skai­čiai nė­ra la­bai tra­giš­ki – iki ge­gu­žės vi­du­rio 11 tu­ber­ku­lio­ze už­si­krė­tu­sių as­me­nų reiš­kia, jog si­tu­a­ci­ja pa­kan­ka­mai nor­ma­li, vi­si šie li­go­niai tu­rė­tų pa­sveik­ti. Tu­ber­ku­lio­zės te­ma kal­bė­ta ge­gu­žės 15 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Pa­sak E. Gau­die­šie­nės, 2016 me­tais ser­ga­mu­mas tu­ber­ku­lio­ze Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ma­žes­nis nei 2015-ai­siais, o štai Rie­ta­vo mies­te ir apy­lin­kė­se – prie­šin­gai. Ten, pa­sak gy­dy­to­jos, ser­ga­mu­mas mi­nė­ta in­fek­ci­ne li­ga ga­na di­de­lis. Plun­gės si­tu­a­ci­ja, ly­gi­nant su ša­lies vi­dur­kiu, yra vi­du­ti­nė.
Šie­met, kaip mi­nė­ta, tu­ber­ku­lio­ze su­sir­go 11 as­me­nų. Ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, skai­čius di­des­nis, ta­čiau gy­dy­to­ja ak­cen­ta­vo, jog tai ro­do ge­rė­jan­čią diag­nos­ti­ką. Tarp už­si­krė­tu­sių­jų 4 yra iš Plun­gės, po du – iš Ša­tei­kių ir Pla­te­lių, po vie­ną – iš Al­sė­džių, Ku­lių ir Nau­so­džio se­niū­ni­jų. Yra ir mo­te­rų. Ge­ra ži­nia ta, kad tai nė­ra už­leis­tos for­mos, vi­si li­go­niai, kaip ti­ki­no gy­dy­to­ja, pa­sveiks.
„Skau­džiau­sia bū­na, kai žmo­gus at­ei­na su la­bai iš­pli­tu­sia li­ga, kai jau per abu plau­čius bū­na iš­si­dės­čiu­sios sky­lės. Tai reiš­kia, jog as­muo la­bai rim­tai ser­ga jau tris ar ke­tu­ris mė­ne­sius, ta­čiau nie­kas to ne­ma­tė – nei šei­mos gy­dy­to­jas, nei ar­ti­mie­ji, nei kai­my­nai, nei so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Di­džiau­sia pro­ble­ma, kai ne­ma­to­me ša­lia esan­čio ser­gan­čio žmo­gaus. Rei­kė­tų dau­giau ben­drau­ti vie­niems su ki­tais, mes juk tarp to­kių as­me­nų gy­ve­na­me“, – kal­bė­jo pul­mo­no­lo­gė.
Gy­dy­to­ja ak­cen­ta­vo, jog įtar­ti, ar pa­cien­tas ser­ga, tu­ri šei­mos gy­dy­to­jas ir siųs­ti pas pul­mo­no­lo­gą. Pa­da­rius plau­čių nuo­trau­ką, nu­sta­to­ma tiks­li diag­no­zė. Tu­ri di­des­nį dė­me­sį se­niū­ni­jų žmo­nėms skir­ti ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai – jie ge­riau­siai ži­no, kas, kur ir kaip gy­ve­na.
Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sios se­niū­nės pik­ti­no­si, kad se­niū­nai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai tu­ri ri­zi­kuo­ti sa­vo svei­ka­ta. Ko­dėl jie tu­ri vež­ti pas gy­dy­to­ją ga­li­mai už­si­krė­tu­sį žmo­gų? Tai­gi bai­su!
Pul­mo­no­lo­gė ra­mi­no, jog mo­men­ti­nio už­si­krė­ti­mo, kai tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tį as­me­nį rei­kia tik nu­vež­ti, tik­rai nė­ra. Kad už­si­krės­tum, rei­kia su tuo žmo­gu­mi gy­ven­ti, nau­do­tis tais pa­čiais daik­tais. Ir dar – si­tu­a­ci­ja ap­lin­ki­niams pa­vo­jin­ga, kol li­go­nis iš­aiš­ki­na­mas. Kai jis jau ge­ria vais­tus, pa­vo­jaus ne­be­ke­lia.
Taip pat E. Gau­die­šie­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog nė vie­nas mū­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras ne­vyk­do Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mo – ne­įstei­gė DOTS ka­bi­ne­to, t. y. tie­sio­giai ste­bi­mo trum­po gy­dy­mo kur­so pa­slau­gų ka­bi­ne­to. Čia pri­žiū­ri­mas ser­gan­ty­sis tu­rė­tų iš­ger­ti pri­va­lo­mą vais­tų do­zę.
Po­sė­džiau­to­jai do­mė­jo­si, ko­kie po­žy­miai ro­do, jog žmo­gus ser­ga tu­ber­ku­lio­ze. Gy­dy­to­ja ak­cen­ta­vo tris: sau­sas, il­ga­lai­kis ko­su­lys, karš­čia­vi­mas (daž­niau­siai va­ka­re) ir at­si­ko­sė­ji­mas krau­ju. Dar žmo­gų ga­li var­gin­ti pra­kai­ta­vi­mas, svo­rio kri­ti­mas, ben­dras sil­pnu­mas. Jei po­žy­miai tę­sia­si tris sa­vai­tes ir dau­giau – bū­ti­na sku­bė­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją ir pra­šy­ti siun­ti­mo pas pul­mo­no­lo­gą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama