Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vai at­si­skai­tė už pra­ėju­sius me­tus

Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vai at­si­skai­tė už pra­ėju­sius me­tus

Ba­lan­džio mė­ne­sį fi­nan­sų kon­tro­lės būk­lės ata­skai­tas pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių 42 įstai­gų va­do­vai. Dau­gu­ma įstai­gų sa­vo fi­nan­sų kon­tro­lės būk­lę įver­ti­no ge­rai, tik Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­ver­ti­no la­bai ge­rai. Pa­reng­tas ata­skai­tas Sa­vi­val­dy­bė siųs Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

Per ba­lan­džio 20 die­ną vy­ku­sį Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dį bu­vo pa­teik­tos ir Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, vie­šų­jų įstai­gų, už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių 2016 me­tų veik­los ata­skai­tos, pel­no ar nuos­to­lių pa­skirs­ty­mas. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad nuos­to­lin­gai pra­ėju­sius me­tus už­bai­gė tik Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (TRATC). Šios ben­dro­vės nuos­to­lis sie­kia net 323 433 eu­rus!
Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba me­tus bai­gė su 837 eu­rais pel­no. Di­rek­to­rė Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė ak­cen­ta­vo, kad GMP ap­tar­nau­ja ne tik Plun­gės, bet ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jus, iš vi­so apie 44 tūks­tan­čius žmo­nių. Per 2016 me­tus šio­je tar­ny­bo­je at­ly­gi­ni­mai bu­vo pa­kel­ti 10 pro­cen­tų. Šiuo me­tu GMP dir­ba 45 žmo­nės, į iš­kvie­ti­mus vyks­ta 4 bri­ga­dos.
Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga per 2016 me­tus dir­bo sta­bi­liai, įvyk­dė Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos pla­nus, o už su­teik­tas pa­slau­gas, vir­ši­ju­sias nu­sta­ty­tas kvo­tas, pra­ra­do tik 25 tūks­tan­čius eu­rų. Per­nai į li­go­ni­nę at­vy­ko dirb­ti še­še­tas nau­jų me­di­kų. Įstai­gos va­do­vas pra­šė, kad su­kaup­tas pel­nas – 1 176 771 eu­ras – bū­tų per­kel­tas į ki­tus ka­len­do­ri­nius me­tus.
Be sko­lų me­tus bai­gė ir Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras. Lai­ki­nai jo va­do­vės pa­rei­gas ei­nan­ti In­ga Jo­ku­baus­kai­tė pa­si­džiau­gė, kad jau­ni­mui bu­vo skir­tos ir su­re­mon­tuo­tos pa­tal­pos, iš rė­mė­jų gau­ta bal­dų ir įvai­rių žai­di­mų. Iki ba­lan­džio pa­bai­gos At­vi­ram jau­ni­mo cen­trui tal­ki­no sa­va­no­ris, o kaip bus at­ei­ty­je – ne­ži­nia, nes, di­rek­to­rei su­sir­gus ar iš­va­žia­vus į ko­man­di­ruo­tę, cen­tro du­rys jau­ni­mui lie­ka už­da­ros.
„Plun­gės būs­tas“ pra­ėju­sius me­tus dir­bo pel­nin­gai (6,3 tūkst. eu­rų). Di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la pa­žy­mė­jo, jog pir­ty­je per me­tus ap­si­lan­kė 4600, vie­ša­ja­me tu­a­le­te – 8500 žmo­nių. Šiuo me­tu įstai­ga ad­mi­nist­ruo­ja 14 mies­to dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją, lau­kia dar 7 pro­jek­tai iš tre­čio­jo pa­sta­tų re­no­va­ci­jos eta­po. „Plun­gės būs­to“ ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­si­pra­šė dvi gy­ve­na­mų­jų na­mų ben­dri­jos, ne­iš­ėjo nė vie­na.
Plun­gės au­to­bu­sų par­kas me­tus bai­gė su 44 tūkst. eu­rų pel­nu. Įstai­gos di­rek­to­rius Ri­man­tas Kmie­liaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad į par­ką dirb­ti jau­ni žmo­nės ne­at­ei­na, to­dėl įstai­gos dar­buo­to­jų am­žiaus vi­dur­kis jau per­ko­pė 55 me­tus. Pa­klaus­tas apie at­ei­ties per­spek­ty­vas – ar Plun­gė­je iš­ties va­ži­nės elek­tra va­ro­mi au­to­bu­sai, di­rek­to­rius nie­ko kon­kre­taus pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Esą bu­vo iš­vy­kęs pas ga­min­to­jus, ta­čiau au­to­bu­sas pa­te­ko į ava­ri­ją, to­dėl iš­vy­ka tuo ir bai­gė­si.
Su 331 tūkst. eu­rų pel­no me­tus bai­gė „Plun­gės van­de­nys“. Ata­skai­tą pri­sta­tęs vyr. in­ži­nie­rius Ar­vy­das Jur­kai­tis pa­ste­bė­jo, kad per­nai dau­giau van­dens su­nau­do­jo įmo­nės, o ne gy­ven­to­jai. Ta­čiau Plun­gės ši­lu­mos tin­klai „Plun­gės van­de­nims“ nuo­lat sko­lin­gi po ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų. Kal­bė­ta, kad „Plun­gės van­de­nys“ pel­ną kau­pia tam, kad ga­lė­tų už­si­im­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klo plėt­ra, pa­sta­ty­ti van­dens nu­ge­le­ži­ni­mo sto­čių. Per­nai to­kia sto­tis bu­vo pa­sta­ty­ta Did­vy­čiuo­se.
Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius Pet­ras Pie­kus at­kir­to, kad jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga ne­be­no­ri dirb­ti „Plun­gės van­de­nų“ tar­nai­te ir rink­ti iš gy­ven­to­jų pi­ni­gus už karš­to van­dens tie­ki­mą. Plun­gės ši­lu­mos tin­klai pra­ėju­sius me­tus bai­gė su 307 tūkst. eu­rų pel­no, ku­ris su­si­kau­pė par­da­vus Tel­šių gat­vė­je bu­vu­sios ka­ti­li­nės pa­sta­tą ir ap­lin­kos ter­ši­mo li­mi­tus. P. Pie­kus kal­bė­jo, jog ši­lu­mos kai­na mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je var­to­to­jams pa­traukli, nes nuo­lat ma­žė­ja. Nau­do­da­ma­sis pro­ga, direktorius da­li­jo­si ir at­ei­ties pla­nais dėl ka­ti­li­nės V. Ma­čer­nio gat­vė­je at­nau­ji­ni­mo, no­rė­tų sta­ty­ti nau­ją ka­ti­lą už 2 mi­li­jo­nus eu­rų.
TRATC di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis pra­ne­šė, kad įstai­ga ne­ga­vo pla­nuo­to pel­no, pa­ty­rė są­nau­dų, nes at­lie­kas ve­žė de­gin­ti, to­dėl nuos­to­lis sie­kia 323 433 eu­rus. R. Ado­mai­tis ap­gai­les­ta­vo, kad ne­tu­ri kur dė­ti iš bio­lo­giš­kai skai­džių me­džia­gų su­si­da­riu­sio sta­bi­la­to, ku­rį bū­tų ga­li­ma nau­do­ti kaip kom­pos­tą. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad sta­bi­la­to pa­gal pas­ku­ti­nius ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus ne­be­bus ga­li­ma nau­do­ti są­var­ty­no kau­pui pa­deng­ti. Kaip bus, jei ir už sta­bi­la­tą, pa­te­ku­sį į są­var­ty­ną, bus skai­čiuo­ja­mas var­tų mo­kes­tis?
R. Ado­mai­tis in­for­ma­vo, jog pa­gal skai­čia­vi­mus rin­klia­vos mo­kes­tis Plun­gei ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nis, ta­čiau TRATC val­dy­bo­je esą bu­vo nu­spręs­ta rin­klia­vos šie­met ne­be­keis­ti.
„Nu­si­ma­ty­ki­te pa­pil­do­mų iš­lai­dų, nes duo­sim TRATC į teis­mą! Tu­ri­te pa­grįs­ti, ar TRATC dir­bo ko­ky­biš­kai, o mes sa­vo ruož­tu no­ri­me ži­no­ti, už ką jums mo­ka­me! Nau­jų Tel­šių sa­vi­val­dy­bė­je įreng­tų aikš­te­lių ap­tar­na­vi­mas dar pa­di­dins kaš­tus, o jūs rin­klia­vos ne­si­ruo­šia­te di­fe­ren­ci­juo­ti?“, – pyk­te­lė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.
Ta­me pat po­sė­dy­je at­sto­vau­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei TRATC vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, ku­ris nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28 die­ną, pa­siū­ly­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Al­ber­tui Krau­lei­džiui, o tą pa­čią die­ną vyk­sian­čia­me Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Čes­lo­vui Ker­paus­kui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama