Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ak­tu­a­liais ver­slo klau­si­mais – čia vy­ko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ver­slo plėt­ra Že­mai­ti­jos kai­miš­ko­se vie­to­vė­se“. Ren­gi­nio da­ly­viai klau­sė­si pra­ne­ši­mų apie ver­slo plėt­rą ir ga­li­my­bes mū­sų ša­ly­je, ypač re­gio­nuo­se, su­si­pa­ži­no su Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma šio­je sri­ty­je, tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­girs­ti, ko­kią pa­tir­tį yra su­kau­pę kai­me sa­vo ver­slus vys­tan­tys ver­sli­nin­kai ir pan.

Sim­bo­liš­ka, kad ren­gi­nys vy­ko ar­tė­jant Ko­vo 11-ajai – ko­ne Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se. Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los auk­lė­ti­nių dai­na prieš kon­fe­ren­ci­ją vėl­gi ska­ti­no pa­trio­ti­nius jaus­mus – kvie­tė jau­ni­mą ne­emig­ruo­ti iš Lie­tu­vos.

„Daž­nai dis­ku­tuo­ja­me tar­pu­sa­vy­je, ko­dėl sa­vo ša­ly­je ne­si­jau­čia­me taip ge­rai, kaip no­rė­tu­me, ko­dėl daug žmo­nių čia ne­ran­da sa­vęs. Šian­dien kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­si­me apie ver­slą. Tai ta jė­ga, ku­ri gal­būt ga­lė­tų pri­stab­dy­ti emig­ra­ci­jos pro­ce­sus, ypač kai­mo vie­to­vė­se. Iš­klau­sy­ki­me vie­ni ki­tus, pa­dis­ku­tuo­ki­me ir gal­būt mū­sų ben­druo­me­nė­je at­si­ras žmo­nių, ku­rie nu­spręs pa­da­ry­ti dau­giau, kad gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je tap­tų ma­lo­nes­nis”, – kal­bė­jo Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas.
Kon­fe­ren­ci­ją „Ver­slo plėt­ra Že­mai­ti­jos kai­miš­ko­se vie­to­vė­se“ pra­dė­jo Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vai­do­tas Le­vic­kis. Sve­čias pa­žy­mė­jo, kad jis vi­sa­da no­riai va­žiuo­ja į Že­mai­ti­ją, nes pats yra iš čia ki­lęs. „Že­mai­čiams jau­čiu sim­pa­ti­ją, nes tai žmo­nės, ku­rie nie­ko ne­vy­nio­ja į va­tą, vi­sa­da sa­ko taip, kaip yra. Pa­ban­dy­siu ir aš taip šian­dien da­ry­ti“, – su šyp­se­na sa­kė jis. V. Le­vic­kis skai­tė pra­ne­ši­mą te­ma „Ver­slo plėt­ra ir per­spek­ty­vos“. Pri­sta­ty­ta me­džia­ga bu­vo įdo­mi ir ak­tu­a­li, su­tei­kė daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vos ver­slo sek­to­riu­je, apie jo fak­to­rius. V. Le­vic­kis pa­žy­mė­jo, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma Lie­tu­vai, ypač re­gio­nams, la­bai reikš­min­ga, to­dėl svar­bu ži­no­ti, ko­kia at­ei­tis Są­jun­gos, o tuo pa­čiu ir mū­sų, lau­kia. Ne pa­slap­tis, kad Lie­tu­va – ša­lis, gau­nan­ti vie­ną iš di­džiau­sių ES pa­ra­mų. „Tai ro­do, kad esa­me ab­so­liu­čiai pri­klau­somi nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų, jie su­da­ro reikš­min­gą mū­sų ša­lies biu­dže­to da­lį. ES pi­ni­gai ypač di­de­lę įta­ką da­ro re­gio­ni­nei po­li­ti­kai“, – tei­gė pra­ne­šė­jas. Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vas įvar­di­jo prie­žas­tis, dėl ku­rių ver­slas mū­sų ša­ly­je yra toks, koks yra. „Pa­gal eks­por­to struk­tū­rą at­ro­do­me pras­čiau nei ko­kia Ma­lai­zi­ja, nes eks­por­tuo­jant tik ža­lia­vas, ką lie­tu­viai pa­pras­tai da­ro, ne­ga­li daug už­dirb­ti“, – aiš­ki­no Le­vic­kis. Blo­ga de­mog­ra­fi­nė si­tu­a­ci­ja, aukš­tes­nės pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų ne­kū­ri­mas, še­šė­li­nė eko­no­mi­ka, po­pu­liz­mas val­džio­je – tik da­lis prie­žas­čių, dėl ku­rių strin­ga ver­slo plėt­ra. „Sa­vi­val­dy­bės ne­tu­ri sver­tų in­ves­ti­ci­joms pri­trauk­ti, o re­gio­nų vys­ty­mu re­a­liai už­si­i­ma tik en­tu­zias­tai.

No­ri­me po­ky­čių, bet ky­la klau­si­mas, ar pa­tys no­ri­me keis­tis“, – dės­tė V. Le­vic­kis.
Kon­fe­ren­ci­ja Plun­gė­je su­lau­kė Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­kos ir va­dy­bos fa­kul­te­to Ver­slu­mo ug­dy­mo cen­tro va­do­vės Ais­tės Ča­pie­nės dė­me­sio. Ka­dan­gi ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ne­ma­žai Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nių, jiems ypač bu­vo ak­tu­a­lus vieš­nios pra­ne­ši­mas apie jau­ni­mo ver­slu­mo ska­ti­ni­mą. „Lauk­ti, kol kaž­kas kaž­ką pa­da­rys, – blo­giau­sia, ką ga­li­me da­ry­ti“, – aiš­ki­no A. Ča­pie­nė. Mo­ters tei­gi­mu, jos ir ko­le­gų pa­tir­tis ro­do, kad sie­kiant pri­trauk­ti jau­nus žmo­nes į jų or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las, la­bai pa­si­gen­da­ma jau­ni­mo iš re­gio­nų su­in­te­re­suo­tu­mo ir mo­ty­va­ci­jos. „Ska­tin­ti ir ak­ty­vin­ti jau­ną žmo­gų bū­ti­na, ypač re­gio­nuo­se. O juk ver­slu­mas, ge­bė­ji­mas kur­ti yra svar­bus vi­so­se sfe­ro­se“, – kal­bė­jo ji. Mo­ky­tis, sem­tis ži­nių ga­li­my­bių esą yra: „Mū­sų sri­tis – ver­slas, stu­den­tai ir moks­lei­viai, siek­si­me ver­slo įtrau­ki­mo į prak­ti­ką – ver­slo ir uni­ver­si­te­to part­ne­rys­tės“.
Kad jau­ni­mas re­gio­ne vis­gi tu­ri ką pa­ro­dy­ti ir ga­li tap­ti sek­ti­nu pa­vyz­džiu, įro­dė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nys Er­nes­tas Po­cius. Vai­ki­nas bu­vo vie­nas iš kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­šė­jų: pri­sta­tė sa­vo, kaip jau­no ver­sli­nin­ko, pa­tir­tį. Su­lauk­ta ir Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rės Dan­gi­ru­tės Jur­ku­vie­nės kal­bos apie 2015–2017 me­tų dar­bo vie­tų stei­gi­mą Tel­šių re­gio­ne ir kt.
Res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją api­ben­dri­no dis­ku­si­jos ir po­kal­biai prie ka­vos, ar­ba­tos puo­de­lio.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama