Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Plun­gė­je ap­ta­rė to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes

Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Plun­gė­je ap­ta­rė to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes

Bir­že­lio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rių Phi­lip­pe Je­an­taud ir Pran­cū­zų ins­ti­tu­to Lie­tu­vo­je va­do­vą Je­an-Ma­rie Sa­ni bei juos ly­din­čius am­ba­sa­dos ir ins­ti­tu­to dar­buo­to­jus. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gų va­do­vais kal­bė­ta­si apie Plun­gė­je vy­ku­sios Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės at­gar­sius, ap­tar­tos to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ir kryp­tys.

Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius P. Je­an­taud pa­si­džiau­gė po me­tų vėl grį­žęs į Plun­gę, ir at­si­mi­nė pa­žin­ties su Plun­gės me­ru A. Kli­šo­niu pra­džią.
„Mes su­si­pa­ži­no­me, ta­rė­mės, pa­da­rė­me ir dar da­ry­si­me!“ – tu­rė­da­mas gal­vo­je Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės Plun­gė­je ren­gi­nius, pa­žy­mė­jo am­ba­sa­do­rius, ku­riam bu­vo svar­bu su­ži­no­ti, ko­kie at­gar­siai sklin­da po šio iš­skir­ti­nio ren­gi­nio, ir ką dar bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti kar­tu.
Me­ras A. Kli­šo­nis pri­si­pa­ži­no ma­nęs, kad pran­cū­ziš­kai Plun­gė­je kal­ba tik ke­lio­li­ka žmo­nių, ta­čiau Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­niai pa­ro­dė, kad su­si­do­mė­ji­mas šia kal­ba yra ga­na di­de­lis.
„Man as­me­niš­kai bu­vo ne­ti­kė­ta klau­sy­tis pran­cū­zų kal­ba ei­lių, ku­rias pa­ra­šė Plun­gės mo­ki­niai! Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad ga­būs mū­sų vai­kai, nuo­sta­būs kal­bos mo­kan­tys mo­ky­to­jai. Taip pat li­ko­me su­ža­vė­ti pran­cū­ziš­ko te­at­ro stu­di­jos jau­ni­mui ir pro­gre­so, ku­ris įvy­ko per pen­ke­tą die­nų. Vai­kai ne dir­bo, o su ma­lo­nu­mu no­riai da­ly­va­vo. Taip pat dė­ko­ju už pui­kų vir­tu­vės še­fą, su­tei­ku­sį ne­įkai­no­ja­mų pa­mo­kų Plun­gės TVM auk­lė­ti­niams, ku­riems te­ko ši iš­skir­ti­nė ga­li­my­bė. Man vėl­gi bu­vo sma­gu ste­bė­ti, ne vien kaip bu­vo ruo­šia­mas mais­tas, bet kaip į pro­ce­są įsi­jun­gia jau­nuo­liai, – tai iš­ties dė­me­sio ver­tas re­gi­nys! Or­ga­niš­ka idė­ja bu­vo pa­kvies­ti mies­te­lė­nus prie bib­lio­te­kos į pik­ni­ką. Aki­vaiz­du, kad to­kios iš­ky­los žmo­nes su­ar­ti­na, mo­ko ben­drau­ti, da­lin­tis. Iš­ties pui­kiai įgy­ven­di­no­me prieš me­tus ki­lu­sią idė­ją su­reng­ti Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tę Plun­gė­je, už tai esa­me dė­kin­gi Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­dai ir Pran­cū­zų ins­ti­tu­tui“, – kal­bė­jo me­ras.
Sa­vo nuo­mo­nę apie Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­nius iš­sa­kė ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė bei Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus (ŽDM) di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas.
V. Sau­ka­lie­nė pa­žy­mė­jo, kad, or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius, bu­vo ga­na leng­va dirb­ti, nes pro­gra­mos stra­te­gi­ja bu­vo de­ri­na­ma su Pran­cū­zų ins­ti­tu­tu. Iš vi­sos pro­gra­mos ji iš­sky­rė pran­cū­zų at­li­kė­jo Lau­rent Sec­co kon­cer­tą, ku­ria­me gro­jo ir Plun­gės sim­fo­ni­nis or­kest­ras, mo­ky­to­jos Fleur Pi­res pa­mo­kas dra­mos stu­di­jos lan­ky­to­jams bei tik­ro pran­cū­ziš­ko ki­no va­ka­rus.
R. Ma­tu­lis pa­žy­mė­jo, kad Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tė bu­vo pra­smin­ga ne vie­nu as­pek­tu, ir pa­si­džiau­gė, kad ren­gi­niai ypač pa­trau­kė Plun­gės jau­ni­mo dė­me­sį. Jau­ni­mui bu­vo svar­bu tie­sio­giai pa­ben­drau­ti su ki­tos kal­bos, kul­tū­ros at­sto­vais, su­si­pa­žin­ti, pa­bū­ti, kar­tu šį tą nu­veik­ti.
„Me­nas – la­bai ge­ras bū­das ko­mu­ni­kuo­ti. Ki­tais me­tais Plun­gė­je bus ren­gia­mas di­de­lis tarp­tau­ti­nio te­at­ro fes­ti­va­lis, kvie­čia­me at­vyk­ti jau­ni­mo iš Pran­cū­zi­jos gru­pę, ma­lo­niai pri­im­tu­me ir ap­gy­ven­din­tu­me plun­giš­kių šei­mo­se, kaip fes­ti­va­lių die­no­mis pas mus vyks­ta jau 20 me­tų. Sve­čių pe­da­go­gai ga­lė­tų jau­ni­mui ves­ti meist­riš­ku­mo pa­mo­kas. Be­je, plun­giš­kiai taip pat tu­ri ką pa­ro­dy­ti už­sie­nio ša­lių žiū­ro­vams“, – pa­ste­bė­jo R. Ma­tu­lis, pa­žy­mė­jęs, jog bū­tų pra­smin­ga at­ei­ty­je reng­ti ben­drus mu­zi­kos, šo­kio, vai­dy­bos pro­jek­tus.
ŽDM di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas taip pat pa­ste­bė­jo, kad ben­drau­ti tu­rė­tų ne tik ofi­cia­lios ins­ti­tu­ci­jos, bet ir žmo­nės.
„Kas­met or­ga­ni­zuo­ja­me tarp­tau­ti­nį My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lį, ku­ria­me da­ly­vau­ja ir už­sie­nio ša­lių ko­lek­ty­vai. Gal pas mus at­vyks ir koks Pran­cū­zi­jos ko­lek­ty­vas? Mie­lai kvie­čia­me ir lau­kia­me. Ki­ta ga­li­mo ben­dra­dar­bia­vi­mo te­ma – par­kot­var­ka. Kaip ži­nia, Plun­gės par­ką Ogins­kiams pa­dė­jo su­kur­ti pran­cū­zų bo­ta­ni­kas ir land­šaf­to ar­chi­tek­tas Edu­ar­das Fran­sua An­drė. Ar ne­bū­tų ga­li­my­bės į bū­si­mą Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės pro­gra­mą įtrauk­ti moks­li­nę kon­fe­ren­ci­ją su jū­sų ša­lies lek­to­riais par­kot­var­kos te­ma? Taip pat no­riu pri­min­ti, kad ŽDM tu­ri pui­kias eks­po­zi­ci­nes erd­ves įvai­rioms pa­ro­doms. Su­ren­gė­me Pa­ry­žiu­je kū­ru­sių lie­tu­vių dar­bų pa­ro­dą, mie­lai pri­im­tu­me ir Pran­cū­zi­jos dai­li­nin­kų kū­ri­nių pa­ro­dą“, – kal­bė­jo A. Ba­ka­naus­kas.
Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė V. Skie­rie­nė pa­si­džiau­gė, kad dar mė­ne­sį bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams ga­lės pa­siū­ly­ti su­si­pa­žin­ti su re­tų pran­cū­ziš­kų lei­di­nių ko­lek­ci­ja, taip pat iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą eks­po­nuo­ti ir ki­tus Pran­cū­zų ins­ti­tu­to pa­siū­ly­tus lei­di­nius.
„Kaip ma­to­te, per Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­nius skir­tin­gų po­mė­gių žmo­nės sau ga­lė­jo ras­ti ką nors nau­din­go ir įdo­maus. Džiau­giuo­si, kad į ren­gi­nių pro­gra­mą la­bai ak­ty­viai įsi­trau­kė jau­ni­mas. Di­džiau­sia in­ves­ti­ci­ja, ku­rią ga­li­ma pa­da­ry­ti – in­ves­tuo­ti į vai­kus. Jei bū­tų ga­li­my­bių, siū­ly­čiau šią kryp­tį nuo­sek­liai tęs­ti, kad mo­ky­tis pran­cū­zų kal­bos no­rė­tų kuo dau­giau mū­sų moks­lei­vių“, – pa­žy­mė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.
Pran­cū­zų ins­ti­tu­to va­do­vas ir Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius pri­ta­rė, jog bū­ti­na tęs­ti ir vys­ty­ti už­si­mez­gu­sią ben­drys­tę bei reng­ti Plun­gė­je Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­nius, ku­rie tu­ri po­ten­cia­lo virs­ti ma­žy­čiais pran­cū­zų kul­tū­ros Že­mai­ti­jo­je fes­ti­va­liais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama