Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Prū­sa­lių dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je pa­keis­ti 76 lan­gai!

Prū­sa­lių dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je pa­keis­ti 76 lan­gai!

Pa­va­sa­rio ly­gia­die­nį pa­te­kė­ju­si sau­lė šie­met vi­sai ki­taip nu­švi­to Prū­sa­lių dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je, mat čia bu­vo baig­ti vai­kams skir­to pa­sta­to lan­gų kei­ti­mo dar­bai. Dar­že­lio dar­buo­to­jai su­skai­čia­vo, kad iš vi­so bu­vo pa­keis­ti net 76 di­des­ni ar ma­žes­ni pa­sta­to lan­gai. Lė­šų dar­bams sky­rė Sa­vi­val­dy­bė, dir­bo kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė „Re­gi­la“.

Prū­sa­lių dar­že­lis-mo­kyk­la įpu­sė­jo jau ket­vir­tą veik­los de­šimt­me­tį, o pir­mie­ji lan­gai (va­di­na­mie­ji „ver­to­lio­tai“) dar ne­bu­vo nė kar­to keis­ti.
„Vė­jas koš­da­vo kiau­rai, šal­to­jo se­zo­no me­tu vai­kų gru­pė­se ir kla­sė­se iš­si­lai­ky­da­vo tik 14 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra, pa­si­su­kus vė­jui, užuo­lai­dos gru­pė­se tie­siog skrai­dy­da­vo. Bu­vo­me pri­pra­tę prie na­tū­ra­laus pa­tal­pų vė­di­ni­mo, to­dėl da­bar net keis­ta, kai prieš vai­kų mie­gą ar pa­spor­ta­vus bū­ti­na pra­ver­ti nau­juo­sius lan­gus ir iš­si­vė­din­ti pa­tal­pas. Ir tė­ve­lių jau pa­pra­šė­me reng­ti dar­že­li­nu­kus plo­niau, nes mū­sų gru­pė­se jau daug šil­čiau!“ – sa­kė dar­že­lio di­rek­to­rė Lai­mu­tė Tra­ku­mie­nė.
At­lik­tus dar­bus dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je ap­žiū­rė­jęs ir įver­ti­nęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad nuo šiol gru­pė­se ir kla­sė­se ne tik šil­čiau, bet ir daug švie­siau, to­dėl rei­kia pa­gal­vo­ti apie ža­liu­zes.
Ko­vo 22 die­ną Prū­sa­liuo­se ap­si­lan­kęs me­ras A. Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas ei­nan­ti Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė, vyr. spe­cia­lis­tė Dan­gi­ru­tė Vaš­kie­nė, Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Ro­mas Re­mė­za ir Ri­čar­das Jo­cys įver­ti­no aki­vaiz­džius po­ky­čius dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je, kal­bė­jo ir apie tai, ko­kius dar­bus čia dar rei­kė­tų at­lik­ti.
Prie nau­jų pa­sta­to lan­gų vi­siš­kai ne­be­tin­ka se­nos lau­ko du­rys, tai­gi du­rų kei­ti­mas bu­vo įra­šy­tas į pla­nuo­ja­mų ge­rų dar­bų są­ra­šą. Pa­ste­bė­ta, kad nu­griau­tų se­nų­jų lau­ko pa­vė­si­nių vie­to­je vai­kams bū­tų ga­li­ma įreng­ti aikš­te­les ma­ža­jam fut­bo­lui ir krep­ši­niui žais­ti.
Ne kiek­vie­ną die­ną Prū­sa­lių dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je lan­ko­si tiek sve­čių, to­dėl įstai­gos auk­lė­ti­niai pa­no­ro pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ta­len­tus ir eks­prom­tu sa­lė­je su­ren­gė tik­rą kon­cer­tą: pa­dai­na­vo dai­ne­lių apie Lie­tu­vą ir mė­ly­ną au­to­bu­siu­ką, su­šo­ko lie­tu­vių liau­dies šo­kį „Ant kal­no kar­klai“. Pa­tys ma­žiau­sie­ji drą­siai de­kla­ma­vo ei­lė­raš­tu­kus ir po­ri­no že­mai­tiš­kai vi­so­kius pa­sa­ko­ji­mus su gra­žiu epi­lo­gu: „kap sa­ka – tep i yr, kuo­kėi tie­va – tuo­kėi i anū va­ka...“
Šią min­tį pra­tę­sė ir Prū­sa­lių dar­že­lio-mo­kyk­los di­rek­to­rė L. Tra­ku­mie­nė, ku­ri pa­ste­bė­jo, kad per 33 veik­los me­tus ši vai­kų ug­dy­mo įstai­ga ma­tė ir daug ta­len­tų, ir to­kių vai­kų, ku­riems moks­lai se­kė­si kiek pras­čiau.
„Mes gy­ve­na­me šei­my­niš­kai, to­dėl aš vi­sa šir­di­mi esu už kai­mą, ma­žas gy­ven­vie­tes ir jų mo­kyk­las. Apie sa­vo auk­lė­ti­nius ir jų šei­mas ži­no­me vis­ką, ma­to­me, koks – links­mas ar nu­liū­dęs – vai­kas at­ėjo iš na­mų. Džiau­giuo­si, kad Prū­sa­liuo­se dar­že­lis-mo­kyk­la jau tiek me­tų gy­vuo­ja, o jei šie­met dar ir pa­sta­to lan­gus pa­kei­tė, vi­lia­mės, kad mū­sų įstai­gos ne­už­da­rys. Prie­mies­ti­nė gy­ven­vie­tė pas­ta­ruo­ju me­tu au­ga, dau­gė­ja gy­ven­to­jų ir ša­lia esan­čiuo­se so­duo­se, at­si­ke­lia jau­nų šei­mų, gal bus ir dau­giau vai­kų?“ – kal­bė­jo di­rek­to­rė L. Tra­ku­mie­nė.
Pa­dė­ko­jęs vai­kams už pro­gra­mė­lę, kal­bė­da­mas su prū­sa­liš­kiais, me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė, kad jiems duo­tą pa­ža­dą dėl lan­gų pa­vy­ko iš­te­sė­ti.

„Nė­ra pa­pras­ta ras­ti lė­šų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te, nes lo­po­mų sky­lių dar daug. Per­nai sky­rė­me lė­šų mies­to dar­že­lių lan­gams, be­li­ko tik Prū­sa­lių bei Že­mai­čių Kal­va­ri­jos. Prū­sa­lių dar­že­lio nuo įsi­kū­ri­mo ne­bu­vo re­mon­tas pa­lie­tęs, tar­si kokio pa­vel­do ob­jek­to, – pa­ste­bė­jo me­ras. – To­dėl ir pri­ėmė­me spren­di­mą da­lį su­tau­py­tų Sa­vi­val­dy­bės lė­šų skir­ti šiam dar­že­liui. Pa­si­se­kė, kad lan­gų kei­ti­mo pa­slau­gą pa­vy­ko nu­pirk­ti už ge­rą kai­ną. Prū­sa­lių dar­že­ly­je su­mon­tuo­ta 260 kv. m lan­gų, ku­rie kai­na­vo 24831,38 eu­ro.“
Lan­gus kei­tu­sios įmo­nės va­do­vas R. Jo­cys pri­si­pa­ži­no, jog per il­gus dar­bo me­tus pir­mą kar­tą dar­že­ly­je te­ko dirb­ti žie­mą.
„Dir­bo­me sau­sį, va­sa­rį ir ko­vą, dėl šal­čių dar­bai bu­vo su­sto­ję, ta­čiau vai­kų įstai­go­je el­gė­mės at­sa­kin­gai: ką tą die­ną pra­dė­jo­me, rei­kė­jo ir už­baig­ti. Lė­šos – iš Sa­vi­val­dy­bės, o mes – tik fi­zi­nių dar­bų at­li­kė­jai. Nau­do­ki­tės ir ge­rai gy­ven­ki­te“, – lin­kė­jo „Re­gi­los“ va­do­vas.
Būgš­tau­jan­čius dėl įstai­gos at­ei­ties prū­sa­liš­kius nu­ra­mi­no iš Sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo sky­rių ve­dė­jams skir­to se­mi­na­ro ką tik grį­žu­si V. Po­ciu­tė. Ji pa­ti­ki­no, kad šis dar­že­lis-mo­kyk­la ne­pa­ten­ka į tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­nus. Kai­mo mo­kyk­lė­lė­se vis dar lei­džia­ma dirb­ti jung­ti­nė­se kla­sė­se (Prū­sa­liuo­se šiais moks­lo me­tais ant­ro­kus ir ket­vir­to­kus mo­ko Ri­ma Alon­de­rie­nė, o pir­mo­kus ir tre­čio­kus – Sau­lius Ra­tas), mi­ni­ma­lus vai­kų skai­čius to­kio­je kla­sė­je ne­ga­li bū­ti ma­žes­nis nei de­vy­ni pra­di­nu­kai.
Šiuo me­tu Prū­sa­lių dar­že­lį-mo­kyk­lą lan­ko 48 vai­kai.
„Lin­kiu kel­ti vai­kų ug­dy­mo ko­ky­bę ir džiaug­tis tuo, ką tu­ri­te“, – lin­kė­jo ko­lek­ty­vui V. Po­ciu­tė.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys R. Re­mė­za pri­si­pa­ži­no Prū­sa­liams te­be­jau­čian­tis ypa­tin­gus jaus­mus, mat dar­že­lį lan­kė ir jo duk­ros.
„Ne­li­ko paukš­ty­no, kul­tū­ros na­mų, ta­čiau dar­že­lis iš­li­ko! Prū­sa­liai nė­ra kai­mas, gal la­biau – Plun­gės prie­mies­tis, į ku­rį vi­sa­da ma­lo­nu su­grįž­ti, pa­ben­drau­ti su žmo­nė­mis. Prieš po­rą me­tų su gru­pe ben­dra­min­čių ža­dė­jo­me dar­že­liui pa­keis­ti lan­gus, ma­lo­nu su­grįž­ti, kai pa­ža­dai jau įvyk­dy­ti“, – kal­bė­jo R. Re­mė­za.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama