Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Sen­jo­rai tre­ni­ruo­tėms ne­mo­ka­mai spor­to ba­zių ne­be­gaus

Sen­jo­rai tre­ni­ruo­tėms ne­mo­ka­mai spor­to ba­zių ne­be­gaus

Ba­lan­džio 25 die­ną Spor­to ta­ry­ba iš nau­jo per­žiū­rė­jo ir pa­tvir­ti­no rep­re­zen­ta­ci­nių ko­man­dų, ku­rios tu­ri tei­sę ne­mo­ka­mai nau­do­tis spor­to ba­zė­mis, są­ra­šą. To pa­pra­šė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Nu­spręs­ta, jog sen­jo­rams ne­mo­ka­mos sa­lės yra per daug ge­rai, tad da­bar tre­ni­ruo­tėms jiems teks „su­si­mes­ti“.

Mi­nė­tas ko­man­dų są­ra­šas bu­vo pa­tvir­tin­tas dar 2015 me­tų spa­lį, tad at­ėjo lai­kas jį kiek pa­ko­re­guo­ti.
Iš vi­so ne­mo­ka­mai spor­to ba­zė­mis ga­lė­jo nau­do­tis try­li­ka ko­man­dų ar klu­bų: VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“, ri­ti­nio ko­man­da „Pla­te­liai“, leng­vo­sios at­le­ti­kos klu­bas „Aukš­tu­ma“, šach­ma­tų klu­bas „Bokš­tas“, sta­lo te­ni­so klu­bas „Že­mai­te“, mo­tok­ro­so klu­bas „Že­mai­ti­ja“, Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, Plun­gės dziu­do klu­bas, jė­gos spor­to klu­bas „Meš­ka“, Plun­gės bai­da­rių ir ka­no­jų orien­ta­vi­mo­si spor­to ir tu­riz­mo klu­bas „Ver­smė“, krep­ši­nio klu­bas „Olim­pas“, sen­jo­rų krep­ši­nio klu­bas „Vo­ras“ bei ki­tos sen­jo­rų ko­man­dos – tik var­žy­bų me­tu.
Są­ra­šą per­žvel­gęs A. Vir­ši­las ak­cen­ta­vo ke­le­tą bū­ti­nų pa­kei­ti­mų. Pir­miau­sia – dėl krep­ši­nio klu­bo „Olim­pas“. Čia tik pa­tiks­lin­ta, jog tu­ri bū­ti įra­šy­ta VšĮ „Plun­gės olim­pie­čiai“, o ne klu­bas.
To­liau pa­mi­nė­tas leng­vo­sios at­le­ti­kos klu­bas „Aukš­tu­ma“. A. Vir­ši­lo ži­nio­mis, klu­bo veik­la yra su­stab­dy­ta, tad jis iš są­ra­šo, pri­ta­rus spor­to ta­ry­bos na­riams, bu­vo iš­brauk­tas.
Per­ėjus prie sen­jo­rų krep­ši­nio klu­bo „Vo­ras“, pa­tiks­lin­ta, jog tai – ko­man­da „Olim­pas“, t. y. šios ko­man­dos sen­jo­rai. Jie ga­lė­jo ati­tin­ka­mo­mis die­no­mis ir va­lan­do­mis ne­mo­ka­mai tre­ni­ruo­tis Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro spor­to (va­di­na­mo­jo­je „Mi­ni­jos“) sa­lė­je. Ta­čiau Plun­gės SRC di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo, jog si­tu­a­ci­ja dėl sa­lės nuo­mos ypa­tin­gai sun­ki, šie­met už mė­ne­sį te­ko su­mo­kė­ti tiek, kiek per­nai už du. „Pa­tys jau „sė­di­me bač­ko­je“, tau­po­me kiek be­ga­li­me, tad sen­jo­rai už nu­omą ir pa­tys ga­lė­tų su­si­mo­kė­ti. Va­lan­da kai­nuo­ja 12 eu­rų, ga­li su­si­mes­ti. Mums jau ir taip striu­ka“, – kal­bė­jo A. Vir­ši­las. Tie­sa, Plun­gės SRC va­do­vas su­ti­ko, jog, vyks­tant ofi­cia­lioms Lie­tu­vos čem­pio­na­to var­žy­boms, „Olim­po“ krep­ši­nio sen­jo­rai sa­lė­je ga­lės ­žais­ti ne­mo­ka­mai.
Spor­to ta­ry­bos na­riai to­kiam siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pri­ta­rė, kad su­au­gę, dir­ban­tys vy­rai sa­lės nuo­mai kaip nors „su­krapš­tys“.
Taip pat iš są­ra­šo iš­brauk­tas ir pas­ku­ti­nis punk­tas, ku­ria­me skelb­ta, kad vi­sos ki­tos sen­jo­rų ko­man­dos var­žy­bų me­tu už sa­lę ne­mo­ka. Da­bar teks mo­kė­ti. Kaip juo­kau­ta, mė­gė­jai, su­si­gal­vo­ję da­ly­vau­ti ko­kio­je nors „Sa­lan­tų ly­go­je“, vel­tui sa­lės ne­be­gaus.
Kai ką pa­tiks­li­nus ir du nu­me­rius iš­brau­kus (leng­va­at­le­čius ir sen­jo­rų ko­man­das), są­ra­še li­ko 11 rep­re­zen­ta­ci­nių ko­man­dų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama